21 August, 2017

Despre măsurile de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare

În Monitorul Oficial nr. 392/2012 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative.

Actul normativ se adresează instituţiilor publice şi persoanelor ce desfăşoară servicii în favoarea instituţiilor publice.

Ca structură, actul normativ dispune:

A) unele măsuri de reducere sau neangajare a unor cheltuieli publice;

B) modificarea unui număr semnificativ de acte normative, privind gestionarea fondurilor comunitare, modul de aprobare a bugetelor unor instituţii publice şi implicit modificări şi excepţii de la legea finanţelor publice locale sau legea finanţelor publice.

Reduceri cheltuieli publice:

A) Autorităţile şi instituţiile publice, ce au personal propriu de specialitate juridică, nu pot contracta servicii externe de asistenţă şi consultanţă juridică.

O măsură similară este impusă şi societăţilor naţionale, regiilor autonome, societăţilor comerciale, la care statul este acţionar majoritar.

În cazuri temeinic justificate, se permite angajarea unor astfel de servicii, prestate de terţi, cu acordul organului ierarhic superior (ordonatorul principal de credite, consiliile locale judeţene/ale municipiului Bucureşti, guvern).

B) Conducătorii instituţiilor şi autorităţilor publice au obligaţia să dispună măsuri de reducere cu 30% a cheltuielilor de protocol şi deplasare în străinătate.

Reducerea se dispune pentru semestrul al II lea din 2012, comparativ cu semestrul al II lea din 2011.

Sunt prevăzute câteva excepţii, cum ar fi cheltuielile cu protocolul şi deplasările în străinatate suportate din fonduri internaţionale nerambursabile, cheltuieli cu participarea elevilor şi profesorilor la olimpiadele din străinătate, cheltuieli cu deplasarea personalului militar şi/sau poliţişti, în misiunile internaţionale la care România este parte, cheltuielile cu paza şi protecţia diplomaţilor şi demnitarilor români, aflaţi în deplasări internaţionale.

C) Din fonduri publice nu pot fi achiziţionate tipărituri şi alte bunuri pentru acţiuni de reprezentare sau protocol, sau pentru zile festive sau aniversare.

O prevedere similară este aplicabilă şi societăţilor naţionale şi regiilor autonome ce au înregistrat pierderi în perioada anterioară sau sunt finanţate prin subvenţii de la buget.

Se exceptează de la această restricţie acţiunile de reprezentare şi protocol finanţate prin donaţii şi sponsorizări încasate, cele finanţate din fonduri externe nerambursabile.

Se exceptează de la această restricţie şi evenimentele festive, organizate de preşedintele ţării, primul ministru, preşedintele Senatului şi al Camerei Deputaţilor etc.

Alte masuri de reducere a cheltuielilor publice:

a) pe parcursul deplasărilor externe, miniştrii, secretarii de stat, subsecretarii de stat, primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepresedinţii consiiliilor judeţene pot fi însoţiţi de maximum două persoane.

b) autorităţile publice centrale şi locale nu au dreptul să angajeze studii de fezabilitate dacă în ultimii cinci ani au achiziţionat aceleaşi studii sau dacă proiectul de investiţii nu va fi cuprins în programul următorului exerciţiu bugetar. După caz, se vor reactualiza studiile de fezabilitate existente.

c) în programele de investiţii publice se vor înregistra numai proiectele cu posibilitate de finanţare multianuală, conform legii.

Alte precizări ce merită analizate:

a) Se modifică un număr de aproximativ 15 acte normative în domeniul aprobării şi decontării fondurilor structurale, sau în domeniul aprobării bugetelor unor instituţii publice, sau societăţi comerciale/regii autonome.

b) Se modifică procedura de control a derulării proiectelor finanţate din fonduri structurale şi situaţiile în care se va sesiza Departamentul de Luptă Anti Fraudă (DLAF).

c) Se modifică procedura de recuperare a sumelor cheltuite neconform cu procedurile privind finanţarea proiectelor bugetare, ANAF având atribuţii în acest sens, aplicându-se Codul de procedură fiscală.

Sursa: Monitorul Oficial

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu