24 Februarie, 2018

Despre indemnizația de creștere a copiilor

Statul român a instituit o serie de acte normative prin care se urmăreşte dezvoltarea sigură a capacităţilor individuale sau colective necesare asigurării nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii, cât şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială. Legile promulgate oferă posibilitatea adoptării unor prestaţii universale, dar şi specifice pentru anumite categorii de persoane.

Acestea din urmă se materializează sub formă de alocaţii, indemnizaţii şi ajutoare. Asistenţa socială, componentă a sistemului naţional de protecţie socială, se foloseşte de aceste indemnizaţii pentru limitarea şi înlăturarea efectelor temporale sau permanente ale unor situaţii ce pot genera marginalizarea sau excluderea socială a persoanei, familiei şi comunităţilor.

 În ceea ce priveşte situaţia anumitor familii cu venit redus, statul propune o alocaţie lunară ce are rolul de a oferi susţinerea necesară din punct de vedere social şi financiar. Un raport al Ministerului Muncii arată că, în anul 2011, 352.120 de familii au primit lunar acest tip de ajutor din partea statului. Acesta este contextul general în care, persoane marginalizate sau aflate în situații de risc se adresează Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni (BCC).

Recent, o doamnă divorţată ce are în grijă trei copii s-a adresat consilierilor BCC dorind să știe dacă poate beneficia de vreo indemnizaţie de la stat în condițiile în care are în îngrijire 3 copii. Consilierii i-au oferit acesteia informații care să ajute solicitantul să îşi formeze o perspectivă generală asupra previziunilor legale actuale, cât şi a paşilor prin care se poate alcătui un dosar-cerere, astfel încât indemnizaţia să fie aprobată:

Răspuns: Conform legii 277/2010 cu modificările şi completările ulterioare, există posibilitatea să beneficiaţi de alocaţie pentru susţinerea familiei. Articolele legii relevante pentru problema expusă sunt:

Art. 1.

(1) Prin prezenta lege se instituie alocaţia pentru susţinerea familiei ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, denumită în continuare alocaţie.
(2) Acordarea alocaţiei prevăzute la alin. (1) are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiţii mai bune pentru creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, precum şi stimularea frecventării de către copiii de vârstă şcolară, aflaţi în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învăţământ, organizate potrivit legii.

Art. 2
(1) Beneficiază de alocaţia prevăzută la art. 1 familia formată din şot, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună, denumită în continuare familie.
(2) Beneficiază de alocaţie şi familia formată din persoana singură si copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta, denumită în continuare familie monoparentală.
(3) Se consideră familie în înţelesul prevederilor alin. (1) şi bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în ancheta socială.

Art. 3
Prin persoana singură, în sensul art. 2 alin. (2), se întelege persoana care se află în una dintre urmatoarele situaţii:
a) este necăsătorită;
b) este văduvă;
c) este divorţată;
d) are soţul/soţia declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
e) are soţul/soţia arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)—e);
g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)—c).

Art. 6. (1) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (2), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit după cum urmează:

a) 0,1 ISR pentru familia cu un copil;

b) 0,2 ISR pentru familia cu 2 copii;

c) 0,3 ISR pentru familia cu 3 copii;

d) 0,4 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.

(2) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (2), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR şi până la 0,740 ISR inclusiv, cuantumul alocaţiei este stabilit după cum urmează:

a) 0,09 ISR pentru familia cu un copil;

b) 0,18 ISR pentru familia cu 2 copii;

c) 0,27 ISR pentru familia cu 3 copii;

d) 0,36 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.

OBS: ISR=Indicator Social de Referinţă, în prezent ISR=500 lei

Art. 10
Alocaţia se acordă pe baza de cerere şi declaraţie pe propria răspundere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi, după caz, privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere.

Art. 11
(1) Cererile pentru stabilirea şi acordarea alocaţiei se întocmesc de reprezentantul familiei şi se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu