18 Februarie, 2018

Despre contribuabilii inactivi: noutăţi de procedură fiscală

Modificări de reglementare privind declararea şi reactivarea contribuabililor inactivi sunt cuprinse în recentul Ordin al preşedintelului ANAF nr. 3578/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 922 din 27 decembrie 2011.

Prin actul normativ semnalat se modifică Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3347/2011 (al cărui titlu, prin această modificare, schimbă în “Ordin pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 781 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare“), elementele de noutate fiind referitoare la:

- Procedura privind declararea contribuabililor inactivi;

- Procedura de emitere a deciziei de declarare în inactivitate;

- Procedura de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi

- modelul şi conţinutul formularului de Notificare privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală;

- modelul şi conţinutul  Avizului privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, cod M.F.P.

■ Procedura privind declararea contribuabililor inactivi potrivit art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală şi procedura de emitere a deciziei de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul de procedură fiscală.

● Potrivit articolului 781 din Codul de procedură fiscală, la care se face trimitere în materie,  contribuabilii persoane juridice sau orice entităţi fără personalitate juridică se declară inactivi dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a) nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;

b) se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

c) organele fiscale au constatat că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Ordinul ANAF la care ne referim a introdus prevederi noi, potrivit cărora organul de inspecţie fiscală competent care întocmeşte documentaţia privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea inactivităţii fiscale potrivit art. 781 alin. (1) lit. b) şi c) transmite organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil avizul privind propunerea de declarare în inactivitate.

Pe baza acestui aviz, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de declarare în inactivitate, care se înaintează spre semnare directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semnează de către directorul general.

■ Procedura de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi potrivit art. 781 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.

● Prin modificările aduse reglementării anterioare, prin OPANAF nr. 3578/2011, pentru a fi reactivaţi, contribuabilii declaraţi inactivi trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să îşi îndeplinească toate obligaţiile declarative prevăzute de lege;

b) să îşi îndeplinească toate obligaţiile de plată;

c) să se constate de către organele fiscale că aceştia funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

● Ca noutăţi, în ce priveşte fluxul de reactivare a contribuabililor inactivi, reţinem că, urmare a controlului, organele de inspecţie fiscală întocmesc documentaţia specifică, precum şi avizul cuprinzând propunerea de reactivare sau respingerea cererii, pentru fiecare contribuabil, înscriind ca motivaţie dacă a fost îndeplinită sau nu condiţia de reactivare, prevăzută la art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală.

Pe baza referatului aprobat şi a avizului, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de reactivare, care se înaintează spre semnare directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice.

● Dacă, în urma solicitării depuse de contribuabil, se constată că respectivul contribuabil nu îndeplineşte obligaţiile declarative prevăzute de lege şi toate obligaţiile de plată, compartimentul de specialitate întocmeşte o notă care va cuprinde în mod obligatoriu motivaţia respingerii cererii.

Nota se supune aprobării conducătorului organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul. În baza notei aprobate sau a avizului privind respingerea cererii, după caz, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de respingere a cererii de reactivare, care se înaintează spre semnare directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu