25 Februarie, 2018

Despre certificatul de producător

Materialul de mai jos are ca punct de plecare o întrebare în legătură cu obţinerea carnetului de producător, în vederea accesării Programului PNDR, Măsura 141 “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”, pe sectorul apicultură. Problema în discuţie era dacă, în condiţiile în care angajatul primăriei refuză eliberarea carnetului, există şi altă modalitate de a obţine acest document.

De la bun început, trebuie spus, cu riscul de a-l dezamăgi pe utilizator, că nu poate trece de acest prag! Dar, câteva detalii ar putea fi utile.

● În vederea solicitării certificatului de producător, cel în cauză trebuie să facă dovada că are titlu de proprietate (cu copii de pe actul de proprietate) şi că poate aloca pentru această activitate o suprafaţă de 5 mp pe familie. Dacă petentul are terenul în arendă, va dovedi aceasta cu contractul de arendare.

Este un argument suplimentar pentru solicitant dovada că a absolvit un curs de specializare pe profil, la Camera agricolă judeţeană, sau cel puţin că este înscris la un astfel de curs.

Cu dovada de proprietate a terenului (sau contractul de arendare) şi cu dovada cursului de specializare, persoana interesată se adresează primăriei pentru obţinerea certificatului de producător.

Certificatul de producător este actul doveditor al provenienţei produselor agroalimentare pe baza căruia acestea pot fi comercializate în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri stabilite de consiliile locale.

Hotărârea Guvernului nr. 661/2001, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte procedura de eliberare a certificatului, în scopurile menţionate. Pentru aceasta, producătorul care solicită eliberarea certificatului de producător va completa o cerere-tip, iar solicitarea producătorului va fi verificată cu privire la deţinerea suprafeţelor de teren ori a animalelor, atât pe baza datelor din registrul agricol, cât şi în teren.

Verificarea trebuie să stabilească şi existenţa produselor pentru care se solicită eliberarea certificatului de producător. Măsura de verificare a fost impusă ca un mijoc de oprire a celor care, prin simpla deţinere a unui teren, obţin un certificat de producător şi apoi apar în pieţe cu produse importate pe care le scot la vânzare ca fiind obţinute pe terenul propriu!

Verificările se fac de primar, viceprimar, secretar şi de alte persoane împuternicite prin dispoziţie a primarului. Rezultatul verificării se consemnează într-un proces-verbal pe baza căruia se propune primarului eliberarea certificatului de producător sau respingerea cererii.

Evidenţa certificatelor de producător se ţine într-un registru special de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi de agentul agricol.

Certificatele de producător se eliberează pe serii corespunzătoare unui an agricol, care începe la data de 1 iulie a anului şi se încheie la data de 30 iunie a anului următor.

Completarea certificatului de producător se face cu cu nominalizarea numai a acelor produse care au fost identificate ca existente, precizându-se produsul, şi nu categoria de produse.

Certificatele de producător se vizează trimestrial.

Pentru asigurarea publicităţii necesare titularii certificatelor de producător vor fi înscrişi într-un tabel nominal, care va fi afişat prin grija secretarului la sediul primăriei, şi în care se menţionează şi produsele pentru care s-a eliberat certificatul de producător.

Certificatul de producător dă posesorului dreptul de acces în piaţă, precum şi la închirierea de mese şi cântare.

Deţinerea certificatului nu este, însă, necesară numai pentru vânzarea în pieţe: astfel, H.G. nr. 661/2001 menţionează că sunt considerate contravenţii şi:

- comercializarea produselor agroalimentare de către persoane care nu au certificat de producător eliberat în condiţiile hotărârii de guvern;

- comercializarea produselor agroalimentare de către persoane care au certificatul de producător suspendat, nevizat sau cu viză expirată;

- comercializarea produselor agroalimentare de alte persoane decât titularul certificatului de producător sau de persoanele menţionate în certificat;

- comercializarea altor produse decât cele menţionate în certificatul de producător;

- nerespectarea condiţiilor şi a criteriilor în baza cărora s-a eliberat certificatul de producător.

Revenind la discuţia noastră, tot primăria este aceea care va elibera şi adeverinţa prin care se atestă că stupina se află pe raza localităţii. Potrivit Legii apiculturii nr. 89/1998, stupinele staţionare vor fi înregistrate şi evidenţiate în baza de date oficială la primării, comisia locală de bază meliferă, dispensare veterinare teritoriale.

Apicultorii care amplasează stupine în pastoral sau la iernat sunt obligaţi să anunţe autorităţile administraţiei publice locale, în a căror rază teritorială se află, locul, perioada, numărul familiilor de albine, precum şi adresa deţinătorului de stupi.

Apicultorii solicitanţi de bază meliferă primesc repartiţia de la comisia judeţeană de bază meliferă şi stupărit pastoral, prin eliberarea autorizaţiei de stupărit pastoral. Autorizaţia de stupărit pastoral se acorda în baza dovezii de autorizaţie sanitar-veterinară.

Secretarii comisiilor judeţene de bază meliferă şi stupărit pastoral răspund atât de completarea corectă a autorizaţiilor de stupărit pastoral, cât şi de obţinerea vizelor.

Deplasarea familiilor de albine în pastoral se va efectua numai pe baza acestor autorizaţii, care vor fi însoţite de carnetul de stupină.

Este în vigoare Ordinul Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 privind Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau non-animală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală.

Potrivit acestei Norme, stupină este unitatea fixă sau mobilă în care se desfăşoară activităţi în domeniul apiculturii, în special obţinerea mierii de albine şi a altor produse apicole şi livrarea acestora către unităţi înregistrate/autorizate sanitar veterinar pentru procesare, precum şi vânzarea cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. Tariful pentru înregistrarea sanitară veterinară a unei stupine este de 113 lei/unitate.

Taxe. Potrivit  dispoziţiilor art. 268 alin. (4) din Codul fiscal, taxa pentru eliberarea certificatelor de producător se stabileşte de către consiliile locale şi este de până la 69 lei, inclusiv. Potrivit Normelor de aplicare a Codului fiscal, taxa pentru eliberarea certificatelor de producător, prevăzută la art. 268 alin. (4) din Codul fiscal:

- se încasează de la persoanele fizice producători care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 august 2001, denumită în continuare Hotărârea Guvernului nr. 661/2001;

- se achită anticipat eliberării certificatului de producător;

- se face venit la bugetele locale ale căror ordonatori principali de credite sunt primarii care au eliberat certificatele de producător respective;

- nu se restituie chiar dacă certificatul de producător a fost anulat.

Autorităţile deliberative pot stabili taxe pentru eliberarea certificatelor de producător, între limitele din tabloul prevăzut în normele metodologice la pct. 11 alin. (3), diferenţiate pe produse, în cazul de faţă, aşa cum am menţionat, taxa pentru certificatul de producător fiind de până la 69 lei.

În ce priveşte accesarea Măsurii 1.4.1., din programul PNDR, în prima fază, înscrierea se face ca persoană fizică. După acceptarea dosarului, beneficiarul devine plătitor de taxe şi impozite, astfel încât trebuie să se organizeze ca prsoană fizică autorizată.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    Mirel
    mai 5 2015

    Buna seara.
    Am o problema cu eliberarea certificatului de producator pe segmentul apicol. Am fost la primaria din comuna de pe raza unde am situata stupina si m-am confruntat cu urmatoarea problema, sunt din loc. Slatina iar stupina o am situata pe raza loc. Brebeni, unde locuiesc parintii mei, pe scurt intrebarea este cum pot face certificatul de producator pentru ca cei de la primarie i-mi spun ca trebuie sa figurez la ei in registrele agricole neaparat.

Scrie un comentariu