25 Februarie, 2018

Despre cererea de brevet de invenţie

Persoana care are dreptul la un brevet de invenţie va face o cerere în acest sens. Cererea de brevet de invenţie va fi întocmită în 3 exemplare, pe un formular tip, imprimat sau dactilografiat, redactat în limba română (forma este prescrisă de O.S.I.M.) şi se va depune la Registratura generală a O.S.I.M.

Depunerea unei cereri de brevet de invenţie la O.S.I.M. se poate face prin două modalităţi:

a) direct la Registratura generală a O.S.I.M., deschisă publicului în fiecare zi lucrătoare;

b) prin poştă, trimisă recomandat cu confirmare de primire.

În ambele situaţii, O.S.I.M. va confirma solicitantului primirea cererii de brevet de invenţie şi condiţiile în care a fost primită. Toate cererile de brevet de invenţie depuse la Registratura generală a O.S.I.M. vor fi analizate în ziua depunerii.

Orice scrisoare sau document depus la Registratura O.S.I.M., referitoare la o cerere de brevet sau un brevet de invenţie, va trebui să indice numele şi adresa petiţionarului pentru corespondenţă, cât şi numărul de înregistrare al cererii sau numărul brevetului de invenţie la care se referă; în caz contrar, O.S.I.M. nu dă curs solicitării, aceasta fiind clasată sau restituită, dacă petiţionarul este identificabil.

Dacă se depun modificări sau completări descrierii, revendicărilor şi/sau desenelor unei cereri de brevet înregistrate la O.S.I.M., acest fapt trebuie menţionat prin indicarea expresă “completare la cererea de brevet nr. ……/ din ……..” şi se vor depune paginile din descriere, revendicări şi/sau desene dactilografiate conţinând modificările sau completările cerute; în caz contrar ele vor fi returnate solicitantului.

Atunci când Legea nr. 64/1991 sau Regulamentul de aplicare al acestei legi prevede că o cerere sau un document să fie înregistrat într-o anumită formă, această cerere sau document trebuie înregistrată în forma prescrisă.

Dacă cererea de brevet sau alt document nu îndeplineşte condiţiile prescrise, O.S.I.M. notifică solicitantului lipsurile, acordând un termen de corectare, cu excepţia cazului prevăzut la regula 8(4), când cererea de brevet se returnează solicitantului. Toate notificările O.S.I.M. vor fi motivate şi vor conţine temeiul legal.

O.S.I.M. va înscrie pe cerere data primirii, numărul de la Registratura generală a O.S.I.M. şi documentele primite, sub semnătură. Un exemplar al cererii astfel completat se va returna de îndată solicitantului, drept confirmare de primire. Data de recepţie şi numărul de la Registratura generală a O.S.I.M. se completează lizibil. Exemplarul cererii returnat va indica lipsurile constatate de O.S.I.M. la depunerea cererii de brevet şi termenul în care acestea pot fi remediate.

La depunerea unei cereri de brevet la O.S.I.M., solicitantul va preciza că este îndreptăţit la eliberarea brevetului de invenţie, va indica baza legală prin care este îndreptăţit sau va depune actele necesare care pot confirma acest fapt.

Taxa de înregistrare a cererii de brevet de invenţie este datorată de solicitant odată cu depunerea cererii de brevet la O.S.I.M. Dacă solicitantul a plătit taxa de înregistrare înainte de depunerea cererii de brevet, el va preciza aceasta în cerere, anexând o copie a documentului de plată.

Dacă la depunerea cererii de brevet de invenţie solicitantul nu a plătit taxa de înregistrare, această taxă poate fi plătită în termen de 3 luni de la data depozitului naţional reglementar, cu o majorare legal stabilită; în caz contrar cererea de brevet de invenţie se consideră abandonată şi se respinge.

Orice document de plată în care nu sunt înscrise datele de identificare a cererii de brevet sau a brevetului de invenţie (cel puţin numărul cererii sau brevetului) se clasează şi suma va fi restituită numai în cazul în care plătitorul poate fi identificat prin nume şi adresă. În cazul restituirii sumei, aceasta va fi diminuată cu costul serviciului poştal (regula 3 din Regulament).

Conform art. 19 din Legea nr. 64/1991, cererea de brevet trebuie să se refere numai la o singură invenţie sau la un grup de invenţii astfel legate încât să formeze un singur concept inventiv general. Cererea de brevet care nu îndeplineşte condiţia de mai sus poate fi divizată de către inventator sau succesorul său în drepturi, din proprie iniţiativă sau la cererea O.S.I.M., până la luarea unei hotărâri asupra cererii de brevet.

Solicitantul, având posibilitatea de a diviza cererea, va depune la O.S.I.M. câte o cerere de brevet de invenţie divizionară pentru fiecare invenţie sau grup de invenţii care respectă condiţia unităţii invenţiei şi are obligaţia ca, în termen de 6 luni de la solicitarea examinării, să depună o opţiune scrisă şi o descriere, revendicări şi desene pentru invenţia care va fi examinată în depozitul iniţial. În lipsa acestei opţiuni, O.S.I.M. va examina prima invenţie revendicată sau primul grup de invenţii care respectă condiţia unităţii invenţiei.

Dacă o cerere de brevet de invenţie se referă la un grup de invenţii, unitatea invenţiei este respectată dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) grupul de invenţii contribuie la rezolvarea aceleiaşi probleme tehnice;

b) determina obţinerea aceloraşi efecte tehnice;

c) între ele există o interdependenţă tehnică;

d) cel puţin una dintre invenţiile din grup nu poate fi realizată sau aplicată fără celelalte;

e) lipsa a cel puţin unei invenţii din grup face inaplicabilă pe oricare din celelalte invenţii din grup (regula 31 din Regulament).

Datele conţinute în cererea de brevet de invenţie sunt confidenţiale până la publicarea acesteia de către O.S.I.M., divulgarea lor fară acordul inventatorului sau succesorului său în drepturi fiind interzisă, indiferent de modul în care persoanele au luat la cunoştiinţă de ele şi oricare ar fi calitatea acestora (mandatari, consilierii în proprietate industrială, orice persoană din situaţiile prevăzute la art. 5 şi art. 18 alin. 2 din Legea nr. 64/1991).

Divulgarea înainte de publicarea cererii de brevet de invenţie se pedepseşte conform Codului penal. Confidenţialitatea cererilor de brevet de invenţie este asigurată de către O.S.I.M. până la publicarea lor în conformitate cu art. 23, art. 44 alin 1 şi 3 şi se sancţionează conform art. 60 din Legea 64/1991 (regula 7 din Regulament).

Depunerea cererii de brevet poate fi făcută de persoana îndreptăţită la eliberarea brevetului, personal sau prin mandatar autorizat, la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi constituie depozitul naţional reglementar. Cererea de brevet de invenţie se înscrie în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse, care este confidenţial. Data depozitului naţional reglementar este data la care au fost depuse toate documentele sau data care rezultă din tratatele sau convenţiile la care România este parte

La cererea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci sau din iniţiativa sa, solicitantul sau succesorul său în drepturi, până la luarea unei hotărâri, poate modifica revendicările, desenele sau descrierea, fără însă ca prin aceasta să se depăşească limitele dezvăluirii invenţiei la data depunerii cererii de brevet.

Dacă invenţia se referă la un material biologic reproductibil, care nu poate fi descris astfel încât invenţia să poată fi reprodusă de către o persoană de specialitate în domeniu, şi dacă acest material nu este accesibil publicului, descrierea invenţiei trebuie să fie completată cu un act prin care să se confirme depunerea unui asemenea material într-o instituţie de depozit desemnată de Guvern sau care are calitatea de autoritate de depozit internaţional. Aceasta depunere trebuie să fie efectuată cel mai târziu până la data înregistrării cererii de brevet de invenţie.

Cererea de brevet de invenţie poate să conţină invocarea uneia sau mai multor priorităţi, în baza unei cereri ori a unor cereri anterioare care au valoare de depozit naţional reglementar, cu respectarea convenţiilor la care România este parte.

În art. 20 şi 21 din Legea nr. 64/1991, sunt prevăzute priorităţi ce se invocă odată cu depunerea cererii de brevet şi se justifică prin acte de prioritate. În cazul în care solicitantul a omis să invoce prioritatea odată cu depunerea cererii, invocarea poate fi făcută cel mai târziu în termen de 2 luni de la data înregistrării cererii de brevet. Actele de prioritate se depun în maximum 3 luni de la data depozitului naţional reglementar. Nerespectarea termenelor de mai sus conduce la nerecunoaşterea priorităţii invocate.

Cererea de brevet pentru care nu s-a solicitat examinarea, în vederea eliberării brevetului, în termen de 30 de luni de la data depozitului cererii, se consideră abandonată şi se respinge.

Hotărârea de acordare a brevetului de invenţie sau respingere a cererii de brevet se ia de către o comisie de examinare din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în conformitate cu art. 7-11, 12 şi 13 din Legea nr. 64/1991, pe baza raportului de examinare a cererii de brevet, într-un termen de 18 luni de la data la care s-a solicitat examinarea cererii.

Conform art. 29 alin. 2 din legea mai sus arătată, toate hotărârile de acordare a brevetului de invenţie luate în cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci se publică în 30 de zile, iar descrierile, revendicările şi desenele invenţiilor brevetate se publică în cel mult 3 luni.

Respingerea cererii de brevet se poate face abia după expirarea termenelor prevăzute la art. 26 şi 47 din aceeaşi lege, în cazul abandonului, al neplăţii taxelor de înregistrare, publicare sau examinare şi se va lua act de retragerea cererii de brevet în cazul în care a fost exprimată în scris de persoana îndreptăţită.

Toate hotărârile luate în cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci vor fi motivate şi se înscriu în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse.

Înregistrarea, publicarea şi examinarea cererilor de brevet de invenţie, invocarea priorităţii, eliberarea brevetelor de invenţie, menţinerea în vigoare a acestora sunt supuse taxelor, la termenele şi în cuantumul legal stabilite.

Brevetul de invenţie eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci poate fi anulat, în tot sau în parte, la cererea unei persoane interesate, în cazul când se constată că, la data înregistrării cererii de brevet de invenţie, nu erau îndeplinite condiţiile pentru existenţa unei invenţii brevetabile. Cererea de anulare se poate face în tot cursul duratei de valabilitate a brevetului şi se judecă de către Tribunalul municipiului Bucureşti.

În cazul în care, printr-o hotărâre judecătorească, se constată că o altă persoană decât cea care figurează în brevetul de invenţie este îndreptăţit la acordarea brevetului, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci eliberează brevetul persoanei îndreptăţite şi publică schimbarea titularului.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Comentarii

 • Răspunde
  Manuela
  aprilie 25 2014

  La ce suma poate ajunge obtinerea unui brevet de inventie, va rog?

 • Răspunde
  Cinthia Fraley
  iunie 3 2017

  Iata ca am gasit asta pagina web despre Despre cererea de brevet de invenţie ,
  cautand despre legislatie. Acum tre sa recunosc ca
  faci treaba super. poate vrei sa vezi si pagina http://cazare-maramures.net o pagina despre judetul maramures.

  Numa bine

Scrie un comentariu