7 Decembrie, 2019

Despre capital, în noua Directivă privind societăţile

Am prezentat, anterior (Societatea pe acţiuni – drepturi şi obligaţii instituite de o nouă directivă comunitară; Publicitatea actelor şi informaţiilor privind societăţile), aspecte tratate în Directiva nr. 1132/2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăţilor comerciale, recent publicată în Jurnalul oficial al UE nr.169 din 30 iunie a.c. Iată şi unele referiri la menţinerea şi modificarea capitalului. 

Cerinţele de capital

Cerinţa minimă de capital. Legislaţiile statelor membre trebuie să impună, pentru constituirea unei societăţi comerciale sau pentru acordarea autorizaţiei de începere a activităţii, subscrierea unui capital minim în valoare de cel puţin 25 000 euro. De precizat că pragul minim priveşte numai societăţile pe acţiuni, precum şi menţiunea din Directivă în sensul că societăţile de investiţii cu capital variabil şi cooperativele înregistrate ca societăţi pe acţiuni pot fi exonerate de la această obligaţie cu condiţia să includă cuvintele “societate de investiţii cu capital variabil” sau “cooperativă” în toate scrisorile şi notele de comandă pe care le emit.

Modificarea capitalului minim. La fiecare cinci ani, Parlamentul European şi Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, examinează şi, dacă este nevoie, revizuiesc valoarea capitalului minim, ţinând cont, pe de o parte, de evoluţia economică şi monetară din Uniune şi, pe de altă parte, de tendinţa de a permite doar întreprinderilor mari şi mijlocii să opteze pentru formele de societate comercială pe acţiuni.

Active. Capitalul subscris poate fi format doar din active care pot fi evaluate economic. Cu toate acestea, un angajament de a presta muncă sau servicii nu poate face parte din activele respective.

Emiterea valorilor pentru acţiuni. Acţiunile nu pot fi emise la o valoare mai mică decât valoarea lor nominală sau, dacă nu au valoare nominală, decât echivalentul lor contabil.

Cu toate acestea, reglementările interne naţionale pot să permită celor care, prin profesia lor, se angajează să plaseze acţiuni să plătească mai puţin decât preţul total al acţiunilor pentru care subscriu în cursul respectivei tranzacţii.

Achitarea acţiunilor emise pentru un aport de capital. Acţiunile emise pentru un aport de capital trebuie să fie achitate în momentul constituirii societăţii comerciale sau în momentul autorizării societăţii comerciale pentru începerea activităţii în proporţie de cel puţin 25% din valoarea lor nominală sau, în absenţa valorii nominale, din echivalentul lor contabil.

Cu toate acestea, dacă acţiunile sunt emise pentru un alt aport de capital decât cel în numerar, în momentul constituirii societăţii comerciale sau în momentul autorizării societăţii comerciale pentru începerea activităţii, aportul trebuie transferat complet în termen de cinci ani de la momentul în cauză

Garanţii în ceea ce priveşte capitalul social

Raportul expertului asupra oricărui alt aport decât cel în numerar. Unul sau mai mulţi experţi independenţi, desemnaţi sau agreaţi de o autoritate administrativă sau judiciară, vor întocmi un raport asupra oricărui alt aport decât cel în numerar înainte de constituirea sau autorizarea începerii activităţii societăţii comerciale. Raportul experţilor conţine cel puţin descrierea fiecăruia dintre activele care formează aportul, precum şi metoda de evaluare utilizată şi menţionează dacă valorile obţinute prin aplicarea respectivelor metode corespund cel puţin numărului şi valorii nominale sau, în absenţa valorii nominale, a echivalentului contabil şi, dacă este cazul, a primei de emisiune a acţiunilor emise pentru aport.

Raportul experţilor se publică în conformitate cu normele prevăzute de legislaţia naţională aplicabilă.

Legislaţia naţională se poate să nu aplice mecanismul de evaluare de către experţi dacă 90% din valoarea nominală sau, în absenţa valorii nominale, din echivalentul contabil al tuturor acţiunilor este emisă pentru un alt aport decât cel în numerar adus de una sau mai multe societăţi comerciale şi dacă sunt îndeplinite următoarele cerinţe:

(a) în ceea ce priveşte societatea comercială care primeşte astfel de aporturi, persoanele care se regăsesc între membrii semnatari ai statutului societăţii au fost de acord să renunţe la întocmirea raportului de expertiză;

(b) acordul în cauză a fost publicat, cu respectarea regulilor de publicitate;

(c) societăţile comerciale care fac astfel de aporturi deţin rezerve care, conform legii sau conform statutului, nu pot fi repartizate şi care sunt cel puţin egale cu valoarea nominală sau, în absenţa valorii nominale, cu echivalentul contabil al acţiunilor emise pentru aporturi altele decât în numerar;

(d) societăţile comerciale care fac astfel de aporturi garantează, până la concurenţa valorii menţionate la litera (c), datoriile societăţii comerciale beneficiare acumulate în perioada dintre momentul emiterii acţiunilor pentru alte aporturi decât cele în numerar şi un an după publicarea conturilor anuale ale societăţii comerciale beneficiare pentru exerciţiul financiar în care au fost făcute aporturile în cauză. Orice transfer al acţiunilor astfel emise este interzis în această perioadă;

(e) garanţia menţionată la litera (d) a fost făcută publică;

(f) societăţile comerciale care fac astfel de aporturi depun o sumă egală cu cea menţionată la litera (c) într-o rezervă care nu poate fi repartizată până la expirarea unui termen de trei ani de la publicarea conturilor anuale ale societăţii comerciale beneficiare pentru exerciţiul financiar în cursul căruia au fost făcute aporturile în cauză sau, dacă este necesar, până la o dată ulterioară la care sunt soluţionate toate pretenţiile prezentate în respectiva perioadă cu privire la garanţia menţionată la litera (d).

Raportul experţilor la fuziune sau divizare. Legislaţia naţională poate să nu se aplice obligaţia – privind raportul expertului asupra oricărui alt aport decât cel în numerar – în cazul constituirii, prin  fuziune sau prin divizare, a unei noi societăţi comerciale atunci când se întocmeşte de către unul sau mai mulţi experţi independenţi un raport privind proiectul de fuziune sau de divizare. 

Achiziţionări substanţiale realizate după constituire sau după autorizarea societăţii comerciale de a desfăşura activităţi

Dacă, înainte de expirarea termenului stabilit prin legislaţia internă, de cel puţin doi ani de la constituirea sau de la autorizarea începerii activităţii, societatea achiziţionează orice element de activ de la o persoană sau societate comercială care se regăseşte între membrii semnatari ai statutului societăţii, în schimbul a cel puţin o zecime din capitalul subscris, achiziţia este examinată şi detaliile cu privire la achiziţie sunt publicate, iar achiziţia face obiectul aprobării adunării generale.

Aceste dispoziţii se pot aplica şi în cazul în care activele aparţin unui acţionar sau oricărei alte persoane.

În schimb, dispoziţiile NU se aplică pentru achiziţiile efectuate în cadrul operaţiunilor curente ale societăţii comerciale, pentru achiziţiile efectuate la iniţiativa sau sub supravegherea unei autorităţi administrative sau judiciare, sau pentru achiziţiile realizate la bursă.

Ai nevoie de Directiva nr. 1132/2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu