18 August, 2019

Despre autorizația de construire: valabilitate, prelungire, pierderea valabilității

Ce trebuie să cunoaștem referitor la  autorizația de construire?
După cum cunoaștem, autorizația de construire constituie actul final de autoritate al administrației publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcții corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea și postutilizarea construcțiilor.

Solicitantul autorizaţiei de construire poate fi orice persoană fizică sau juridică titular al unui drept real asupra imobilului — teren şi/sau construcţii –, identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel, care atestă dreptul acestuia de a executa lucrări de construcţii.

Autorizația de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază și a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții (art. 7 alin. 1 din Legea 50/1991).

Prin excepţie de la prevederile art. 7 alin. 1 din Legea 50/1991, pentru construcţiile reprezentând anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole, termenul de emitere a autorizaţiei de construire este de 15 zile de la data înregistrării cererii; de asemenea, se poate emite autorizaţie de construire în regim de urgență, pentru lucrările de consolidare la clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică ori prin notă tehnică justificativă în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.

Autorizația de construire se semnează de președintele consiliului județean sau de primar, după caz, de secretar și de arhitectul-șef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din aparatul propriu al autorității administrației publice emitente, responsabilitatea emiterii autorizațiilor revenind semnatarilor, potrivit atribuțiilor stabilite conform legii.

Ce trebuie să cunoaștem referitor la valabilitatea autorizației de construire?
Prin autorizația de construire emitentul stabilește atât termenul de valabilitate al autorizației de construire/desființare, precum și durata de execuție a lucrărilor.

Potrivit art. 7 alin. 5 din Legea 50/1991, autoritatea emitentă a autorizației de construire stabilește o perioadă de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările. În această situație, valabilitatea autorizației se extinde pe toată durata de execuție a lucrărilor prevăzute prin autorizație, în conformitate cu proiectul tehnic.

Referitor la durata executării lucrărilor, reținem că aceasta reprezintă timpul fizic maxim necesar pentru realizarea efectivă a lucrărilor de construcții autorizate, se stabilește de către emitentul autorizației de construire, pe baza datelor înscrise în cerere – respectiv în anexa la aceasta – conform prevederilor documentației tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – D.T.A.C. sau de desființare – D.T.A.D., după caz.

Subliniem faptul că, în funcție de interesul public și de gradul de complexitate al lucrărilor, emitentul autorizației de construire poate reduce durata executării lucrărilor față de cea solicitată prin documentație, cu consultarea investitorului/beneficiarului, managerului de proiect, proiectantului, sau consultantului, după caz.

Investitorul are obligația să înștiințeze autoritatea emitentă a autorizației de construire, precum și inspectoratul teritorial în construcții asupra datei la care vor începe lucrările autorizate. În caz contrar, dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor fără înștiințare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizației, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizației.

Legiuitorul arată că valabilitatea autorizației se menține în cazul schimbării investitorului, înaintea finalizării lucrărilor, cu condiția respectării prevederilor acesteia și a înscrierii în cartea funciară a modificărilor intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare (art. 7 alin. 14 din Legea 50/1991).
 
Ce se întâmplă în cazul în care nu este începută/finalizată construcția în intervalul de 12 luni reprezentând  perioadă de valabilitate a autorizației de construire?
Legiuitorul arată în art. 7 alin. 6 din Legea 50/1991 că, într-un caz de neîncepere a lucrărilor ori de nefinalizare a acestora în termenele stabilite, acest fapt conduce la pierderea valabilității autorizației, fiind necesară emiterea unei noi autorizații de construire.

Reținem însă că, în situația în care caracteristicile nu se schimbă față de autorizația inițială, se va putea emite o nouă autorizație de construire, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism.

Prin excepție de la prevederile art. 7 alin. 6 din Legea 50/1991, în cazul justificat în care lucrările de construcții nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorității emitente prelungirea valabilității autorizației cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acesteia.

Reținem că în cazul prelungirii valabilității autorizației aceasta se poate acorda o singură dată și pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni.
 
Ce se întâmplă în cazul nefinalizării lucrărilor în termenul acordat prin prelungirea valabilității autorizației de construire?
În cazul în care lucrările/construcția nu se finalizează nici în termenul acordat prin prelungirea valabilității autorizației de construire, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea, în condițiile legii, a unei noi autorizații de construire, corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării, pentru lucrările de construcții rămase de executat în raport cu proiectul și avizele care au stat la baza emiterii autorizației inițiale.

În situația în care termenul de valabilitate a autorizației a expirat – inclusiv cel acordat prin prelungirea valabilității inițiale -, pentru emiterea unei noi autorizații de construire în vederea finalizării lucrărilor rămase de executat valabilitatea certificatului de urbanism, precum și a avizelor și acordurilor emise la prima autorizație se menține, cu condiția realizării construcției în conformitate cu prevederile autorizației inițiale.

În schimb, trebuie reținut că, în cazul întreruperii execuției lucrărilor pe o perioadă îndelungată (peste limita de valabilitate a autorizației de construire), fără luarea măsurilor de conservare, potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcții, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea unei noi autorizații de construire, care va avea la bază o documentație tehnică întocmită în conformitate cu concluziile referatului de expertiză tehnică a lucrărilor executate.
 
Autorizația de construire își pierde valabilitatea și prin modificarea condițiilor, datelor sau conținutului documentației care a stat la baza emiterii autorizației?
Da, legiuitorul arată că și într-un astfel de caz, autorizația de construire își pierde valabilitatea.

Ai nevoie de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI! 
comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Comentarii

 • Răspunde
  Florin
  septembrie 4 2017

  Cand trebuie declarata la taxe si impozite o co structie noua si ce acte trebuie. Mi s-a cerut sa declar la taxe si impozite o casa neterminata si fara receptia facuta. Este legal?

 • Răspunde
  Aurel
  februarie 9 2018

  A expirat valabilitatea autorizatiei de constructie de mai bine de 2 ani, constructia este gata, tot de atunci…….. trebuie sa fac receptia la terminarea lucrarilor ….ce trebuie sa fac? Legea 50/1991 nu-mi da nici o solutie, 839/2009 nici atat…..deci eu am terminat casa conform proiectului si nu am facut nimic ilegal doar ca am neglijat receptia…….ma poate ajuta cineva ? VA MULTUMESC ANTICIPAT!

 • Răspunde
  august 22 2018

  daca autorizatia a expirat, pentru prelungirea ei trebuie platita taxa din nou?

 • Răspunde
  Bratulescu
  octombrie 7 2018

  Bună ziua ! Intenționez să cumpăr un teren care are o temelie turnată pe el de acum 13 ani . Mă interesează dacă pot continua executare acelui proiect ,mi se vor solicita alte acte autorizații de la primărie ?

 • Răspunde
  Alexandru
  octombrie 26 2018

  Buna ziua! Am pierdut autorizatia de constructie eliberata in 2005 si am receptia neefectuata. Cum procedez pentru intrarea in legalitate?

 • Răspunde
  David
  ianuarie 9 2019

  Bună ziua am si eu o intrebare recepția la casă se face numai cu autorizația de construcție valabilă?

 • Răspunde
  Claudia
  februarie 13 2019

  Buna ziua! Daca pe titlul de proprietate sunt trecuti 3 proprietari, e nevoie de toti 3 pentru constructie unei case? Ma refer la avize si toate actele necesare, e nevoie de semnatura tuturor? De acord cu constructia sunt toti 3, numai ca unul dintre proprietari nu este in tara. Multumesc

 • Răspunde
  b
  iulie 8 2019

  ce se intampla daca nu prelungesti autorizatia de costruire in termen?
  multumesc.

Scrie un comentariu