20 Februarie, 2018

Despre autorizarea sanitară a funcţionării comercianţilor

Continuăm seria articolelor referitoare la avizele şi autorizaţiile necesare funcţionării comercianţilor, cu prezentarea autorizării sanitare. Aceasta constituie procesul de analiză şi investigaţie sanitară care condiţionează, din punct de vedere tehnic şi juridic, punerea în funcţiune şi desfăşurarea activităţii comercianţilor de conformarea la normele de igienă şi de sănătate publică.

Autorizaţia reprezintă actul care condiţionează funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei sanitare şi se emite de către autoritatea competentă în a cărei rază teritorială se află sediul social şi/sau sediile secundare ale comerciantului, respectiv direcţia de sănătate publică judeţeană ori a municipiului Bucureşti sau ministerele cu reţea proprie de sănătate publică, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comerţ şi industrie teritoriale.

Documentaţie necesară

În vederea obţinerii autorizaţiei, solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare, în care se vor înscrie atât datele de identificare a sediului social şi sediilor secundare, cât şi activităţile pe care urmează să le desfăşoare efectiv în aceste sedii, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN.

Solicitantul este obligat să anexeze la cererea de înregistrare următoarele documente:

a) o declaraţie pe propria răspundere referitoare la respectarea legislaţiei în domeniul igienico-sanitar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.2 – pct. I din Procedura de autorizare sanitară a funcţionării comercianţilor din 13 iunie 2002, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 573/2002 şi publicată în Monitorul Oficial 414 din 14 iunie 2002, pentru activităţile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevăzute la pct. I din anexa nr. 2.1 din procedură;

b) documentaţia de prezentare a activităţii conform anexei nr. 2.3 din aceeaşi procedură, pentru activităţile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevăzute la pct. II din anexa nr. 2.1 din aceeaşi procedură, şi care sunt supuse evaluării;

c) dovada achitării tarifului aferent autorizării, după caz, conform anexei nr. 2.4 din Procedura de autorizare sanitară a funcţionării comercianţilor.

Documentele se depun îndosariate.

În vederea autorizării sanitare de funcţionare, comercianţii au obligaţia să desfăşoare activităţile cu respectarea prevederilor legislaţiei în domeniul igienico-sanitar. În cazul în care, ulterior înregistrării şi autorizării funcţionării, la sediul social sau secundar se intenţionează începerea desfăşurării unor noi activităţi, comerciantul va solicita Biroului unic eliberarea de noi anexe cuprinzând autorizaţiile necesare.

Tarifele pentru serviciile prestate în vederea autorizării sanitare de funcţionare sunt prevăzute în anexa nr. 2.4 Procedura de autorizare sanitară a funcţionării comercianţilor. Tarifele se achită la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comerţ şi industrie teritoriale, care vor efectua viramente către trezoreriile statului, în conturile autorităţii publice avizatoare, în termenele stabilite de reglementările legale în vigoare privind finanţele publice.

Perioada de valabilitate şi reautorizarea

Autorizaţia este valabilă atât timp cât nu s-au modificat condiţiile iniţiale pentru care aceasta a fost eliberată. La modificarea condiţiilor iniţiale, comerciantul va solicita prin Biroul unic reînnoirea autorizaţiei.

Autorizaţia se anulează de către direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti în următoarele cazuri:

- când constată modificarea condiţiilor existente la data obţinerii acesteia, iar comerciantul nu a solicitat reînnoirea autorizaţiei;

- când constată neîndeplinirea condiţiilor asumate prin declaraţia pe propria răspundere.

Anularea autorizaţiei se realizează prin completarea rubricii corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare pe baza procesului-verbal întocmit de către direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, cu motivarea temeinică privind neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi au fost încălcate. Originalul procesului-verbal se transmite comerciantului, iar câte o copie de pe acesta la Biroul unic.

Reînnoirea autorizaţiei sanitare se face în următoarele situaţii:

- pentru diversificarea, extinderea sau restrângerea activităţilor consemnate în anexa la certificatul de înregistrare;

- la modificarea structurii funcţionale a sediului în care se desfăşoară activităţile autorizate.

Comerciantul are obligaţia reluării, prin Biroul unic, a procedurilor de obţinere a autorizaţiilor care au fost anulate, după înlăturarea situaţiilor care au impus măsura anulării, cu plata tarifelor aferente. Reautorizarea funcţionării se menţionează în rubricile corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Un comentariu

  • Răspunde
    Ianos
    martie 14 2016

    buna.as avea o intrebare,poate ma puteti ajuta.de aproximativ o luna am depus cerere pentru autorizatie de la Sanepid,as vrea doar sa intreb in cat timp se elibereaza autorizatia?deci timpul maxim ma intereseaza.multumesc

Scrie un comentariu