21 August, 2017

Despre amenzi civile şi penalităţi

Atragem atenţia asupra acestui subiect astfel cum este tratat în noul Cod de procedură civilă, aprobat prin Legea nr. 134/2010 şi care încă nu a intrat în vigoare.

Interesul pentru tema propusă derivă din faptul că, recent, a fost aprobată Legea nr.  76/2012 pentru punerea în aplicare a Codului, lege care modifică articole din actul normativ – inclusiv referitor la subiectul enunţat – , precum şi o serie de acte normative în legătură cu Codul.

Reamintim că atât Codul de procedură civilă aprobat prin Legea nr.134/2010, cât şi dispoziţiile din Legea nr. 76/2012 de punere în aplicare intră în vigoare la 1 septembrie a.c. (conform dispoziţiilor conţinute în art. 81 din dispoziţiile finale ale Legii nr. 76/2012).

Ne referim, aşadar, la Capitolul IV – “Executarea silită a altor obligaţii de a face sau a obligaţiilor de a nu face” din Titlul III al Cărţii a V-a din Cod care tratează despre executarea silită.

Dorim să remarcăm că, în tema supusă atenţiei, dispoziţiile din Codul aprobat prin Legea nr. 134/2010 se modifică prin efectul Legii nr. 76/2012 de punere în aplicare, ambele urmând să intre în vigoare, cum am menţionat deja, la 1 septembrie anul acesta.

Ca atare, vom remarca modificările pe care le-a adus legea de aplicare.

● De la bun început, menţionăm articolul introductiv, nou inserat şi care prevede, ca domeniu de aplicare, că dispoziţiile sunt aplicabile în cazul executării silite în natură a obligaţiilor de a face sau de a nu face în temeiul unui titlu executoriu. Dacă prin titlul executoriu creditorul a fost autorizat ca, pe cheltuiala debitorului, să execute el însuşi ori să facă să fie executată obligaţia de a face sau, după caz, să înlăture ori să ridice ceea ce debitorul a făcut cu încălcarea obligaţiei de a nu face, nu mai este necesară obţinerea unui nou titlu executoriu prin care să se stabilească despăgubirile datorate de debitor sau, după caz, contravaloarea lucrărilor necesare restabilirii situaţiei anterioare încălcării obligaţiei de a nu face. În aceste din urmă cazuri, sumele respective se determină pe bază de expertiză sau de alte documente justificative de către executorul judecătoresc.

Executarea obligaţiei de a face. Potrivit art. 892, dacă debitorul refuză să îndeplinească o obligaţie de a face cuprinsă într-un titlu executoriu, în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării, creditorul poate fi autorizat de instanţa de executare, prin încheiere executorie, dată cu citarea părţilor, să o îndeplinească el însuşi sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului.

Executarea obligaţiei de a nu face. Articolul 893 stipulează că dispoziţiile prevăzute în prezenta secţiune sunt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul când titlul executoriu cuprinde o obligaţie de a nu face. Creditorul va putea cere instanţei de executare să fie autorizat, prin încheiere executorie, dată cu citarea părţilor, să desfiinţeze el însuşi sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului, lucrările făcute de acesta împotriva obligaţiei de a nu face.

Articolul următor 894, intitulat “Aplicarea amenzii civile” este înlocuit, prin Legea nr. 76/2012 de punere în aplicare a Codului, cu un text nou având ca titlu “Aplicarea de penalităţi” şi care, prevede următoarele:

(1) Dacă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării debitorul nu execută obligaţia de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalităţi, de către instanţa de executare.

(2) Când obligaţia nu este evaluabilă în bani, instanţa sesizată de creditor îl poate obliga pe debitor, prin încheiere definitivă dată cu citarea părţilor, să plătească în favoarea creditorului o penalitate de la 100 lei la 1.000 lei, stabilită pe zi de întârziere, până la executarea obligaţiei prevăzute în titlul executoriu.

(3) Atunci când obligaţia are un obiect evaluabil în bani, penalitatea prevăzută la alin. (2) poate fi stabilită de instanţă între 0,1% şi 1% pe zi de întârziere, procentaj calculat din valoarea obiectului obligaţiei.

(4) Dacă în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare a penalităţii debitorul nu execută obligaţia prevăzută în titlul executoriu, instanţa de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitivă ce i se datorează cu acest titlu, prin încheiere definitivă, dată cu citarea părţilor.

(5) Penalitatea va putea fi înlăturată ori redusă, pe calea contestaţiei la executare, dacă debitorul execută obligaţia prevăzută în titlul executoriu şi dovedeşte existenţa unor motive temeinice care au justificat întârzierea executării.

(6) Încheierea dată în condiţiile alin. (4) este executorie.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    Olimpia Anisoara
    februarie 12 2014

    Am primit o amenda o amenda la granita ptr.ca am trecut fraudulos 20 p.tigari in valoare de 5.000 lei,cu noul cod penal am fost gratiata cu amenda?

Scrie un comentariu