12 Noiembrie, 2019

Despăgubire pentru daunele provocate de incendiul unui vehicul staționat într o parcare privată

În situaţia in care un asemenea incident se petrece înstrăinătate, fiind sub jurisdicţia acelui stat, clarificările de mai jos sunt de reţinut prin invocarea reglementărilor Uniunii europene. 

 Avem, aici, o cerere de decizie preliminară, adresată Curţii de Justiţie a UE de către de Curtea Supremă din Spania, privind interpretarea articolului 3 din Directiva 2009/103 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi.

Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între două societăți de asigurări, și anume Línea Directa Aseguradora, SA (denumită în continuare „Línea Directa”) și Segurcaixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (denumită în continuare „Segurcaixa”), cu privire la acoperirea prin asigurarea auto a prejudiciilor cauzate unei locuințe individuale prin incendiul vehiculului staționat în garajul acesteia.

Întrebările adresate de instanța de trimitere urmăresc să se stabilească dacă noțiunea „circulația vehiculelor”, care figurează la articolul 3 primul paragraf din Directiva 2009/103, poate fi interpretată în sensul că intră în sfera sa o situație în care un vehicul a luat foc în timp ce staționa de mai mult de douăzeci și patru de ore într‑un loc de staționare privat și își are originea, potrivit acestei instanțe, în mecanismele necesare pentru îndeplinirea funcției de transport a acestuia. 

Situația de fapt din litigiul principal și întrebările preliminare

- În după‑amiaza zilei de 19 august 2013, domnul L.S.R. și‑a parcat vehiculul, pe care îl achiziționase în urmă cu 10 zile, în garajul unei locuințe individuale care aparținea societăţii Industrial Software Indusoft.

- La 20 august 2013, după‑amiază, domnul L.S.R. a pornit motorul vehiculului său, fără a reuși să îl deplaseze. Câteva ore mai târziu, în jurul orei trei dimineața, vehiculul, care nu mai circulase de mai mult de douăzeci și patru de ore, a luat foc și a provocat pagube locuinței adiacente garajului. Incendiul are originea în circuitul electric al vehiculului.

- Răspunderea civilă pentru circulația vehiculului era acoperită de asigurarea încheiată cu Línea Directa.

- Industrial Software Indusoft, a cărei locuință individuală era asigurată la Segurcaixa, a fost despăgubită cu suma de 44 704,34 euro cu titlu de reparație pentru prejudiciile materiale cauzate acestui imobil prin incendiul vehiculului în discuție.

- Ulterior, Segurcaixa a chemat în judecată Línea Directa la Tribunalul de Primă Instanță din Vitoria‑Gazteiz, Spania, solicitând obligarea acestei societăți de asigurări la plata sumei de 44 704,34 euro, majorată cu dobânda legală, pentru motivul că accidentul și‑a avut originea într‑un eveniment legat de circulația vehiculelor acoperit de asigurarea auto a vehiculului domnului L.S.R. Această instanță a considerat că incendiul nu putea fi calificat drept „eveniment legat de circulația vehiculelor” acoperit de asigurarea auto și a respins cererea formulată de Segurcaixa.

- Sesizată cu o cale de atac formulată de Segurcaixa împotriva acestei hotărâri, Curtea Provincială din Alava a anulat această decizie și a admis cererea formulată de Segurcaixa, reținând o interpretare largă a noțiunii „eveniment legat de circulația vehiculelor”, potrivit căreia constituie un asemenea eveniment „incendiul unui vehicul staționat în mod nepermanent de către proprietarul vehiculului menționat pe un loc de parcare dintr‑un garaj, atunci când este provocat de cauze intrinseci, fără imixtiunea unui terț”.

- Línea Directa a formulat recurs împotriva acestei hotărâri la Curtea Supremă.

- Curtea Supremă precizează că, în temeiul dreptului spaniol, conducătorul unui vehicul nu răspunde pentru prejudiciile care rezultă dintr‑un caz de forță majoră, însă nu sunt considerate evenimente care constituie cazuri de forță majoră defectele vehiculului sau defectarea unuia dintre mecanismele sale. Pe de altă parte, împrejurarea că accidentul ar fi consecința unui defect al vehiculului nu ar exclude acoperirea prin asigurarea obligatorie, apoi exercitarea unei acțiuni împotriva fabricantului, în cazul în care ar fi îndeplinite condițiile.

- Această instanță ridică, prin urmare, problema dacă este compatibil cu Directiva 2009/103 să se declare că asigurarea auto acoperă un accident care implică un vehicul cu motorul oprit și care era staționat în garajul unei locuințe private, fără să existe o legătură cu circulația și fără ca acest vehicul să prezinte un risc pentru utilizatorii unui drum. Această situație ar putea intra mai curând sub incidența răspunderii proprietarului pentru un lucru potențial periculos.

- Curtea Supremă a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții de Justiţie a UE următoarele întrebări preliminare:

„1) O interpretare care include în acoperirea prin asigurarea obligatorie prejudiciile cauzate de incendiul unui vehicul oprit atunci când incendiul își are originea în mecanismele necesare pentru asigurarea funcției de transport a vehiculului este contrară articolului 3 din Directiva 2009/103?

2) În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, o interpretare care include în acoperirea prin asigurarea obligatorie prejudiciile cauzate de incendiul unui vehicul atunci când nu se poate stabili o legătură între incendiu și o deplasare anterioară a vehiculului, astfel încât nu se poate determina dacă acest incendiu are legătură cu un traseu efectuat, este contrară articolului 3 din Directiva 2009/103?

3) În cazul unui răspuns negativ la a doua întrebare, o interpretare care include în acoperirea prin asigurarea obligatorie prejudiciile cauzate de incendiul unui vehicul atunci când vehiculul staționează într‑un garaj privat închis, este contrară articolului 3 din Directiva 2009/103?” 

Analiza Avocatului general al CJUE

- Singurul aspect delicat care trebuie soluționat este acela dacă lipsa utilizării vehiculului la un moment suficient de apropiat de accident poate constitui o cauză de excludere a protecției acordate de reglementarea Uniunii în materia răspunderii civile auto și, în subsidiar, în caz contrar, dacă trebuie impusă o legătură de cauzalitate de ordin tehnic.

- Considerăm că trei motive justifică un răspuns negativ la această întrebare principală. În primul rând, trebuie arătat că legiuitorul Uniunii nu a prevăzut limite temporale pentru producerea accidentului în ceea ce privește punerea în aplicare a protecției victimelor accidentelor cauzate de vehicule.

- În al doilea rând, evoluția jurisprudenței Curții demonstrează că aceasta vizează să traducă acest obiectiv de protecție urmărit și consolidat în mod constant de către legiuitorul Uniunii, atunci când un vehicul este utilizat sau are vocația de a fi utilizat în conformitate cu funcția sa de mijloc de transport.

- În al treilea rând, considerăm că o analiză de la caz la caz a duratei utilizării prealabile a vehiculului constituie o sursă de insecuritate juridică care ar fi contrară obiectivului amintit anterior.

- Deducem de aici că numai situațiile în care accidentul se produce în timp ce vehiculul servește sau a servit altor scopuri decât transportul, de exemplu ca mașină de lucru sau ca armă, sau chiar ca spațiu de locuit nu intră în sfera noțiunii „circulația vehiculelor”.

- Dacă, în concordanță cu jurisprudența sa, Curtea reține că faptul că accidentul nu s‑a produs în imediata continuare a utilizării sale ca mijloc de transport este lipsit de relevanță, considerându‑se că staționarea intră în sine în sfera noțiunii „circulația vehiculelor”, rămâne să se determine, pentru a răspunde la prima întrebare adresată de instanța de trimitere, dacă trebuie să fie stabilite limite care țin de originea prejudiciului, și anume mecanismele vehiculului necesare funcției sale de transport.

50.  Trebuie să se constate, pe de o parte, că legiuitorul Uniunii nu a stabilit astfel de condiții. Pe de altă parte, având în vedere împrejurările de fapt specifice ale cauzei principale, și anume un incendiu provocat de un vehicul în mod spontan, este suficient, în opinia noastră, să se rețină implicarea acestuia, cum ar putea fi de asemenea situația dacă acesta ar fi explodat în mod fortuit sau dacă prejudiciul ar fi fost cauzat de un produs sau de un fluid provenind dintr‑o scurgere de la un vehicul.

- Din moment ce acest tip de risc este inerent funcției de transport a vehiculului, nu este necesară căutarea vreunei acțiuni sau origini precise a prejudiciului în funcție de un anumit mecanism sau element al vehiculului util funcției sale de mijloc de transport.

- O asemenea interpretare este conformă cu obiectivul urmărit de legiuitorul Uniunii, care vizează să garanteze că victimele accidentelor de circulație cauzate de vehicule vor beneficia de un tratament comparabil, indiferent de locul de pe teritoriul Uniunii în care are loc accidentul, care l‑a determinat, pe de altă parte, să nu stabilească limite în ceea ce privește acoperirea riscurilor prin asigurarea auto, în special în cazul neconformității vehiculului cu obligațiile legale de ordin tehnic cu privire la starea și siguranța vehiculului respectiv, astfel cum rezultă din articolul 13 alineatul (1) primul paragraf litera (c) din Directiva 2009/103.

- În aceste condiții, considerăm că implicarea vehiculului, utilizat în conformitate cu funcția sa de mijloc de transport, poate să rezulte din simpla constatare a contribuției acestuia, indiferent de modalitate, la realizarea accidentului.

- În consecință, considerăm că articolul 3 primul paragraf de Directiva 2009/103 poate fi interpretat în sensul că intră în sfera noțiunii „circulația vehiculelor” o situație în care un vehicul, utilizat în conformitate cu funcția sa de mijloc de transport, este implicat într‑un incendiu produs într‑un loc destinat staționării, indiferent dacă acesta s‑a produs într‑un garaj privat individual sau în urma unei imobilizări prelungite.

Concluzie. Având în vedere ansamblul considerațiilor – din care le-am reţinut, aici, doar pe cele de mai sus –, Avocatul general propune Curții să răspundă la întrebările preliminare adresate de Curtea Supremă din Spania după cum urmează:

Articolul 3 primul paragraf din Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi trebuie interpretat în sensul că intră în sfera noțiunii „circulația vehiculelor”, prevăzută de această dispoziție, o situație în care un vehicul, utilizat în conformitate cu funcția sa de mijloc de transport, este implicat într‑un incendiu produs într‑un loc destinat staționării, indiferent dacă acesta s‑a produs într‑un garaj privat individual sau în urma unei imobilizări prelungite. 

Concluziile Avocatului general Yves Bot, prezentate la 28 februarie 2019 în Cauza C‑100/18

Línea Directa Aseguradora, SA împotriva Segurcaixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu