24 Martie, 2018

Depunerea declaraţiilor privind contribuţiile sociale. Ce schimbări a adus OG nr. 16/2013?

Prezentarea de mai jos este generată de recentele modificări aduse la Codul fiscal prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 490/2013 şi în vigoare – pentru unele din dispoziţii, inclusiv acestea la care ne referim – din 5 august a.c.

Un prim aspect se referă la persoanele prevăzute la art. 29621 alin. (1) lit. f), în situaţia cărora declararea contribuţiilor sociale individuale se face de către plătitorul de venit, care în acest caz este asimilat angajatorului, prin depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, potrivit prevederilor art. 29619 alin. (1) sau (11), după caz, cu respectarea prevederilor alin. (18).

Mai întâi, să semnalăm că până la această modificare aceste dispoziţii cuprindeau şi persoanele care realizează venituri din activităţile agricole prevăzute la art. 71 alin. (1), persoane menţionate la art. 29621 alin. (1) lit. g), categorie la care nu se mai face referire în noua formă a Codului fiscal.

Acum, revenind, pentru încadrarea de la art. 29621 alin. (1) lit. f), şi aici au fost făcute modificări, astfel că această categorie cuprinde persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului, din activităţi de natura celor prevăzute la art. 52 alin. (1), precum şi cele care realizează venituri din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e).

» Modificări: În stânga puteţi vedea forma veche a art. 29621 alin. (1) pct. f), iar în dreapta forma nouă.
(Atenţie! Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5 Online. Alege un abonament de AICI!)

296fSursa foto: Lege5 Online

Tot prin recentele modificări, pentru persoanele prevăzute la art. 29621 alin. (1) lit. f), baza de calcul al contribuţiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractul încheiat între părţi, diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă prevăzută la art. 50, venitul din asociere, valoarea comisioanelor sau onorariile stabilite potrivit legii în cazul expertizelor tehnice judiciare şi extrajudiciare şi orice alte venituri obţinute, indiferent de denumirea acestora, pentru care se aplică reţinerea la sursă a impozitului.

Câteva trimiteri din text

1.Depunerea declaraţiilor potrivit prevederilor art. 29619 alin. (1) sau (11), după caz, cu respectarea prevederilor alin. (18)”.

• Alin. (1) al art. 29619 prevede că persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 2963 lit. e), la care îşi desfăşoară activitatea sau se află în concediu medical persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b), şi entităţile prevăzute la art. 2963 lit. f) şi g) sunt obligate să depună lunar, până la data de 25 (inclusiv) a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţiile, Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate. Să lămurim şi despre ce persoane este vorba la art. 2963, motiv pentru care vom reda în continuare toate categoriile de contribuabili la sistemele de asigurări sociale prevăzute aici:

a)
persoanele fizice rezidente care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi dependente, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte;
b) persoanele fizice nerezidente care realizează veniturile prevăzute la lit. a), cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte;
c) Abrogată prin punctul 89 din Ordonanţa de urgenţă nr. 125/2011 începând cu 01.07.2012.
d) pensionarii cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei;
e) persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, atât pe perioada în care persoanele prevăzute la lit. a) şi b) desfăşoară activitate, cât şi pe perioada în care acestea beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;
f) instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi, după caz, suportă, potrivit prevederilor legale, contribuţii sociale obligatorii, în numele asiguratului;
g) orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

• Alin. (11) al art. 29619 prevede că, prin excepţie de la prevederile alin. (1), plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 58 alin. (2), în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, depun trimestrial Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă fiecărei luni a trimestrului, până la data de 25 (inclusiv) a lunii următoare trimestrului.

2. “Activităţi de natura celor prevăzute la art. 52 alin. (1)”
. Articolul respectiv prevede că, pentru următoarele venituri, plătitorii persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira impozit prin reţinere la sursă, reprezentând plăţi anticipate, din veniturile plătite:

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
b) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent. Fac excepţie veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil obţinute de contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie;
c) venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
d) venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu generează o persoană juridică.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu