25 Septembrie, 2017

Deloitte Tax: Premieră internaţională în domeniul vamal: SUA şi UE au încheiat un acord de validare comună a Operatorilor Economici Autorizaţi

Uniunea Europeană şi Statele Unite au elaborat procedura de validare comună în sensul recunoaşterii reciproce între Operatorii Economici Autorizaţi (AEO) şi Programul Statelor Unite de parteneriat vămi-comerţ împotriva terorismului (C-TPAT).

Astfel, pentru prima dată, s-a convenit un mecanism automat de schimb de informaţii între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii referitor la statutul de AEO, cu scopul de a încuraja armonizarea practicilor şi a procedurilor vamale la nivel global.

Statutul de Operator Economic Autorizat (AEO) este acordat operatorilor economici stabiliţi pe teritoriul Uniunii Europene, care îndeplinesc anumite criterii de siguranţă şi securitate şi care pot beneficia de avantaje în relaţiile cu autoritatea vamală. Un statut similar a fost dezvoltat de către autorităţile vamale din Statele Unite prin Programul de parteneriat comercial împotriva terorismului (C-TPAT).

,,Această aplicaţie informatică satisface nevoia unei proceduri de validare comună, asociind Numărul Unic de Înregistrare şi Identificare al Operatorilor Economici (EORI) cu Numărul de Identificare a Producătorilor (MID) utilizat pe teritoriul Statelor Unite ale Americii”, explică Mihai Petre, Senior Manager Vamă şi Comerţ Internaţional în cadrul Deloitte România.

,,Această validare comună dintre numărul EORI şi numerele de identificare MID oferă posibilitatea Operatorilor Economici Autorizaţi (AEO) să beneficieze de un tratament favorabil din partea autorităţilor vamale ale Statelor Unite, fiind recunoscuţi reciproc”, concluzionează Mihai Petre.

Aplicaţia pentru recunoaştere reciprocă este disponibilă începând cu data de 1 august 2012, după o înregistrare prealabilă, prin următorul link: https://mrctpat.cbp.dhs.gov.

Operatorii Economici Autorizaţi (AEO) care deţin un certificat de tipul simplificări vamale, siguranţă şi securitate şi doresc să beneficieze de această recunoaştere reciprocă dintre AEO şi C-TPAT se pot înregistra prin intermediul aplicaţiei.

,,În situaţia în care o companie exportă bunuri către Statele Unite ale Americii, i se atribuie un număr de identificare (Manufacturer Identification Number – MID). Este posibil să nu cunoască acest număr, iar pentru a-l afla, recomandăm contactarea partenerului de afaceri din Statele Unite. În cazul în care o companie are mai multe numere de identificare, este necesar să atribuie numărul EORI fiecăruia dintre aceste numere (MID)”, exemplifică Mihai Petre.

Legislaţia europeană adaugă astfel încă un punct pe lista avantajelor de care beneficiază un AEO, acei parteneri de încredere ai autorităţii vamale. Printre facilităţile oferite AEO la nivel european, se numără accesul la simplificări vamale, mai puţine controale fizice, notificarea în avans, alegerea locaţiei de control fizic etc.

*

Agenţi economici autorizaţi

Potrivit Codului vamal al României, Autoritatea vamală acordă, pe baza criteriilor prevăzute în Cod şi, dacă este necesar, după consultarea altor autorităţi competente, statutul de agent economic autorizat oricărui agent economic stabilit în România. Agentul economic autorizat beneficiază de anumite facilităţi în ceea ce priveşte controlul vamal privind securitatea şi siguranţa şi/sau de anumite simplificări prevăzute de reglementările vamale.

Statutul de agent economic autorizat se acordă pe baza următoarelor criterii:

- lipsa înregistrărilor în baza de date a autorităţii vamale, referitoare la încălcarea reglementărilor vamale de către agentul economic solicitant;

- un sistem corespunzător de gestiune a înscrisurilor comerciale şi, dacă este cazul, a documentelor de transport, care să permită efectuarea controlului vamal;

- dovada solvabilităţii financiare, dacă este cazul, şi, când acestea sunt aplicabile, normele corespunzătoare de securitate şi siguranţă legate de gestionarea riscurilor.

În reglementarea vamală internă este în vigoare Ordinul ANAF nr. 1627/2009 pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul de control al exportului (ECS), publicat în Monitorul oficial nr. 471/2009.

Actul normativ a fost emis având în vedere prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, precum şi în considerarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 648/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2005 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.875/2006 al Comisiei din 18 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

În vederea punerii în aplicare a cerinţelor Comisiei Europene referitoare la instituirea unui sistem informatic comun, bazat pe schimburi de mesaje electronice între autorităţile vamale, privind mărfurile care ies de pe teritoriul vamal al Comunităţii, actul normativ reglementează sistemul de control bazat pe o analiză la nivel comunitar a riscurilor în ceea ce priveşte siguranţa şi securitatea Comunităţii, operatorii economici fiind obligaţi să pună la dispoziţia autorităţii vamale informaţii înainte de ieşirea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Comunităţii, cu excepţia celor care tranzitează, fără întrerupere, acest teritoriu, pe calea aerului sau pe cale maritimă.

Ordinul ANAF aprobă Normele privind accesul operatorilor economici la Sistemul de control al exportului (ECS) aplicabil pe teritoriul României şi al Uniunii Europene. Prin acest sistem informatic se asigură managementul urmăririi mărfurilor exportate până la ieşirea din Comunitate.

Accesul operatorilor economici la ECS se realizează pe baza autorizaţiei eliberate de Autoritatea Naţională a Vămilor, Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală. Autorizaţia de acces al operatorilor economici la ECS se acordă pe baza unei cereri scrise, şi cuprinde: denumirea societăţii comerciale, sediul, numărul EORI, numele, prenumele şi funcţia persoanei care reprezintă legal societatea comercială.

Declararea mărfurilor în ECS, în procedură simplificată, se face numai în cazul în care se utilizează procedura de vămuire la domiciliu. În acest caz, cererea de autorizare pentru acces la ECS se depune de către societatea autorizată în calitate de expeditor/destinatar agreat sau, după caz, de către comisionarul în vamă care reprezintă societatea pentru efectuarea formalităţilor vamale.

Prin OPANAF nr. 2578/2009, publicat în M.Of. nr. 669/2009 au fost aprobate Normele privind accesul operatorilor economici la aplicaţia naţională ICS-RO pentru Sistemul de control al importului, sistem care asigură gestiunea datelor din declaraţiile sumare de intrare şi contribuie la sporirea siguranţei şi securităţii lanţului logistic internaţional privind circulaţia mărfurilor care intră pe teritoriul vamal al Comunităţii.

Depunerea declaraţiei sumare de intrare, în format electronic, la autoritatea vamală, se poate face de orice operator economic ce va fi autorizat pentru accesul la aplicaţia ICS-RO, aplicaţie naţională pentru Sistemul de control al importului. Soluţiile tehnice privind accesul operatorilor economici la aplicaţia ICS-RO sunt următoarele:

- conectarea securizată la o interfaţă web a aplicaţiei ICS-RO, denumită în continuare soluţia de conectare DTI (Direct Trader Input);

- schimbul securizat de mesaje electronice dintre aplicaţiile proprii ale operatorilor economici şi aplicaţia ICS-RO, denumit în continuare EDI (Exchange Data Interface), cu respectarea formatului şi structurilor aferente mesajelor definite şi publicate de Autoritatea Naţională a Vămilor pe site-ul propriu, secţiunea “e-Customs/ICS/Conectare la Sistemul Informatic”.

Autorizarea accesului operatorilor economici la aplicaţia ICS-RO se face conform procedurii privind soluţia de conectare DTI sau procedurii privind soluţia de conectare EDI.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu