21 Octombrie, 2019

Examenul de definitivare în învăţământ 2014-2015 – informaţii utile

Metodologia şi calendarul pentru examenul de definitivare în învăţământ, în anul şcolar 2014-2015, au fost publicate recent în Monitorul Oficial.

Metodologia a fost aprobată prin Ordinul nr. 4802/2014, iar calendarul a fost aprobat prin Ordinul nr. 4801/2014.

Examenul va consta în susţinerea a cel puţin două inspecţii speciale la clasă şi o probă scrisă şi se va organiza distinct pentru fiecare funcţie didactică de predare, pe discipline sau pe specialităţi.

Potrivit dispoziţiilor recent publicate, definitivarea în învăţământ se poate obţine la una dintre specialităţile înscrise pe diploma/diplomele deţinute de candidat sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic o poate preda.

Promovarea examenului este egală cu obţinerea dreptului de practică în învăţământul preuniversitar.

ÎNSCRIEREA

Înscrierea în examen se poate face la unităţile de învăţământ până pe 21 noiembrie 2014.

Dosarul de înscriere trebuie să includă:

fişa de înscriere în examen — completată şi confirmată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat;

actele de studii în baza cărora se face înscrierea la examen + foaia matricolă/suplimentul la diplomă (copii legalizate);

documentul din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică (document legalizat);

decizia de repartizare pe post, buletinul/cartea de identitate, certificatul de naştere, documentul privind schimbarea numelui (copii certificate “conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ).

Înştiinţarea candidaţilor privind admiterea/respingerea dosarelor de înscriere se va face prin afişare la inspectoratele şcolare (inclusiv afişare pe site-urile acestora), până în 19 decembrie 2014. Candidaţii cu dosare respinse vor fi înştiinţaţi şi în scris.

PROBA SCRISĂ

Candidaţii se pot prezenta la proba scrisă dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

să aibă calificativul parţial (pentru anul şcolar în curs) “Bine” sau “Foarte bine”;

să aibă media notelor finale (la inspecţiile speciale) cel puţin 8;

să aibă stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, de cel puţin un an (sau ore de predare echivalente normei de un an) ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite.

Proba scrisă la examenul de definitivare în învăţământ va avea loc în data de 9 iulie 2015. Aceasta se va desfăşura începând cu ora 10:00 şi va dura patru ore.

Accesul candidaţilor va fi permis în baza actului de identitate.

Nota la proba scrisă va fi nota la examen, iar nota minimă de promovare este 8.

Rezultatele probei scrise vor fi afişate în 14 iulie, iar contestaţiile se vor putea depune în zilele de 14 şi 15 iulie. Rezultatele finale vor fi afişate în 18 iulie.

CALENDARUL

Calendarul pentru examenul de definitivare în învăţământ (anul şcolar 2014-2015) este următorul:

Până la 31 octombrie 2014:

Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen judeţene/Comisiei de examen a municipiului Bucureşti

Până la 21 noiembrie 2014:

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ, transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul şcolar, verificarea şi avizarea acestora

21 noiembrie – 19 decembrie 2014:

Înregistrarea candidaţilor în aplicaţie; Înştiinţarea candidaţilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere

Până la 5 iunie 2015:

Efectuarea inspecţiilor la clasă

8-30 iunie 2015:

Completarea dosarelor şi validarea datelor de înscriere existente în aplicaţia electronică

9 iulie 2015:

Susţinerea probei scrise

14 iulie 2015:

Afişarea rezultatelor

14-15 iulie 2015:

Înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea acestora la centrele de evaluare/contestaţii

16-17 iulie 2015:

Soluţionarea contestaţiilor

18 iulie 2015:

Afişarea rezultatelor finale

20-31 iulie 2015:

Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a tabelelor nominale cu candidaţii admişi şi validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educaţiei naţionale

Până la 1 septembrie 2015:

Eliberarea de către inspectoratele şcolare a certificatelor de acordare a definitivării în învăţământ

Notă: Mai multe informaţii despre examenul de definitivare în învăţământ pot fi găsite în metodologia acestuia.

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu