21 Iunie, 2018

Decontul special de TVA – până pe 25 august

Pentru practicienii mai noi în domeniul contabilităţii reamintim câteva din prevederile Ordinului preşedintelui ANAF nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”. Ordinul a fost publicat în Monitorul oficial nr.59 din 26 ianuarie 2010 (dată de la care s-a abrogat OPANAF nr.1498/2008) şi a fost modificat prin Ordinul preşedintelui ANAF nr.30/2011, publicat în M.Of.nr.54 din 21 ianuarie a.c.

Formularul se depune după cum urmează:

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea operaţiunilor prevăzute la secţiunile 1, 3, 4 şi 4.1 din formularul (301) “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;

- înainte de înmatricularea în România a unui mijloc de transport nou, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea taxei eferente operaţiunii prevăzute la secţiunea 2 din formular.

Secţiunea 1 “Achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile – altele decât mijloacele de transport noi şi produsele accizabile” se completează numai de către persoanele înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, dar care nu sunt înregistrate şi nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din acelaşi cod. În această categorie se cuprind:

- persoanele impozabile care efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care taxa nu este deductibilă (operaţiuni scutite conform art. 141 din Codul fiscal) şi persoanele impozabile supuse regimului special de scutire pentru întreprinderile mici prevăzut la art. 152 din acelaşi cod, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA şi nici nu au obligaţia de a se înregistra, conform art. 153 din Codul fiscal, dar care sunt înregistrate conform art. 1531 din acelaşi cod;

- persoanele juridice neimpozabile, care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal.

În această secţiune persoanele mai sus menţionate declară achiziţiile intracomunitare de bunuri taxabile, altele decât achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport noi sau de produse accizabile, precum şi achiziţiile efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare pentru care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (4) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, inclusiv sumele înscrise în facturile primite pentru plăţi de avansuri parţiale pentru achiziţii intracomunitare de bunuri*).

Secţiunea 2 “Achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi” se completează de către orice persoană care nu este înregistrată şi care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă este sau nu este înregistrată conform art. 1531 din acelaşi cod, care efectuează achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plăţi de avansuri parţiale pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri*).

Secţiunea 3 “Achiziţii intracomunitare de produse accizabile” se completează de către persoanele impozabile care nu sunt înregistrate şi care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal şi de către persoanele juridice neimpozabile, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531 din acelaşi cod, care efectuează achiziţii intracomunitare de produse accizabile, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plăţi de avansuri parţiale pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri*).

Secţiunea 4 “Operaţiuni prevăzute la art. 150 alin. (2), (3), (5) şi (6) din Codul fiscal” se completează de către:

- persoanele impozabile obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, care nu sunt înregistrate şi nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, şi persoanele juridice neimpozabile care sunt înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care sunt beneficiare ale serviciilor care au locul prestării în România, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, şi care sunt furnizate de către persoane impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul României sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele prestări de servicii pe teritoriul României conform prevederilor art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, chiar dacă sunt înregistrate în România conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;

- persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (3) din Codul fiscal, care sunt înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal şi care nu sunt înregistrate şi nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, cărora li se livrează gaze naturale sau energie electrică în condiţiile prevăzute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f) din acelaşi cod, dacă aceste livrări sunt realizate de persoane impozabile care nu sunt stabilite în România sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele livrări de bunuri pe teritoriul României conform prevederilor art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, chiar dacă sunt înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;

- persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (5) din Codul fiscal, care nu sunt înregistrate şi nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din acelaşi cod, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, şi din cauza cărora bunurile ies din regimurile sau situaţiile prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) şi d) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei în care are loc un import de bunuri sau o achiziţie intracomunitară de bunuri;

- persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (6) din Codul fiscal, care nu sunt înregistrate şi nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, şi care sunt beneficiare ale unor livrări de bunuri/prestări de servicii care au loc în România conform art. 132 sau 133 din Codul fiscal, în cazul în care livrările de bunuri/prestările de servicii sunt realizate de persoane impozabile care nu sunt stabilite în România sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele livrări de bunuri/prestări de servicii pe teritoriul României conform prevederilor art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal şi care nu sunt înregistrate în România conform art. 153 din Codul fiscal.

Secţiunea 4.1 “Achiziţii de servicii intracomunitare, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal” se completează de către persoanele impozabile obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, care nu sunt înregistrate şi nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, şi de către persoanele juridice neimpozabile care sunt înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care sunt beneficiare ale serviciilor care au locul prestării în România conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal şi care sunt furnizate de către persoane impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul României conform art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, dar care sunt stabilite în Comunitate, chiar dacă sunt înregistrate în România conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal.

*)OBSERVAŢIE. Instrucţiunile pentru completarea formularului atrag atenţia că, pentru a evita orice neconcordanţă între livrările intracomunitare de bunuri, scutite de TVA în statul membru de origine, şi achiziţiile intracomunitare, evidenţiate în decontul special de TVA şi în declaraţia recapitulativă pentru achiziţii intracomunitare, în statul membru de destinaţie, momentul exigibilităţii taxei intervine:

- în a cincisprezecea zi a lunii următoare celei în care a avut loc faptul generator, respectiv livrarea; sau

- dacă a fost emisă o factură pentru livrarea respectivă către persoana care cumpără bunurile, inclusiv în cazul facturilor pentru încasarea de avansuri parţiale, înainte de data de 15 a lunii următoare lunii în care a intervenit faptul generator, respectiv livrarea, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii acestei facturi atât pentru livrările intracomunitare, cât şi pentru achiziţiile intracomunitare.

Decontul special se depune numai pentru perioadele în care ia naştere exigibilitatea taxei.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu