18 Ianuarie, 2018

Declaraţia VIES – până pe 25 aprilie!

Prin dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal, a fost modificat termenul de depunere a formularului (390 VIES) Declaraţie recapitulativă, respectiv s-a prevăzut obligaţia depunerii declaraţiei până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice.

Această prevedere se aplică începând cu declaraţia recapitulativă aferentă lunii august a anului 2011.

Ca urmare, au fost modificate şi dispoziţii ale Ordinului preşedintelui ANAF nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/ prestările intracomunitare”, cu privire la termenul de depunere a declaraţiei din instrucţiunile de completare şi la gestionarea declaraţiilor recapitulative.

Declaraţia recapitulativă se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal.

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA depun declaraţia recapitulativă numai pentru lunile calendaristice în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru:

a) livrările intracomunitare scutite de taxă în condiţiile prevăzute la art. 143 alin. (2) lit. a) şi d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în luna calendaristică respectivă;

b) livrările de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare prevăzute la art. 1321 alin. (5) din Codul fiscal efectuate în statul membru de sosire a bunurilor şi care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;

c) prestările de servicii prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal efectuate în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;

d) achiziţiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;

e) achiziţiile de servicii prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile din România care au obligaţia plăţii taxei conform art. 150 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă, de la persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate.

Declaraţia recapitulativă se completează, în mod obligatoriu, cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de ANAF.

Declaraţia recapitulativă se depune, în format electronic, prin una dintre următoarele metode:

- la registratura organului fiscal competent;

- la poştă, prin scrisoare recomandată;

- prin SEN;

- prin completare, pe pagina de web a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Formatul electronic, depus pe suport electronic, trebuie să fie însoţit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat, conform legii. Formularul se editează în două exemplare:

- un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Contribuabilii care deţin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Prelucrarea declaraţiilor recapitulative depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA se realizează de către organul fiscal competent, prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data depunerii declaraţiei. După prelucrare, declaraţia recapitulativă se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

După preluare, ANAF procedează la verificarea formală a declaraţiilor recapitulative, notificarea persoanelor impozabile ca urmare a verificării formale (în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiilor recapitulative), notificarea persoanelor impozabile pentru nedepunerea declaraţiilor recapitulative.

Informaţiile din declaraţiile recapitulative depuse la termenele legale de depunere, precum şi cele depuse ca urmare a notificărilor transmise de organele fiscale competente se introduc în baza de date “Declaraţii recapitulative”.

Declaraţiile recapitulative rectificative se prelucrează în momentul primirii lor de la persoanele impozabile. În termen de cel mult două zile lucrătoare de la termenul legal de depunere, organul fiscal competent transmite direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti baza de date cuprinzând diferenţele dintre declaraţiile recapitulative rectificative depuse în luna respectivă şi declaraţiile recapitulative iniţiale.

În termen de cel mult o zi lucrătoare, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili transmit informaţiile din declaraţiile recapitulative rectificative Direcţiei generale de tehnologia informaţiei şi sunt responsabile pentru completitudinea informaţiilor transmise.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu