18 Februarie, 2018

Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate

Modelul formularului 201, conţinutul acestuia precum şi instrucţiunile de completare au fost aprobate prin recentul Ordin al preşedintelului ANAF nr. 52/2012, publicat în Monitorul oficial nr.72 din 30 ianuarie a.c.

Formularul 201 “Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate” se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2011 şi pentru definitivarea impozitului anual.

Sferă de aplicare. Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, şi persoanele fizice care, în anul de raportare şi-au avut centrul intereselor vitale în România sau au fost prezente în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat. Trebuie ca aceste persoane să fi realizat, în perioada de raportare, venituri din străinătate, impozabile în România, ca urmare a desfăşurării unor activităţi în străinătate, cum ar fi:

- venituri din profesii libere;

- venituri din activităţi comerciale;

- venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;

- venituri din cedarea folosinţei bunurilor;

- venituri din activităţi agricole;

- venituri sub formă de dividende;

- venituri sub formă de dobânzi;

- venituri din premii;

- venituri din jocuri de noroc;

- venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;

- câştiguri din transferul titlurilor de valoare;

- venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operaţiuni similare;

- alte venituri din investiţii, venituri din pensii;

- alte venituri impozabile potrivit titlului III din Codul fiscal.

PRECIZARE. Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor titlului III din Codul fiscal, sunt următoarele: venituri din activităţi independente; venituri din salarii; venituri din cedarea folosinţei bunurilor; venituri din investiţii; venituri din pensii; venituri din activităţi agricole; venituri din premii şi din jocuri de noroc; venituri din transferul proprietăţilor imobiliare; venituri din alte surse, definite conform art. 78 şi 791.

PRECIZARE. În categoria veniturilor definite prin art.78 se includ, însă nu sunt limitate, următoarele venituri:

- prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de orice altă entitate, în cadrul unei activităţi pentru o persoană fizică în legătură cu care suportatorul nu are o relaţie generatoare de venituri din salarii, potrivit cap. III din prezentul titlu;

- câştiguri primite de la societăţile de asigurări, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părţi cu ocazia tragerilor de amortizare;

- venituri, sub forma diferenţelor de preţ pentru anumite bunuri, servicii şi alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foşti salariaţi, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi speciale;

- venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial.

- venituri obţinute din valorificarea prin centrele de colectare a deşeurilor de metal, hârtie, sticlă şi altele asemenea. Nu sunt impozabile veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul Programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice, în conformitate cu prevederile art. 42 lit. a1) şi lit. g).

PRECIZARE. În ce priveşte trimiterea la art. 791, acesta prevede că orice venituri constatate de organele fiscale, în condiţiile Codului de procedură fiscală, a căror sursă nu a fost identificată se impun cu o cotă de 16% aplicată asupra bazei impozabile ajustate pe baza procedurilor şi metodelor indirecte de reconstituite a veniturilor sau cheltuielilor.

Echivalare în moneda românească. Veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice în anul fiscal de raportare, precum şi impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unităţi monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual al pieţei valutare, comunicat de BNR, din anul de realizare a venitului. Veniturile din străinătate, precum şi impozitul aferent, exprimate în unităţi monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de BNR, se vor transforma astfel:

- din moneda statului de sursă într-o valută de circulaţie internaţională, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din ţara de sursă;

- din valuta de circulaţie internaţională în lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de BNR, din anul de realizare a venitului respectiv.

Depunerea formularului. Declaraţia se depune şi de persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, şi de persoanele fizice care care în anul de raportare şi-au avut centrul intereselor vitale în România sau au fost prezente în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.

Condiţia este ca aceste persoane să desfăşoare activitate salarială în străinătate şi să fie plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă cheltuială deductibilă a unui sediu permanent în România), în cazul în care acelaşi venit din salarii a fost supus impunerii atât în România, cât şi în străinătate.

Evitarea dublei impuneri. ATENŢIE. Ordinul ANAF distinge situaţia în care acelaşi venit din salarii este supus impunerii, atât în România, cât şi în străinătate, statului străin revenindu-i dreptul de impunere potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu respectivul stat. În această situaţie, potrivit Instrucţiunilor de completare a Declaraţiei 201, regularizarea impozitului datorat de rezidentul român se realizează de organul fiscal competent din România, la cererea contribuabilului, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei. În vederea regularizării impozitului, contribuabilii care au fost impuşi pentru aceleaşi venituri obţinute din salarii, atât în România, cât şi în alt stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, vor depune, împreună cu declaraţia:

- certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate, eliberat de autoritatea competentă a statului străin, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat şi impozitul plătit în celălalt stat, eliberat de autoritatea competentă din ţara în care s-a obţinut venitul;

- fişa fiscală sau documentul întocmit de angajatorul rezident în România sau de către un sediu permanent în România care efectuează plăţi de natură salarială;

- contractul de detaşare;

- orice alte documente ce pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate pentru veniturile plătite de angajatorul rezident în România sau de către un sediu permanent în România.

Veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Codului fiscal, nu se declară şi nu fac obiectul creditului fiscal extern.

● Veniturile se declară pentru fiecare ţară-sursă a veniturilor şi pentru fiecare categorie de venit realizat.

Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia, potrivit Codului fiscal.

Termen de depunere. Declaraţia se depune anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului, sau ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior, prin completarea unei declaraţii rectificative.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu