18 August, 2017

Declaraţia privind veniturile realizate din România şi alte formulare noi de declaraţii fiscale

Preşedintele ANAF a aprobat, prin Ordinul nr. 52/2012, conţinutul şi instrucţiunile de completare pentru 14 formulare de declaraţii fiscale. Ordinul preşedintelului ANAF a fost publicat în Monitorul oficial nr. 72 din 30 ianuarie a.c.

Formularele aprobate se referă la:

200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, şi “Anexa la Declaraţia privind veniturile realizate din România”, pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2011 şi definitivarea impozitului anual;

  201 “Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”, pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2011 şi definitivarea impozitului anual;

204 “Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”, pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2011 şi definitivarea impozitului anual;

205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2011 şi definitivarea impozitului anual;

220 “Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”, pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2012 şi stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit;

221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”, pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2012 şi stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit;

222 “Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate”, pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2012 şi stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit;

223 “Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”, pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2012 şi stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit;

224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”, pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2012 şi stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit;

230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ“, pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2011 şi definitivarea impozitului anual;

250 “Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice”, pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2011 şi definitivarea impozitului anual;

251 “Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice”, pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2011 şi definitivarea impozitului anual;

260 “Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit”, cod 14.13.02.13/3a şi “Anexă la Decizia de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit”, pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2012 şi stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit;

“Fişa capacităţii de cazare”, pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2012 şi stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit.

Până la data de 15 septembrie a anului următor celui pentru care se face impunerea, organul fiscal competent emite deciziile de impunere anuală pe baza datelor din declaraţiile privind veniturile realizate şi a celorlalte informaţii existente în evidenţa fiscală.

*

Formularul 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România”

Declaraţia priveşte veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2011 şi definitivarea impozitului anual, se depune anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sau ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia anterioară, prin completarea unei declaraţii rectificative.

Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din: activităţi independente; cedarea folosinţei bunurilor; activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de CNVM.

Activităţile independente:

- venituri comerciale – din fapte de comerţ, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, practicarea unei meserii, inclusiv din activităţi adiacente, precum şi venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente. Veniturile şi cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii fiscale anuale sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul de raportare;

- venituri din profesii libere – din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii;

- venituri din drepturi de proprietate intelectuală, brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea. Contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulţi plătitori, depun o singură declaraţie.

În cazul societăţii civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independente.

Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, asimilează venitul distribuit, venitului net anual din activităţi independente.

Declaraţia se depune şi de către persoanele fizice care au realizat venituri din activităţi independente pentru care impozitul reţinut la sursă de plătitorii de venituri reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual:

- venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

- venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie;

- venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;

- venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil;

- venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

- venituri obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit titlului IV1 din Codul fiscal, care nu generează o persoană juridică. Venitul cuvenit unei persoane fizice, dintr-o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul IV1 din Codul fiscal, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activităţi independente, din care se deduc contribuţiile obligatorii în vederea obţinerii venitului net anual.

Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice pentru care impozitul reţinut de plătitorii de venituri este final, potrivit opţiunii contribuabililor.

Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate.

● Contribuabilii care desfăşoară o activitate impusă pe norme de venit şi care, în cursul anului fiscal de raportare, îşi completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în nomenclatorul activităţilor pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, vor fi impuşi în sistem real de la data respectivă, venitul net anual urmând să fie determinat prin însumarea fracţiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net rezultat din evidenţa contabilă.

Cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal

● Persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează declaraţia pentru fiecare sursă de venit.

● În cazul cedării folosinţei bunurilor deţinute în comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

NU au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente, pentru care plăţile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, şi impozitul este final, cu următoarele excepţii, pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei:

- pentru situaţiile în care declaraţia de venit estimativ a fost depusă în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;

- pentru situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepţia rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi în care chiria este exprimată în lei, situaţie în care plăţile anticipate vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative;

- pentru situaţiile în care investiţiile la bunurile mobile şi imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deţinător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinţei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

Activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real:

- venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solare special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat;

- venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor;

- venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea.

● Declaraţia se depune de contribuabilii care desfăşoară activitatea în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

● Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaraţia având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.

● Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activităţi agricole cu impunere finală, din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare.

Transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise

● Declaraţia se depune de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

● În cazul câştigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului, se au în vedere dispoziţiile Codului fiscal, dispoziţiile Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, precum şi normele privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obţinut de persoanele fizice, aprobate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.

Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de CNVM

● Declaraţia se depune de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale.

● În cazul operaţiunilor de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, la completarea formularului se au în vedere dispoziţiile Codului fiscal şi ale Normelor de aplicare.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu