24 Februarie, 2018

Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică

Formularul fiscal 204 “Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”, a fost aprobat prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 52/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 72 din 30 ianuarie a.c.

Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2011 şi definitivarea impozitului anual. Până la data de 15 septembrie a anului următor celui pentru care se face impunerea, organul fiscal competent emite deciziile de impunere anuală pe baza datelor din declaraţiile privind veniturile realizate şi a celorlalte informaţii existente în evidenţa fiscală.

Sfera de aplicare

● Declaraţia se completează şi se depune pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice, sau pentru asocierile constituite între persoane fizice şi persoane juridice române cu statut de microîntreprindere, în cadrul cărora se realizează venituri din activităţi independente, inclusiv din activităţi adiacente, sau din activităţi agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real.

Venitul cuvenit unei persoane fizice, dintr-o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul IV1 din Codul fiscal, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activităţi independente, din care se deduc contribuţiile obligatorii în vederea obţinerii venitului net anual.

Declaraţia NU se depune pentru asocierile fără personalitate juridică pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit.

● Declaraţia se depune şi în cazul persoanelor fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică – societate profesională cu răspundere limitată (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii.

ATENŢIE: În cazul societăţii civile cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independente.

Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică – societate profesională cu răspundere limitată (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, au obligaţia să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activităţi independente.

Termenul de depunere

● Declaraţia se depune de către asociatul desemnat prin contract să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice, până la data de 15 martie a anului următor celui de raportare. Ori de câte ori se constată erori în declaraţia depusă anterior, se completează şi se depune o declaraţie rectificativă, situaţie în care se va înscrie “X” în căsuţa prevăzută în acest scop.

● Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

Raportările privind venitul net anual

● Declaraţia se completează pe baza datelor din evidenţa contabilă condusă pentru asociere. În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, veniturile şi cheltuielile se cumulează.

● Venitul brut se constituie din veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare din activităţile desfăşurate de asociere atât din activitatea de bază, cât şi din cele adiacente acesteia.

● Cheltuieli deductibile reprezintă cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

● Venitul net este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuielile aferente deductibile, dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile fiscale. Pierdere fiscală este diferenţa dintre cheltuielile aferente deductibile şi venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile fiscale.

● Se raportează cota de distribuire a venitului net/pierderii pe asociaţi, cu cota procentuală de participare, corespunzătoare fiecărui asociat, la veniturile şi pierderile asocierii, conform contractului de asociere.

*

Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere

Potrivit Art. 11210, din cuprinsul Titlului IV1 al Codului fiscal, în cazul unei asocieri fără personalitate juridică între o microîntreprindere şi o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, microîntreprinderea are obligaţia de a calcula, reţine, declara şi plăti la bugetul de stat impozitul stabilit prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu