20 Februarie, 2018

Declararea veniturilor din activităţi independente

Formularul 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România” cod 14.13.01.13 a fost aprobat prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 52/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 72 din 30 ianuarie a.c. Prin reglementarea menţionată au fost aprobate formularele şi conţinutul acestora pentru mai multe declaraţii, semnalate pe Legestart, într-o ştire anterioară.

Pentru declaraţia privind veniturile din România, termenul de depunere este anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. De asemenea, declaraţia se depune ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia anterioară, prin completarea unei declaraţii rectificative până la termenul prevăzut de lege.

Pentru activitatea desfăşurată în mod individual, declaraţia se completează de către persoanele fizice care realizează venituri, determinate în sistem real, din activităţi comerciale, din exercitarea unei profesii libere, precum şi venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente. Declaraţia se completează pe baza datelor din evidenţa contabilă.

Astfel cum prevăd Instrucţiunile de completare, pentru venitul brut în declaraţie se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente.

Cheltuieli deductibile sunt reprezentate de cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

Venitul net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului se declară pentru partea din venitul net aferent activităţilor independente pentru care plăţile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă.

Pierdere fiscală anuală sau pierdere netă anuală va fi calculată ca reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile şi venitul brut şi se înregistrează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.

În cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de normă de venit, formularul se completează de către contribuabilii care desfăşoară activităţi independente, impuse pe bază de norme de venit care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii.

În cazul acestei categorii, venitul net anual se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare perioadei lucrate, comunicată de organul fiscal.

În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, formularul se completează, fie pe baza datelor din evidenţa contabilă, de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, fie pe baza documentelor eliberate de plătitorii de venit, de către contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

Pentru aceste categorii de contribuabili, Instrucţiunile disting următoarele situaţii:

1. Persoane care au optat pentru determinarea venitului net din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, în sistem real, pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă. În cazul acestora, declaraţia se completează pe baza datelor din evidenţa contabilă. În formular, venitul brut se înscrie ca reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente.

În ce priveşte cheltuieli deductibile, se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii plătite.

2. Persoanele fizice care determină venitul net din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli vor înscrie venitul brut reprezentând totalitatea veniturilor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură realizate din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din toate sursele, în anul de raportare.

La stabilirea veniturilor brute din drepturi de proprietate intelectuală se au în vedere atât sumele încasate în cursul anului, cât şi reţinerile în contul plăţilor anticipate efectuate cu titlu de impozit şi contribuţiile obligatorii, efectuate de plătitorii de venit.

Ca cheltuieli deductibile, se are în vedere valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor forfetare şi a contribuţiilor sociale obligatorii plătite, potrivit legii. Cheltuielile deductibile se determină astfel:

● pentru veniturile realizate din drepturile de proprietate intelectuală aferente operelor de artă monumentală:

- se determină cheltuielile forfetare prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 25% asupra venitului brut;

- se determină cheltuielile deductibile prin însumarea cheltuielilor forfetare şi a contribuţiilor sociale obligatorii plătite, potrivit legii.

● pentru veniturile din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, altele decât cele aferente operelor de artă monumentală:

- se determină cheltuielile forfetare prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 20% asupra venitului brut;

- se determină cheltuielile deductibile prin însumarea cheltuielilor forfetare şi a contribuţiilor sociale obligatorii plătite.

3. În cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală transmise prin succesiune, veniturilor din exercitarea dreptului de suită, veniturilor reprezentând remuneraţia compensatorie pentru copia privată, venit brut se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură realizate din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din toate sursele, în anul de raportare.

Cheltuielile deductibile sunt date de suma totală plătită organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori care, conform legii, au atribuţii de colectare şi de repartizare a veniturilor între titularii de drepturi.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu