25 Septembrie, 2017

Declararea şi plata impozitului pe profit

De la 1 ianuarie 2013, se va aplica dreptul de opţiune privind declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial. Termenul până la care se efectuează plata impozitului anual este termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit, respectiv 25 martie inclusiv a anului următor, cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la art. 35 din Codul fiscal.

Reglementările din Codul fiscal au fost astfel modificate prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 627/2011, în vigoare de la 1 ianuarie 2012.

Până la intrarea în vigoare a acestei opţiuni, declararea şi plata impozitului pe profit, cu unele excepţii, se face trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrelor I-III. Definitivarea şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectuează până la termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit respectiv 25 martie inclusiv a anului următor, cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la art. 35 din Codul fiscal.

Începând cu data de 1 ianuarie 2013, contribuabilii, cu anumite excepţii, pot opta pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial. Termenul până la care se efectuează plata impozitului anual este termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit, adică 25 martie inclusiv a anului următor, cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la art. 35 din Codul fiscal.

Opţiunea pentru sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit se efectuează la începutul anului fiscal pentru care se solicită aplicarea noului sistem. Opţiunea efectuată este obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi. Ieşirea din sistemul anual de declarare şi plată a impozitului se efectuează la începutul anului fiscal pentru care se solicită aplicarea opţiunii de declarare şi plată anuală.

Contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv.

NU beneficiază de acest drept de opţiune societăţile comerciale bancare – persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor – persoane juridice străine, acestea având obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. Termenul până la care se efectuează plata impozitului anual este 25 martie inclusiv a anului următor.

De asemenea, au regim diferit pentru declararea şi plata impozitului pe profit organizaţiile nonprofit care au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit, anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.

Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi de a plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul, astfel cum reglementarea pentru această categorie de contribuabili a fost modificată, recent, prin Legea nr. 177/2012 începând cu 21.10.2012.

Au obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit trimestrial:

- persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică;

- persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română;

- persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică; în acest caz, impozitul datorat de persoana fizică se calculează, se reţine şi se varsă de către persoana juridică română.

Aplică în mod obligatoriu sistemul de declarare şi plată trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrelor I-III, contribuabilii care, în anul precedent, se aflau în una dintre următoarele situaţii:

- erau nou-înfiinţaţi (ATENŢIE: nu sunt consideraţi contribuabili nou-înfiinţaţi cei care se înregistrează ca efect al unor operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii);

- înregistrează pierdere fiscală la sfârşitul anului fiscal precedent;

- s-au aflat în inactivitate temporară sau au declarat pe propria răspundere că nu desfăşoară activităţi la sediul social/sediile secundare, situaţii înscrise, potrivit prevederilor legale, în registrul comerţului sau în registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente, după caz;

- au fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Evident, această obligaţie specială nu se referă la categoriile exceptate de mai sus (societăţile comerciale bancare, organizaţiile nonprofit, contribuabilii din agricultură specificaţi, precum şi categoriile de contribuabili care, cum am văzut, au obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit trimestrial.

O excepţie referitoare la contribuabili nou-înfiinţaţi. Contribuabilii societăţi comerciale bancare – persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor – persoane juridice străine, înfiinţaţi în cursul anului precedent sau care la sfârşitul anului fiscal precedent înregistrează pierdere fiscală efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată.

Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, determină plăţile anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preţurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata.

Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plăţile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat conform declaraţiei privind impozitul pe profit, fără a lua în calcul plăţile anticipate efectuate în acel an.

În temeiul completărilor aduse de dispoziţiile O.U.G. nr. 125/2011, începând cu 1 ianuarie 2012, în cazul contribuabililor care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, plăţile anticipate trimestriale se efectuează în sumă de o pătrime din impozitul pe profit aferent anului precedent determinat aş cum am arătat, fără a lua în calcul influenţa ce provine din aplicarea prevederilor art. 193, inclusiv pentru anii fiscali în care se deduc sumele evidenţiate în soldul debitor al contului rezultatul reportat din provizioane specifice.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu