21 August, 2017

De la 1 septembrie – modificări de procedură în materia insolvenţei!

Modificările la Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, la care ne referim în cele ce urmează sunt introduse prin Titlul IV – “Modificarea unor legi speciale” – al Legii nr. 76/2012 de punere în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu punere în aplicare de la 1 septembrie.

Ca principiu, prin această lege se urmăreşte instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă.

Vorbim despre insolvenţă prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 90 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor; insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei.

Legea a instituit două tipuri de proceduri:

- procedura generală care se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvenţă sau de insolvenţă iminentă, aflaţi într-una din următoarele categorii: societăţile comerciale; societăţile cooperative; organizaţiile cooperatiste; societăţile agricole; grupurile de interes economic; orice altă persoană juridică de drept privat care desfăşoară şi activităţi economice;

- procedura simplificată care se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvenţă, aflându-se în una dintre următoarele categorii:

* comercianţi, persoane fizice, acţionând individual;

* asociaţii familiale; debitorii cărora ar trebui să li se aplice procedura generală dar care îndeplinesc condiţii suplimentare prevăzute special în art. 1 alin. (2) litera c) din lege;

* debitori care fac parte din categoriile cărora ar trebui să li se aplice procedura generală dar care care nu au prezentat anumite documente însoţitoare la cererea adresată instanţei pentru a fi supus dispoziţiilor legii, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă;

* societăţi comerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive; debitori care şi-au declarat prin cererea introductivă intenţia de intrare în faliment sau care nu sunt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de reorganizare judiciară prevăzută de prezenta lege.

Participanţii la procedura insolvenţei sunt instanţele judecătoreşti, judecătorul-sindic, administratorul judiciar şi lichidatorul.

În ce priveşte participarea instanţelor judecătoreşti, prin modificările aduse de Legea nr. 76/2012 se prevede că toate procedurile prevăzute de legea insolvenţei, cu excepţia apelului, sunt de competenţa tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are sediul debitorul.

Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă sau un complet specializat de insolvenţă, acesteia/acestuia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de Legea nr. 85/2006.

În ce priveşte apelul, prin aceeaşi lege de modificare se dispune că instanţa de apel va Curtea de apel pentru hotărârile pronunţate de judecătorul-sindic potrivit atribuţiilor ce îi revin acestuia în temeiul dispoziţiilor art. 11 din lege. Hotărârile curţii de apel sunt definitive.

Apelul va fi judecat de complete specializate, de urgenţă. Citarea părţilor în apel şi comunicarea deciziilor pronunţate se fac potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă. Instanţele judecătoreşti vor transmite actele de procedură în cauză, din oficiu, pentru publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

În vederea soluţionării apelului, se trimit la curtea de apel, în copie certificată, de grefierul-şef al tribunalului, numai actele care interesează soluţionarea căii de atac, selectate de judecătorul-sindic. În cazul în care instanţa de apel consideră necesare şi alte acte din dosarul de fond, va pune în vedere părţilor interesate să le depună în copie certificată.

Prin derogare de la prevederile Codului de procedură civilă, hotărârile judecătorului-sindic nu vor putea fi suspendate de instanţa de apel. Derogarea nu se aplică, însă, în cazul judecării apelului împotriva următoarelor hotărâri ale judecătorului-sindic:

- sentinţa de respingere a contestaţiei debitorului (ca regulă, debitorul poate contesta declararea stării de insolvenţă, contestaţie care poate fi respinsă de judecătorul-sindic dacă acesta din urmă stabileşte că debitorul este efectiv în stare de insolvenţă; respingând contestaţia, judecătorul-sindic îi va respinge contestaţia şi va deschide, printr-o sentinţă, procedura generală, situaţie în care un plan de reorganizare poate fi formulat numai de către administratorul judiciar sau de către creditorii deţinând împreună sau separat minimum 20% din valoarea masei credale şi numai dacă aceştia îşi exprimă intenţia de a depune un plan de restructurare);

- sentinţa prin care se decide intrarea în procedura simplificată;

- sentinţa prin care se decide intrarea în faliment, pronunţată în condiţiile art. 107;

- sentinţa de soluţionare a contestaţiei la planul de distribuire a fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe.

Tot ca procedură, prin modificările aduse de Legea nr. 76/2012 se stabileşte că pentru toate cererile de apel formulate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorul-sindic în cadrul procedurii se constituie un singur dosar.

Completul de apel căruia i s-a repartizat aleatoriu primul apel va fi cel care va soluţiona toate apelurile următoare privind aceeaşi procedură, exercitate împotriva aceleiaşi hotărâri sau a hotărârilor succesive pronunţate de judecătorul-sindic în acelaşi dosar de insolvenţă.

Curtea de apel învestită cu soluţionarea apelului declarat împotriva hotărârii judecătorului-sindic prin care s-a respins cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, admiţând apelul, va anula hotărârea şi va trimite cauza judecătorului-sindic pentru deschiderea procedurii insolvenţei.

Hotărârile judecătorului-sindic sunt executorii şi pot fi atacate, separat, numai cu apel.

Sancţiunea încălcării condiţiilor de exercitare a acţiunii civile

Regula generală este dată prin articolul 40 din Codul de procedură civilă şi care, la alineatul (1) prevede că cererile făcute de o persoană care nu are capacitate procesuală sunt nule sau, după caz, anulabile. De asemenea, în cazul lipsei calităţii procesuale sau a interesului, instanţa va respinge cererea ori apărarea formulată ca fiind făcută de o persoană sau împotriva unei persoane fără calitate ori ca lipsită de interes, după caz.

Dar, prin modificările aduse de Legea nr. 76/2012 se precizează că dispoziţiile art. 40 alin. (1) din Codul de procedură civilă privind incompatibilitatea nu sunt aplicabile judecătorului-sindic care pronunţă succesiv hotărâri în acelaşi dosar, cu excepţia situaţiei rejudecării, după anularea hotărârii în apel.

Răspunderea membrilor organelor de conducere

Semnalăm, aici, o modificare privind situaţia în care s-a pronunţat o hotărâre de respingere a acţiunii introduse în temeiul alin. (1) sau, după caz, alin. (3) al articolului 138, administratorul judiciar/lichidatorul care nu intenţionează să formuleze apel împotriva acesteia va notifica creditorii asupra intenţiei sale.

Acum intervine elementul de noutate, respectiv în cazul în care adunarea generală sau creditorul care deţine mai mult de jumătate din valoarea tuturor creanţelor decide că se impune introducerea apelului, administratorul judiciar trebuie să formuleze calea de atac, potrivit legii.

În subsidiar, să reamintim ce anume stabilesc alineatele menţionate din articolul 138 la care se face trimitere:

(1) În cazul în care în raportul întocmit sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitorului, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului, prin una dintre următoarele fapte:

- au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;

- au făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;

- au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăţi;

- au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea;

- au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia;

- au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi;

- în luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui creditor, în dauna celorlalţi creditori.

(3) Dacă administratorul judiciar ori, după caz, lichidatorul nu a indicat persoanele culpabile de starea de insolvenţă a debitorului şi/sau a hotărât că nu este cazul să introducă acţiunea prevăzută la alin. (1), aceasta poate fi introdusă de preşedintele comitetului creditorilor în urma hotărârii adunării creditorilor ori, dacă nu s-a constituit comitetul creditorilor, de un creditor desemnat de adunarea creditorilor.

De asemenea, poate introduce această acţiune, în aceleaşi condiţii, creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor înscrise la masa credală.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  Luci Bidian
  decembrie 11 2012

  Am ajuns cu SRL-ul in insolvență. Prin hotărire judecătorească sunt responsabilă de acest lucru și obligată la plata datoriilor către Adm.Finanțelor (singura datorie) in suma de 4000 ron și penalizări și majorări calculate la acestă sumă de cca 11.800 ron. Total de plată = 15.800. Sunt in faza de ,,apel,, .Am contestat hotărirea . Ce șanse sunt de ciștig?

  • Răspunde
   Admin LegeStart
   ianuarie 4 2013

   Bună ziua,

   Pentru a afla un răspuns pertinent la problema dumneavoastră, vă recomandăm să intraţi pe forumul nostru, care se află la următoarea adresă: http://forum.legestart.ro/

   Vă mulţumim!

Scrie un comentariu