21 Martie, 2019

De astăzi respectăm noi reguli privind asigurarea locuinţelor!

Semnalăm noutăţile survenite în Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată (r2) în Monitorul Oficial nr. 635/2013, prin completările şi modificările aduse de Legea nr. 191/2015, publicată în Monitorul oficial nr. 494/2015, în vigoare de astăzi, 9 iulie 2015.

Tipuri de locuinţe acoperite de prevederile legii

Se redefineşte încadrarea construcţiilor tip A – construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic.

Poliţa de asigurare

În noua formulare, poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale, denumită în continuare PAD, este înscrisul ce atestă încheierea contractului de asigurare a locuinţei, în temeiul căruia asigurătorul se obligă să plătească asiguratului despăgubirea totală sau parţială, în condiţiile şi în limitele stabilite de prezenta lege şi de normele emise în aplicarea acesteia.

Dispoziţii generale

În cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social, plata primelor de asigurare se face de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială direct în contul PAID în conformitate cu dispoziţiile legale. Anterior se prevedea că plata se suportă, pentru aceste categorii de persoane, din bugetele locale, pe seama sumelor defalcate din venituri ale bugetului de stat.

Nu intră sub incidenţa legii anexele, dependinţele, dependinţele care nu sunt legate structural de clădirea în care este situată locuinţa asigurată şi nici bunurile din interiorul locuinţei.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de Legea nr. 191/2015 asupra Legii nr. 260/2008 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

asigura_locuinte_iulie2015Sursa foto: Lege5.ro

Dovada existenţei asigurării obligatorii PAD, în cazul controalelor efectuate de autorităţile abilitate, o constituie poliţa de asigurare PAD – fără alternativa prezentării certificatului de asigurare care, de altfel, a fost scos din lista definiţiilor folosite în lege.  

ATENŢIE! O dispoziţie nouă prevede că societăţile de asigurare-reasigurare nu pot încheia asigurări facultative pentru o locuinţă care nu are încheiată în prealabil o asigurare obligatorie PAD.

Poliţa de asigurare

Prin modificările semnalate, contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor se încheie în formă scrisă, fie în mod direct între PAID şi proprietarul locuinţei, fie prin mijlocirea societăţilor de asigurare-reasigurare,cu respectarea unor condiiţii dintre care a fost modificate şi trebuie să îndeplinească condiţiile stipulate în art. 7 din lege.

ATENŢIE! PAD este valabilă pe o perioadă de 12 luni, cu începere de la ora 00:00 a celei de a cincea zi calendaristice de la data la care s-a plătit prima obligatorie şi s-a emis şi semnat contractul de asigurare. 

Până acum, asigurarea începea să curgă din ziua următoare plăţii, sistemul fiind valabil, numai în cazul poliţelor care se reînnoiesc.

În cazuri bine determinate şi reglementate prin norme ale ASF, PAID poate efectua o inspecţie de risc a locuinţei care face obiectul asigurării obligatorii, iar cheltuiala ocazionată de aceasta va fi suportată de către PAID.

Prima de asigurare

Plata primelor obligatorii se face anticipat, înainte de expirarea valabilităţii PAD.

Pentru locuinţele sociale, prima pentru asigurarea obligatorie este în sarcina autorităţii locale şi se face direct în contul PAID (Pool de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale). Pentru locuinţele sociale sau pentru persoanele care beneficiază de ajutor social, PAID emite poliţele de asigurare pe baza listelor transmise de autorităţile locale ori de agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, după caz.

Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale

PAID va pune semestrial la dispoziţia primăriilor, în format electronic, lista proprietarilor care au încheiat contracte de asigurare obligatorie.

Primarul, prin compartimentul de specialitate, va trimite, în termen de 3 zile de la data primirii listei, scrisori de înştiinţare, cu confirmare de primire, către persoanele care nu au încheiat PAD pentru locuinţele pe care le deţin în proprietate.

A fost scoasă din lege dispoziţia potrivit căreia în cazul proprietarilor de construcţii cu destinaţia de locuinţă care declară şi o adresă de poştă electronică personală, PAID va putea folosi, cu acordul acestora, un asemenea mod de comunicare pentru avertizarea privind expirarea sau neîncheierea PAD. În mesajul electronic se va menţiona valoarea primei de asigurare.

De asemenea, lista proprietarilor care nu au contractat o PAD şi a persoanelor care beneficiază de subvenţionarea parţială sau totală a primei obligatorii NU se mai pune la dispoziţia societăţilor de asigurare.

Cererile de despăgubire, constatarea daunelor şi plata despăgubirilor

În cazul poliţelor emise direct de PAID, cererea de despăgubire se adresează direct PAID şi, prin derogare, constatarea şi evaluarea prejudiciilor, respectiv lichidarea daunelor se pot face şi de o societate desemnată de PAID, conform normelor emise de A.S.F.

În cazul în care asigurătorul care a eliberat PAD informează în scris PAID cu privire la imposibilitatea realizării în termenele prevăzute a instrumentării dosarelor de daună, PAID poate desemna o altă societate, conform normelor emise de A.S.F.

Locuinţele din condominii

În cazul condominiilor se încheie câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuinţă în parte.

În redactarea anterioară se prevede că numai la condominiile în care sunt cel puţin 4 apartamente, elementele de construcţii, spaţiile şi utilităţile fiind în proprietate indiviză comună, se încheie câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuinţă în parte.

Atribuţii ale PAID

Notăm modificările, prin care PAID:

  • tipăreşte sau emite în sistem electronic PAD;
  • administrează baza de date privind evidenţa construcţiilor cu destinaţia de locuinţă, pentru care au fost emise poliţe PAD (în redactarea anterioară se preciza obligaţia privind evidenţa inclusiv a construcţiilor cu destinaţia de locuinţă care trebuie asigurate obligatoriu).

Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, cu modificările şi completările aduse prin recenta lege lege, urmează să fie republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ai nevoie de Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu