21 August, 2017

Cum va funcţiona inspecţia economico-financiară

Prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, publicată în Monitorul oficial nr.148 din 6 martie a.c., au fost aprobate Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare.

La data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern se abrogă Ordinul MFP nr. 889/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aparatul de control financiar al statului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările ulterioare.

Cadrul legal este asigurat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici, reglementarea în temeiul căreia a fost dată şi această hotărâre de Guvern.

Interesant de reţinut este şi faptul că, în emiterea acestei hotărâri aufost invocate şi prevederile art.62 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, articol care prevede că ministerele coordonatoare sau ministerele în cadrul cărora funcţionează autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi Ministerul Finanţelor Publice au obligaţia organizării/reorganizării structurilor de control care să asigure exercitarea atribuţiilor ce le revin în conformitate cu prevederile respectivei ordonanţe de urgenţă.

Normele aprobate prevăd că inspecţia economico-financiară se înfiinţează şi se organizează la nivel central în cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi la nivel teritorial în cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi se exercită prin structuri specializate.

La nivel central, în cadrul Ministerului Finanţelor Publice se înfiinţează şi se organizează Direcţia generală de inspecţie economico-financiară prin preluarea activităţii, numărului de posturi şi a personalului Direcţiei generale de control financiar din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

La nivel teritorial, serviciile, birourile sau compartimentele din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti care au exercitat control financiar în baza Legii nr.30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare, cu modificările ulterioare, sunt structurile specializate care efectuează inspecţia economico-financiară.

Potrivit Normelor, inspecţia economico-financiară se efectuează la următorii operatori economici:

a) regiile autonome, înfiinţate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;

b) companiile şi societăţile naţionale, precum şi societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic;

c) societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deţine o participaţie majoritară;

d) societăţile comerciale şi regiile autonome la care persoanele juridice de la lit. a)-c) deţin participaţii majoritare;

e) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, altele decât cele care funcţionează ca instituţii publice;

f) alţi operatori economici, indiferent de forma de proprietate, pentru fundamentarea şi justificarea utilizării sumelor acordate de la bugetul general consolidat sub forma subvenţiilor, transferurilor, alocaţiilor sau a altor sume asimilate acestora, pentru subvenţionarea unor produse sau susţinerea unor activităţi.

În categoria operatorilor economici nu intră, în înţelesul Normelor, societăţi financiar-bancare, societăţi de asigurări şi Societatea Comercială “Fondul Proprietatea” – S.A.

Direcţia generală de inspecţie economico-financiară, serviciile, birourile şi compartimentele de inspecţie economico-financiară din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti reprezintă aparatul de inspecţie economico-financiară şi exercită atribuţiile prevăzute de O.U.G. nr.94/2011.

Verificările efectuate de către aparatul de inspecţie economico-financiară la operatorii economici – din categoriile de mai sus – vizează, în principal, următoarele:

- respectarea reglementărilor economico-financiare şi contabile de către operatorii economici verificaţi;

- exactitatea şi realitatea datelor înregistrate în evidenţele financiar-contabile prevăzute de lege şi în actele de constituire a operatorilor economici;

- gestiunea economico-financiară în raport cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele de constituire ale operatorului economic verificat. Verificările se referă la activitatea

În Norme găsiţi detaliate precizări privind:

- programarea activităţii de inspecţie economico-financiară (în baza unor programe anuale, trimestriale şi lunare);

- realizarea inspecţiei economico-financiare: organizarea şi efectuarea acţiunilor de inspecţie; tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecţiei şi conţinutul acestora; îndreptarea erorilor materiale;

- soluţionarea plângerilor prealabile, în condiţiile şi în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ.

Un capitol aparte este dedicat activităţilor de constatare a neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora, inclusiv de  stabilire a creanţelor bugetare la solicitarea autorităţilor cu competenţe în gestionarea acestor fonduri sau a autorităţii de certificare, după caz. Împotriva titlului de creanţă se poate formula contestaţie în condiţiile prevăzute de O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

Contestaţia administrativă se depune la organul de inspecţie economico-financiară emitent al titlului de creanţă, iar soluţionarea contestaţiei administrative se face de către structura de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice stabilită prin ordin al ministrului.

Potrivit dispoziţiilor finale, MFP este obligat ca, în termen de 30 de zile de la publicarea Normelor, să emită ordine de aplicare.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu