23 Aprilie, 2019

Cum vă autorizaţi ca operatori de produse accizabile?

Citiţi mai jos despre paşii de urmat în raporturile cu autoritatea reprezentată prin Comisia pentru autorizarea de operatori de produse accizabile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice (MFP).

Comisia îndeplineşte atribuţiile prevăzute în sarcina autorităţii fiscale centrale, conform prevederilor titlului VII “Accize şi alte taxe speciale” din Codul fiscal, şi ale Normelor metodologice de aplicare aferente. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei a fost aprobat prin Ordinul MFP nr. 1050/2014. Ordinul este în vigoare începând cu 20 august 2014, data publicării în Monitorul Oficial nr. 615/2014 – dată de la care este abrogată reglementarea anterioară dată prin OMFP nr. 291/2010.

În cadrul Comisiei, activitatea curentă se realizează prin intermediul direcţiei de specialitate cu atribuţii în domenii de reglementare specifice din cadrul MFP.

Important de reţinut este că deciziile Comisiei sunt obligatorii pentru toţi operatorii de produse supuse accizelor armonizate — persoane juridice, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate şi întreprinderi individuale — care desfăşoară pe teritoriul României activităţile prevăzute la titlul VII “Accize şi alte taxe speciale” din Codul fiscal.

Solicitarea din partea operatorilor interesaţi

Solicitarea în vederea autorizării, precum şi alte solicitări privind produsele accizabile se adresează direcţiei de specialitate care propune convocarea Comisiei.

La lucrările Comisiei pot fi invitaţi reprezentanţii autorităţilor care pot oferi informaţii relevante asupra aspectelor supuse dezbaterii Comisiei, precum şi persoanele fizice sau juridice ale căror situaţii de fapt şi de drept sunt supuse analizei Comisiei în mod direct sau prin reprezentant. Invitaţii participă la analiza cazurilor supuse dezbaterilor Comisiei, punctele de vedere exprimate de aceştia în cadrul lucrărilor Comisiei având caracter consultativ. Invitaţii nu participă la luarea deciziei de către Comisie.

De regulă, Comisia se întruneşte de cel mult două ori pe lună, pentru analiza situaţiilor care impun luarea unei decizii, ceea ce nu împiedică, însă, convocarea Comisiei în mod extraordinar, cu prezentarea de către direcţia de specialitate a unei motivări însuşite de preşedintele sau vicepreşedintele Comisiei, după caz, cu privire la situaţia extraordinară apărută.

Analiza solicitărilor şi a eventualelor  informaţii suplimentare

Comisia analizează notele de prezentare — întocmite de direcţia de specialitate — sub aspectul conţinutului legal obligatoriu al dosarului, aceasta având dreptul de a solicita orice alte documente, declaraţii sau informaţii atât de la operatorii economici solicitanţi, cât şi de la instituţii ale statului.

Amânarea soluţionării cererii

Informaţiile suplimentare primite în cadrul termenului de trei zile lucrătoare, de natură să schimbe propunerile făcute de direcţia de specialitate prin nota de prezentare, duc la amânarea soluţionării notei de prezentare şi, implicit, la reanalizarea situaţiei de fapt.

În cazuri excepţionale, analiza informaţiilor suplimentare de natură a schimba propunerile direcţiei de specialitate prin nota de prezentare se poate face fără amânarea soluţionării cererii, cu obligativitatea menţionării în procesul-verbal de şedinţă a motivelor care au impus soluţionarea cu celeritate.

Emiterea deciziei

În baza hotărârilor Comisiei se emit deciziile, care se semnează de către preşedintele sau de către vicepreşedintele Comisiei. Deciziile Comisiei sunt acte administrative emise numai în formă scrisă.

Decizia se comunică operatorului de produse supuse accizelor armonizate căruia îi este destinată şi produce efecte din momentul în care este comunicată, ori la o dată ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii.

Căi de atac

Împotriva deciziei Comisiei se poate formula plângere prealabilă în condiţiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Plângerea prealabilă formulată împotriva deciziei Comisiei este calea administrativă de atac prin care se solicită autorităţii publice emitente reexaminarea deciziei cu prezentarea motivelor de fapt şi de drept, precum şi a dovezilor pe care se întemeiază.

Plângerea prealabilă se depune la sediul Ministerului Finanţelor Publice în termen de 30 de zile de la data comunicării actului.

Comisia analizează plângerile prealabile în raport cu susţinerile formulate de contestatar, cu dispoziţiile legale invocate de acesta şi cu documentele existente la dosarul cauzei. Soluţionarea plângerii prealabile se face în limitele sesizării. Comisia poate solicita, pentru lămurirea cauzei, punctul de vedere al direcţiilor de specialitate din cadrul ministerelor sau al altor instituţii şi autorităţi.

Prin soluţionarea plângerii prealabile nu se poate crea o situaţie mai grea contestatarului în propria cale de atac.

Contestatarul sau împuterniciţii acestuia, după caz, pot să depună probe noi în susţinerea cauzei pe tot parcursul soluţionării plângerii prealabile.

Decizia emisă în soluţionarea plângerii prealabile este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.

Deciziile emise în soluţionarea plângerilor prealabile pot fi atacate la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă (în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare).

————————————(P)————————————

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: Free Images

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu