22 Ianuarie, 2018

Cum se tratează în practică provizioanele pentru obligații asumate în comun cu o terță parte?


5. Potrivit punctului 391 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul MFP nr. 1802/2014, 391. – (1) Uneori, o entitate poate solicita unei alte părți să plătească, integral sau parțial, cheltuielile impuse pentru decontarea unui provizion (de exemplu, în temeiul unor contracte de asigurare, al unor clauze de despăgubire sau al unor garanții oferite de furnizori). Cealaltă parte poate fie să ramburseze sumele plătite de entitate, fie să plătească direct sumele în cauză. (2) În majoritatea situațiilor, entitatea va rămâne responsabilă pentru toată suma în cauză, astfel încât, în cazul în care cealaltă parte nu plătește din orice motiv, entitatea este cea care trebuie să plătească întreaga sumă. În astfel de situații, entitatea recunoaște un provizion pentru întreaga valoare a datoriei și un activ separat pentru rambursarea preconizată, în momentul în care are dovezi că va primi suma în cauză dacă își onorează obligația. (3) În anumite situații, dacă terța parte nu efectuează plata, entitatea nu va fi răspunzătoare pentru sumele în cauză. În astfel de cazuri, entitatea nu este răspunzătoare pentru costurile în cauză și acestea nu sunt incluse în provizion.

6. Operațiunile contabile care tratează provizioanele pentru obligații asumate în comun cu o terță parte sunt următoarele:

 • constituirea provizioanelor pe seama cheltuielilor, conform articolului contabil: 6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele = 1518.
 • Alte provizioane. actualizarea provizioanelor, conform articolului contabil: 6861. Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor = 1518.
 • Alte provizioane. diminuarea sau anularea provizioanelor, conform articolului contabil: 1518.
 • Alte provizioane = 7812. Venituri din provizioane.
 
7. Documentele care stau la baza operațiunilor contabile care tratează provizioanele pentru obligații asumate în comun cu o terță parte sunt cel puțin următoarele: contracte în formă scrisă,  facturi, situaţii de lucrări, procese verbale de recepţie, avize, chitanţe, extrase cont, documente de calculaţie, situaţii de lucru, dosare de documentaţie specifice, note contabile, comunicări, corespondenţe, note de calcul.

8. Referitor la contabilizarea operațiunilor contabile care tratează provizioanele pentru obligații asumate în comun cu o terță parte, ţinerea socotelilor cu bună rânduială presupune a se verifica: 

 • dacă toate înregistrările contabile au la bază documentele legale, corespunzătoare naturii operaţiunii consemnate în ele;
 • dacă operaţiunile au fost reale şi se justifică utilitatea acestora;
 • dacă se respectă dispoziţiile legale şi deciziile conducerii referitoare la modul de completare a documentelor justificative;
 • dacă corectarea erorilor din documente se face cu respectarea prevederilor legale;
 • dacă documentele care au stat la baza înregistrărilor în contabilitate sunt autentice;
 • dacă documentele centralizatoare care au stat la baza înregistrărilor din contabilitate sunt corecte;
 • dacă se respectă procedura privind fluxul documentelor;
 • dacă se respectă procedurile contabile aprobate de conducere;
 • dacă numerotarea, utilizarea şi gestionare formularelor se face cu respectarea prevederilor legale;
 • dacă arhivarea se realizează potrivit reglementărilor aplicabile.
9. Să ne asigurăm că:

 • elementele de venituri și cheltuieli nu sunt denaturate şi sunt corect clasificate.
 • elementele de venituri și cheltuieli sunt procesate în perioada corectă.
 • elementele de venituri și cheltuieli sunt corect raportate.
 • registrul jurnal este păstrat în mod corespunzător.
Ai nevoie de Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu