19 Iulie, 2019

Cum se sting obligaţiile fiscale prin compensare?

Prin compensare se sting creanțele statului sau unităților administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat cu creanțele debitorului reprezentând sume de rambursat, de restituit sau de plată de la buget. 

Compensarea se face până la concurența celei mai mici sume, când ambele părți dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât și pe cea de debitor, cu condiția ca respectivele creanțe să fie administrate de aceeași autoritate publică, inclusiv unitățile subordonate acesteia.

Prin sume de plată de la buget se înțeleg sumele pe care statul sau unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială trebuie să le plătească unei persoane, inclusiv cele care rezultă din raporturi juridice contractuale, dacă acestea sunt stabilite prin titluri executorii.

Creanțele debitorului se compensează cu obligații datorate aceluiași buget, urmând ca din diferența rămasă să fie compensate obligațiile datorate altor bugete, în mod proporțional.

Creanțele fiscale rezultate din raporturi juridice vamale se compensează cu creanțele debitorului reprezentând sume de restituit de aceeași natură. Şi în acest caz, eventualele diferențe rămase se compensează cu alte obligații fiscale ale debitorului, respectiv mai întâi obligaţile la celaşi buget, după care urmează compensarea obligaţiilor datoate altor bugete. 

Când se pot compensa creanţele?

Ca regulă generală, prevăzută de Codul de procedură fiscală – şi dacă legea nu prevede altfel –, compensarea operează de drept la data la care creanțele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide și exigibile. Ce presupune această regulă ?

Creanțele sunt exigibile:

a) la data scadenței, şi anume fie la expirarea termenelor stabilite de Codul fiscal sau prin alte reglementări, fie – în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central stabilite pe baza declarațiilor de impunere, care se plătesc în contul unic și care au scadența diferită de data de 25 – în data de 25 a lunii prevăzute de actul normativ care le reglementează.

b) la termenul prevăzut de lege pentru depunerea decontului cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare, în limita sumei aprobate la rambursare prin decizia emisă de organul fiscal central, potrivit legii;

c) la data depunerii cererii de restituire, în limita sumei aprobate pentru restituire prin decizia emisă de organul fiscal central, potrivit legii, pentru cererile de restituire a accizei sau taxei pe valoarea adăugată, după caz, depuse potrivit Codului fiscal;

d) la data comunicării deciziei, pentru obligațiile fiscale principale, precum și pentru obligațiile fiscale accesorii stabilite de organul fiscal competent prin decizie;

e) la data depunerii la organul fiscal a declarațiilor de impunere rectificative, pentru diferențele de obligații fiscale principale stabilite de contribuabil/plătitor în cazul în care legea prevede obligația acestuia de a calcula cuantumul obligației fiscale;

f) la data comunicării actului de individualizare a sumei, pentru obligațiile de plată de la buget;

g) la data primirii, în condițiile legii, de către organul fiscal a titlurilor executorii emise de alte instituții, în vederea executării silite;

h) la data nașterii dreptului la restituire pentru sumele de restituit. 

Compensarea cu sumele de restituit

Creanţele devin exigibile la data nașterii dreptului la restituire pentru sumele de restituit, astfel:

 • la data plății pentru sumele achitate în plus față de obligațiile fiscale datorate;
 • la data prevăzută de lege pentru depunerea declarației anuale de impozit pe profit, în cazul impozitului pe profit de restituit rezultat din regularizarea anuală, potrivit legii. ATENŢIE - Restituirea se face în limita sumei rămase după regularizarea impozitului anual cu plățile anticipate neachitate;
 • la data emiterii deciziei de impunere anuală, în cazul impozitului pe venit de restituit rezultat din regularizarea anuală, potrivit legii. ATENŢIE – Restituirea se face în limita sumei rămase după regularizarea impozitului anual cu plățile anticipate neachitate;
 • la data procesului-verbal de distribuire, pentru sumele rămase după efectuarea distribuirii în ordinea de preferinţă stabilită pentru executarea silită în cazul în care procedura a fost pornită de mai mulți creditori sau când până la eliberarea ori distribuirea sumei rezultate din executare au depus și alți creditori titlurile lor;
 • la data prevăzută de lege pentru depunerea declarației fiscale, în cazul sumelor de restituit rezultate din regularizarea impozitului pe venit reţinut la sursă;
 • la data depunerii cererii de restituire, în limita sumei aprobate pentru restituire prin decizia emisă de organul fiscal potrivit legii, pentru celelalte cazuri de sume de restituit. 

Restituirea creanţelor cesionate

Creanțele fiscale rezultate din cesiunea notificată se sting prin compensare cu obligațiile cesionarului la data notificării cesiunii. Potrivit art. 28 din Codul de procedură fiscală, creanțele fiscale privind drepturi de rambursare sau de restituire ale contribuabilului/plătitorului pot fi cesionate numai după stabilirea lor prin decizie de restituire. Cesiunea produce efecte față de organul fiscal competent numai de la data la care aceasta i-a fost notificată. Desființarea cesiunii sau constatarea nulității acesteia ulterior stingerii obligației fiscale nu este opozabilă organului fiscal. 

Cum funcţionează mecanismul compensării?

Compensarea se constată de către organul fiscal competent, la cererea debitorului sau din oficiu.

Organul fiscal comunică debitorului decizia cu privire la efectuarea compensării, în termen de 7 zile de la data efectuării operațiunii. 

Compensarea la TVA

• Aceleaşi dispoziţii de procedură fiscală se aplică şi atunci când se compensează suma negativă a taxei pe valoarea adăugată din decontul de taxă cu opțiune de rambursare depus de reprezentantul unui grup fiscal constituit potrivit Codului fiscal cu obligațiile fiscale ale membrilor grupului fiscal. Se compensează mai întâi obligațiile fiscale ale reprezentantului grupului fiscal, urmând apoi obligațiile fiscale ale celorlalți membri ai grupului fiscal, la alegerea organului fiscal central.

• În cazul în care taxa pe valoarea adăugată de plată se stinge prin regularizare cu suma negativă de taxă, potrivit Codului fiscal, data stingerii taxei de plată este data prevăzută de lege pentru depunerea decontului în care s-a efectuat regularizarea.

• Pentru debitorii care se află sub incidența legislației privind insolvența și care depun un decont cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare după data deschiderii procedurii insolvenței, suma aprobată la rambursare se compensează în condițiile prezentului articol cu obligațiile fiscale născute după data deschiderii procedurii insolvenței.

• Suma negativă de taxă pe valoarea adăugată înscrisă în decontul de taxă pe valoarea adăugată aferentă perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolvenței se compensează cu obligațiile fiscale ale debitorului născute anterior deschiderii procedurii.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

 • Răspunde
  Constantin
  iunie 10 2019

  Taxa de mediu ptr.autoturisme se compenseaza cu obligatiile curente (nu restante ) fata de bugetul statului?

Scrie un comentariu