20 Februarie, 2018

Cum se sting obligaţiile din plăţile făcute în contul unic

O recentă metodologie privind distribuirea sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia a fost aprobată prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 138/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 109 din 10 februarie a.c.

Prin această reglementare, este înlocuită metodologia anterioară, anexă la OPANAF nr. 1314/2007.

Reţinem, din metodologia modificată, dispoziţiile privind distribuirea sumelor plătite de debitorii care efectuează plata în contul unic şi beneficiază de înlesniri la plată şi stingerea obligaţiilor datorate de aceştia. Astfel, în cazul în care debitorii beneficiază de înlesniri la plată aprobate prin acte administrative, potrivit reglementărilor legale în vigoare, şi efectuează plăţi în contul unic, distribuirea şi stingerea se efectuează pe impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat, în ordinea împlinirii termenului maxim acordat pentru obligaţiile de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată.

Termenul maxim acordat presupune termenul suplimentar de achitare a obligaţiilor care reprezintă condiţii de menţinere a valabilităţii înlesnirii la plată, astfel cum sunt prevăzute în actele normative referitoare la reglementarea acordării înlesnirilor la plată.

În cazul în care există obligaţii de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată, ale căror termene maxime acordate se împlinesc la aceeaşi dată, pentru aceste obligaţii distribuirea se efectuează distinct pe fiecare buget sau fond, după caz, proporţional cu obligaţiile datorate, iar în cadrul fiecărui buget sau fond distribuirea se face în următoarea ordine:

impozitele cu reţinere la sursă, proporţional cu obligaţiile datorate şi apoi în ordinea vechimii acestora;

celelalte obligaţii fiscale principale, proporţional cu obligaţiile datorate şi apoi în ordinea vechimii acestora;

obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor prevăzute la lit. a) şi b), în ordinea vechimii acestora.

Stingerea obligaţiilor fiscale se face în următoarea ordine:

obligaţiile fiscale principale, în ordinea vechimii acestora;

obligaţiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii acestora.

Plata obligaţiilor fiscale eşalonate, altele decât cele prevăzute de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1294/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează de către debitori distinct pe fiecare impozit, taxă, contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat, iar stingerea obligaţiilor fiscale datorate se efectuează în ordinea împlinirii termenului maxim acordat pentru obligaţiile de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată.

În cazul existenţei unui decont cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare şi/sau cereri de restituire, se procedează astfel:

- dacă există decizie de rambursare sau decizie de impunere pentru suma aprobată la rambursare, stingerea se efectuează în limita sumei aprobate şi în ordinea prevăzută la pct. 16;

- dacă decontul cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare şi/sau cererile de restituire sunt în curs de soluţionare, se marchează obligaţiile de plată ce pot face obiectul compensării în limita sumei solicitate la rambursare/restituire, pe criteriile generale privind ordinea de stingere a obligaţiilor.

Prin excepţie, în situaţia în care contribuabilul notifică organul fiscal competent şi plăteşte anticipat, parţial sau total, sumele cuprinse în graficul de eşalonare la plată, acestea se distribuie şi sting ratele din graficul de eşalonare, respectându-se metodologia generală privind ordinea de stingere a obligaţiilor.

*

Cadru legal. Metodologia face aplicarea prevederilor art.114 din Codul de procedură fiscală, pentru plata obligaţiilor fiscale prevăzute de OPANAF nr.1294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale care se plătesc de contribuabili într-un cont unic.

Obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat se plătesc în contul unic de Trezorerie 20.47.01.01 “Venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor, cu excepţia impozitului pe venitul din salarii datorat de sediile secundare care se virează în contul 20.47.01.01 “Venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire”.

● Obligaţiile fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale se plătesc la Trezorerie în contul unic de disponibil 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire”.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu