13 Noiembrie, 2019

Cum se reflectă în contabilitate parfumurile, ceasurile de lux şi obiectele de artă achiziţionate pentru asociaţi?

Problemă întâlnită în practică: Bună ziua. Cum se reflectă în contabilitate parfumurile, ceasurile de lux şi obiectele de artă achiziţionate de firmă pentru asociaţi, pentru folosul personal al asociaților? Este corect ca sumele să se recupereze integral de la asociaţi sau este corect să se impoziteze cu 16% prin reţinere la sursă? Mulţumesc. 

Punct de vedere al autorului:

1. Cheltuielile făcute de firmă pentru folosul personal al asociaţilor sunt considerate venituri din alte surse, fiind reglementate la art. 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, potrivit căruia ”Art. 114 – (1) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 61 lit. a) -h), altele decât veniturile neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu. (2) În această categorie se includ, însă nu sunt limitate, următoarele venituri: h) bunurile și/sau serviciile primite de un participant la persoana juridică, acordate/furnizate de către persoana juridică în folosul personal al acestuia; i) suma plătită unui participant la o persoană juridică, în folosul personal al acestuia, pentru bunurile sau serviciile achiziționate de la acesta, peste prețul pieței pentru astfel de bunuri ori servicii;”

2. Calculul impozitului de 16% și termenul de plată aferente veniturilor din alte surse sunt stabilite la art. 115 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, potrivit căruia Art. 115. – (1) Impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut pentru veniturile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a) -k), precum și în normele metodologice elaborate în aplicarea art. 114. (…) (2) Impozitul calculat și reținut reprezintă impozit final. (3) Impozitul astfel reținut se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.

3. Din punct de vedere al TVA,

  • Livrarea de bunuri efectuate cu plată este definită la art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, potrivit căruia ”Art. 270 – (4) Sunt asimilate livrărilor de bunuri efectuate cu plată următoarele operațiuni: a) preluarea de către o persoană impozabilă a bunurilor mobile achiziționate sau produse de către aceasta pentru a fi utilizate în scopuri care nu au legătură cu activitatea economică desfășurată, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părților lor componente a fost dedusă total sau parțial; b) preluarea de către o persoană impozabilă a bunurilor mobile achiziționate sau produse de către aceasta pentru a fi puse la dispoziția altor persoane în mod gratuit, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părților lor componente a fost dedusă total sau parțial;”
  • Prestarea de servicii efectuate cu plată este definită la art. 271 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, potrivit căruia ”Art. 271 – (4) Sunt asimilate prestării de servicii efectuate cu plată următoarele: a) utilizarea bunurilor, altele decât bunurile de capital, care fac parte din activele folosite în cadrul activității economice a persoanei impozabile în folosul propriu sau de către personalul acesteia ori pentru a fi puse la dispoziție, în vederea utilizării în mod gratuit, altor persoane, pentru alte scopuri decât desfășurarea activității sale economice, dacă taxa pentru bunurile respective a fost dedusă total sau parțial, cu excepția bunurilor a căror achiziție face obiectul limitării la 50% a dreptului de deducere potrivit prevederilor art. 298; b) serviciile prestate în mod gratuit de către o persoană impozabilă pentru uzul propriu sau al personalului acesteia ori pentru uzul altor persoane, pentru alte scopuri decât desfășurarea activității sale economice.” 

4. Contabilul are obligația de a înregistra documentele în contabilitate, în baza fișei de post, a procedurilor contabile aprobate de către conducere și în baza reglementărilor contabile aplicabile, conform Legii contabilității nr. 82/1991, potrivit căreia ”Art. 6. – (1) Orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.” 

5. Contabilul răspunde pentru aplicarea reglementării contabile, conform Legii contabilității nr. 82/1991, potrivit căreia ”Art.10 – (4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-șef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcție, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR, răspunderea pentru conducerea contabilității revine acestora, potrivit legii și prevederilor contractuale.” 

6. Plata de dividende nerepartizate este infracțiune, conform Legii societăţilor nr. 31/1990, potrivit căreia se arată următoarele: ”Art. 67.- (2) Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se plătesc în termenul stabilit de adunarea generală a asociaților sau, după caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor care a aprobat situația financiară aferentă exercițiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare. (3) Nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii. (4) Dividendele plătite contrar dispozițiilor alin. (2) și (3) se restituie, dacă societatea dovedește că asociații au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuiau să o cunoască. Art. 272^1 – Se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societății care: b) încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite, în lipsa situației financiare anuale sau contrar celor rezultate din aceasta.

7. În concluzie. În speță, pentru bunurile şi/sau serviciile achiziţionate de firmă pentru a fi folosite în scop personal de către asociaţii acesteia, achitate de către firmă şi fără a se recupera contravaloarea lor de la asociaţi, sumele se impozitează cu 16%, impozitul fiind calculat şi reţinut la sursă. Cu toate acestea, având în vedere obiectul de activitatea al firmei, apreciem că, în speță, cel mai prudent tratament ar fi recuperarea sumelor de la asociați.

Ai nevoie de Legea contabilității nr. 82/1991? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu