17 Octombrie, 2019

Cum se înregistrează în contabilitate valoarea studiilor şi a contractelor de cercetare pentru care nu s-au întocmit facturi?

Întrebare: Am un client societate comercială care prestează servicii de studiu a pieţei. Cum se înregistrează în contabilitate valoarea studiilor şi a contractelor de cercetare pentru care nu s-au întocmit facturi?

Răspuns:

Prevederile OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc faptul că valoarea studiilor şi a contractelor de cercetare pentru care nu s-au întocmit facturi se evidenţiază în conturile distincte de venituri ale activităţii de exploatare.

În contabilitate, conform documentelor justificative, valoarea studiilor şi a contractelor de cercetare pentru care nu s-au întocmit facturi, se reflectă:

418. Clienţi – facturi de întocmit

=

705. Venituri din studii şi cercetări/analitic distinct


De asemenea, menţionăm că:

  • valoarea studiilor şi a contractelor de cercetare facturate clienţilor se înregistrează 411=705;
  • valoarea studiilor şi a contractelor de cercetare pentru care nu s-au întocmit facturi se înregistrează 418=705;
  • valoarea studiilor şi a contractelor de cercetare înregistrate în avans, aferente perioadei curente sau exerciţiului în curs, se înregistrează 472=705;
  • sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi afiliate şi entităţi legate prin interese de participare se înregistrează 451, 453=705.
Având în vedere prevederile art. 19 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, amintim faptul că, în contabilitate, profitul/pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar.

În acest context, închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârşitul exerciţiului financiar. În practică, închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se efectuează lunar. Drept urmare, în cazul speţei operaţiunea contabilă este următoarea:

705. Venituri din studii şi cercetări/analitic distinct

=

121. Contul de profit sau pierdere


În categoria documentelor justificative în baza cărora se efectuează operaţiunile contabile mai sus menţionate regăsim procesele-verbale, notele contabile, liste de inventar, facturile, contractele, documentaţiile tehnice, documentaţiile întocmite de jurişti/avocaţi etc.

Conform art. 10 din OMFP nr. 3055/2009, entităţile trebuie să dezvolte politici contabile proprii care se aprobă de administratori, potrivit legii. În cazul entităţilor care nu au administratori, politicile contabile se aprobă de persoanele care au obligaţia gestionării entităţii respective.

Astfel, politicile contabile trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul. Subliniem, de asemenea, că aprobarea politicilor contabile este asigurată prin atribuţiile administratorilor care nu pot fi delegate directorilor, conform Legii societăţilor nr. 31/1990.

Modificările de politici contabile pot fi determinate de iniţiativa entităţii, caz în care modificarea trebuie justificată în notele explicative la situaţiile financiare anuale; sau de o decizie a unei autorităţi competente şi care se impune entităţii, ca de exemplu o modificare a cadrului legal aplicabil, caz în care modificarea nu trebuie justificată în notele explicative, ci doar menţionată în acestea.

În acelaşi context, modificarea de politică contabilă la iniţiativa entităţii poate fi determinată de o modificare excepţională intervenită în situaţia entităţii sau în contextul economico-financiar în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, precum şi de obţinerea unor informaţii credibile şi mai relevante.

Prin urmare, reflectarea valorii studiilor şi a contractelor de cercetare pentru care nu s-au întocmit facturi se realizează potrivit politicilor contabile aprobate şi implicit asumate de administratori sau de persoanele care au obligaţia gestionării entităţii.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu