Cum se înregistrează în contabilitate creanţele reactivate?

Întrebare: Am un client pe care l-am reactivat, după ce, iniţial, la 01.01.2014 îl inactivasem. Cum se reflectă în contabilitate această operaţiune?

Răspuns:

Prevederile OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc faptul că creanţele reactivate privind clienţii şi debitorii diverşi se evidenţiază în conturile distincte de venituri ale activităţii de exploatare.

În contabilitate, conform documentelor justificative, creanţele reactivate privind clienţii şi debitorii diverşi se reflectă:

411. Clienţi

461. Debitori diverşi

451. Decontări între entităţile affiliate

453. Decontări privind interesele de participare

=

758. Alte venituri din exploatare/analitic distinct


Având în vedere prevederile art. 19 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, amintim faptul că, în contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar.

În acest context, închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârşitul exerciţiului financiar. În practică, închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se efectuează lunar. Drept urmare, în cazul speţei operaţiunea contabilă este următoarea:

758. Alte venituri din exploatare/analitic distinct

=

121. Contul de profit sau pierdere


În categoria documentelor justificative în baza cărora se efectuează operaţiunile contabile mai sus menţionate regăsim procesele verbale, notele contabile, liste de inventar, facturile, contractele, documentaţiile tehnice, documentaţiile întocmite de jurişti/avocaţi etc.

Conform art. 10 din OMFP nr. 3055/2009, entităţile trebuie să dezvolte politici contabile proprii care se aprobă de administratori, potrivit legii. În cazul entităţilor care nu au administratori, politicile contabile se aprobă de persoanele care au obligaţia gestionării entităţii respective.

Astfel, politicile contabile trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul. Subliniem, de asemenea, că aprobarea politicilor contabile este asigurată prin atribuţiile administratorilor care nu pot fi delegate directorilor, conform Legii societăţilor nr. 31/1990.

Modificările de politici contabile pot fi determinate de iniţiativa entităţii, caz în care modificarea trebuie justificată în notele explicative la situaţiile financiare anuale; sau de o decizie a unei autorităţi competente şi care se impune entităţii, ca, de exemplu, o modificare a cadrului legal aplicabil, caz în care modificarea nu trebuie justificată în notele explicative, ci doar menţionată în acestea.

În acelaşi context, modificarea de politică contabilă la iniţiativa entităţii poate fi determinată de o modificare excepţională intervenită în situaţia entităţii sau în contextul economico-financiar în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, precum şi de obţinerea unor informaţii credibile şi mai relevante.

Prin urmare, reflectarea creanţelor reactivate privind clienţii şi debitorii diverşi se realizează potrivit politicilor contabile aprobate şi implicit asumate de administratori sau de persoanele care au obligaţia gestionării entităţii.

Foto: Free Images

comentarii

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu