16 Iulie, 2018

Cum se declară încetarea obligaţiei de plată a CAS?

Prin Ordinul preşedintelui ANAF a fost aprobată procedura de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale, precum şi cu privire la formularele de declaraţii. OPANAF nr. 1714/2012 a fost publicat în Monitorul oficial nr. 798/2012 şi este în vigoare de la 28 noiembrie, data publicării. Reglementarea de bază o constituie prevederile art. 29621 din Codul fiscal.

Cine datorează contribuţia. Alineatul (1) al articolului amintit stabileşte persoanele care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, respectiv:

- întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;

- membrii întreprinderii familiale;

- persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;

- persoanele care realizează venituri din profesii libere;

- persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.

Cine NU datorează contribuţia. Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I lit. a)-c), pct. II, III şi V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, precum şi cele care au calitatea de pensionari NU datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile obţinute ca urmare a încadrării în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la alineatul (1) al articolului 29621 din Codul fiscal.

Încetarea obligaţiei de plată a CAS. Cererea de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale, în vederea scoaterii din evidenţa fiscală, se depune la administraţia fiscală în situaţia în care contribuabilii:

- nu se mai încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute la alineatul (1) al articolului 29621 din Codul fiscal;

- se află în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a)-c), pct. II, III şi V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- sunt asiguraţi în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii;

- au calitatea de pensionari.

Încadrarea în una din situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) – c), pct. II, III şi V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, se referă la:

1. activităţi desfăşurate pe bază de contract individual de muncă;

2. funcţionar public;

3. cadru militar în activitate, soldat şi gradat voluntar, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

4. activitate desfăşurată în funcţii elective sau în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti cu drepturi şi obligaţii asimilate cu cele ale persoanelor de la punctele 1-3;

5. membru cooperator dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti cu drepturi şi obligaţii asimilate cu cele ale persoanelor de la punctele 1-3;

6. primirea ajutorului de şomaj.

7. cadru militar trecut în rezervă, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cu raport de serviciu încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, beneficiar de ajutor lunar din bugetul de stat, în condiţiile legii.

Cererea de încetare a obligaţiei de plată a CAS se depune la organul fiscal competent, direct la registratură sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, împreună cu documentele justificative care atestă dreptul contribuabilului de a solicita încetarea obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale. Data depunerii cererii este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

Documentele justificative care atestă încetarea obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale sunt, după caz, următoarele:

a) copie de pe certificatul de radiere eliberat de oficiul registrului comerţului – în cazul întreprinzătorului titular al unei întreprinderi individuale sau al persoanei fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;

b) copie de pe certificatul de radiere sau copie de pe certificatul constatator, după caz, eliberat de oficiul registrului comerţului, în cazul persoanei fizice, membru al unei întreprinderi familiale;

c) copie de pe formularul (070) “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere”, înregistrat la organul fiscal competent, prin care s-a solicitat încetarea activităţii, conform legii – în cazul unei persoane care exercită profesii libere sau activităţi reglementate prin legi speciale;

d) copie de pe documentele din care rezultă încetarea activităţii, cum ar fi declaraţia de venit estimat, înregistrată la organul fiscal competent, conform legii – în cazul unei persoane care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.

Totodată, în situaţia în care s-a optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, se va verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 51 alin. (2) din Codul fiscal, potrivit căruia opţiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani.

e) copie de pe contractul individual de muncă sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz – în cazul unei persoane care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldat/gradat voluntar;

f) copie de pe ordinul de numire în funcţie – în cazul în care persoana este funcţionar public;

g) adeverinţă eliberată de angajator – în cazul în care persoana este cadru militar în activitate, soldat/gradat voluntar, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

h) copie de pe actul de numire în funcţie, în cazul unei persoane care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care este numită în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, ale cărei drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile legii, cu cele ale persoanelor prevăzute la lit. e)-g);

i) copie de pe documentul care atestă calitatea de membru cooperator dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale cărui drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile legii, cu cele ale persoanelor prevăzute la lit. e)-g);

j) adeverinţă eliberată de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj – în cazul unei persoane care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii (şomer);

k) adeverinţă eliberată de instituţiile plătitoare – în cazul în care persoana este cadru militar trecut în rezervă, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale cărui raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii;

l) adeverinţă eliberată de instituţia în a cărei evidenţă contribuabilul figurează că are calitatea de asigurat sau orice alt document care atestă calitatea de persoană asigurată în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii;

m) copie de pe decizia de pensionare – în cazul unei persoane care are calitatea de pensionar.

Contribuţia de asigurări sociale se datorează inclusiv pentru luna în cursul căreia contribuabilul a îndeplinit condiţiile de scoatere din evidenţă ca plătitor de contribuţii de asigurări sociale, potrivit legii.

Pentru cererile care au fost admise se emite o nouă decizie de impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale (formular 610), în care se stabileşte contribuţia la nivel “0″ pentru lunile următoare din anul fiscal în curs celei în care contribuabilul a îndeplinit condiţia de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale.

ATENŢIE! Acelaşi ordin al preşedintelului ANAF nr. 1714/2012 mai prevede că, pentru modificarea venitului asigurat în anul 2012, contribuabilii preluaţi de ANAF de la Casa Naţională de Pensii Publice depun formularul 600 “Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANAF şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 874/221/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 421 din 25 iunie 2012, având bifată căsuţa “Declaraţie rectificativă”. Organul fiscal va emite o nouă decizie de impunere (formular 610), având completată coloana referitoare la decizia curentă cu venitul bază de calcul, respectiv contribuţia de asigurări sociale aferentă, precum şi coloana referitoare la decizia anterioară cu informaţiile existente în evidenţa fiscală, astfel cum au fost preluate de la Casa Naţională de Pensii Publice.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu