22 August, 2017

Cum se contestă decizia de pensie?

Un recent ordin ordin comun modifică Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, aprobat prin Ordinul nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 emis de ministrul muncii, ministrul apărării naţionale, ministrul administraţiei şi internelor şi directorul Serviciului Român de Informaţii.

Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 463/2017  pe care îl semnalăm, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 295/2017. Îl folosim ca pretext pentru a vedea cum funcţionează sistemul de contestare a unei decizii de pensie. 

Contestarea la casa de pensii emitentă a deciziei

Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice prevede, la art. 9 că o contestaţie împotriva deciziei de pensie se depune, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la casa teritorială de pensii emitentă.

Casa teritorială de pensii emitentă are obligaţia înregistrării contestaţiei la registratura generală şi în registrul special de evidenţă a contestaţiilor depuse împotriva deciziilor de pensie. 

Contestarea la Casa Centrală de Contestaţii

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice prevede – la art. 149 şi următoarele – că deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii şi de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestaţii şi comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. Comisia Centrală de Contestaţii funcţionează în cadrul CNPP.

Deciziile de pensie necontestate în termenul de 30 de zile de la comunicare sunt definitive.

ATENŢIE! Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional. Vom prezenta mai jos şi etapa judecării în instanţă.

În soluţionarea contestaţiilor, Comisia Centrală de Contestaţii şi comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii adoptă hotărâri.

Termenul de soluţionare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia.

Hotărârile Comisiei Centrale de Contestaţii se comunică persoanelor în cauză şi caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale interesate, după caz, în termen de 5 zile de la adoptare.

Prin Ordinul ministrului muncii nr. 463/2017 au fost aduse câteva modificări la Regulament, astfel:

• Contestaţia se consideră depusă în termenul în termenul de 30 de zile de la comunicare şi în situaţia în care a fost depusă eronat la o altă casă teritorială de pensii decât cea care a emis decizia de pensie contestată, inclusiv la Casa Naţională de Pensii Publice.

• Într-o asemenea situaţie, casa teritorială de pensii, inclusiv Casa Naţională de Pensii Publice, care a înregistrat contestaţia, o va transmite, în termen de 10 zile de la înregistrare, casei teritoriale de pensii emitente.

• Termenul de soluţionare a contestaţiei se calculează de la data înregistrării la casa teritorială de pensii care a emis decizia contestată.

• Casa teritorială de pensii care a emis decizia de pensie contestată are obligaţia înaintării contestaţiei la comisie, în termen de 7 zile de la înregistrare, însoţită de nota de prezentare a dosarului de pensie, cuprinzând temeiurile de fapt şi de drept care au condus la emiterea deciziei, precum şi concluziile reieşite în urma reverificării dosarului de pensie.

• La solicitarea comisiei, în funcţie de data şedinţei în care urmează a fi analizată contestaţia, casa teritorială de pensii va înainta acesteia următoarele documente:

a) dosarul de pensie;

b) dovada datei comunicării deciziei de pensionare contestate;

c) fişa de evidenţă a drepturilor băneşti cuvenite pensionarului, completată la zi, după caz.

• Comisia soluţionează contestaţiile formulate de către titulari împotriva deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii, pe baza documentelor existente în dosarul de pensie.

La soluţionarea contestaţiilor, inclusiv a celor aflate în evidenţa Comisiei centrale de contestaţii, comisia verifică aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare, exclusiv la obiectul contestaţiilor

Soluţionarea contestaţiilor în instanţă

Hotărârile pot fi atacate la instanţa judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la comunicare. Dacă nu sunt atacate în acest termen, hotărârile sunt definitive.

Jurisdicţia asigurărilor sociale se realizează prin tribunale şi curţi de apel.

Tribunalele soluţionează în primă instanţă litigiile privind:

 • modul de calcul şi de depunere a contribuţiei de asigurări sociale;
 • modul de stabilire a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere;
 • înregistrarea, evidenţa şi certificarea contribuţiei de asigurări sociale;
 • hotărârile Comisiei Centrale de Contestaţii şi ale comisiilor de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii privind deciziile de pensie;
 • deciziile comisiilor medicale de contestaţii şi ale comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii date în soluţionarea contestaţiilor privind deciziile medicale asupra capacităţii de muncă;
 • refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurări sociale;
 • modul de stabilire şi de plată a pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale;
 • plângerile împotriva proceselor-verbale de contravenţie încheiate în baza prezentei legi;
 • contestaţiile împotriva măsurilor de executare silită, dispuse în baza prezentei legi;
 • alte drepturi şi obligaţii de asigurări sociale născute în temeiul prezentei legi.

Împotriva hotărârilor tribunalelor se poate face recurs la curtea de apel competentă.

Hotărârile curţilor de apel, precum şi hotărârile tribunalelor, neatacate cu recurs în termen, sunt definitive şi irevocabile.

DE REŢINUT! Cererile în faţa oricăror organe sau instanţe, precum şi toate actele procedurale în legătură cu litigiile, având ca obiect drepturi sau obligaţii de asigurări sociale, sunt scutite de taxă de timbru.

Ai nevoie de Regulamentul privind organizarea, funcționarea și structura Comisiei centrale de contestații din cadrul CNPP? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

 • Răspunde
  Stan
  aprilie 27 2017

  Buna seara
  Am și eu o întrebare,după ce vă voi spune că am virsta 58 de ani si8 luni si 40 de ani de muncă . La ce virsta pot ieși la pensie ? Vă mulțumesc daca a_ti putea să îmi răspundeți !

Scrie un comentariu