10 Decembrie, 2019

Cum se cesionează creanţele bugetare datorate de debitori aflaţi în insolvenţă

Prin modificările aduse la Codul de procedură fiscală de O.U.G. nr. 88/2018, publicată în Monitorul oficial nr. 840 din 2 octombrie 2018, creditorul bugetar poate cesiona creanțele bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței.

Recent, a fost aprobată Procedura privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței, prin Ordinul nr. 942/2019 al Președintelui ANAF, publicat în Monitorul Oficial nr. 285 din 15 aprilie 2019. 

Procedura de cesiune a creanțelor bugetare se aplică debitorilor aflați în procedura insolvenței potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și altor acte normative în baza cărora s-a declanșat procedura insolvenței.

Procedura de cesiune a creanțelor bugetare poate fi inițiată de creditorul bugetar, respectiv organul fiscal central, care s-a înscris în tabelul definitiv de creanțe cu creanțe bugetare, denumit în continuare organ fiscal.

Fac obiectul cesiunii creanțele bugetare înscrise de organul fiscal în tabelul definitiv de creanțe, rămase nestinse la data încheierii contractului de cesiune. 

Condiționări

- În aplicarea dispozițiilor cuprinse în art. 2641 din Codul de procedură fiscală, Procedura se poate aplica dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

● prețul cesiunii este cel puțin egal cu valoarea creanțelor bugetare, asigurându-se recuperarea integrală a creanțelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanțe;

● plata prețului cesiunii și recuperarea creanțelor bugetare se realizează într-o perioadă de maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune;

● cesionarul justifică un interes public în vederea cesionării creanței;

● constituirea de garanții, cu excepția situației în care plata se efectuează integral până la data încheierii contractului de cesiune.

- Prin justificarea unui interes public se poate înțelege:

● justificarea necesității cesiunii creanței în vederea menținerii scopului pentru care cesionarul a fost autorizat/contractat de o autoritate sau instituție publică să presteze un serviciu public și care se află sub supravegherea și controlul unei autorități sau instituții publice;

● justificarea necesității cesiunii creanței ca fiind de interes public, în vederea rezolvării oricăror probleme, fapte sau evenimente locale ori naționale cu semnificație pentru viața comunității;

● orice alte justificări din partea cesionarului, relevante în dovedirea interesului public privind cesiunea creanței.

- Cesionarul creanței bugetare preia, ca urmare a cesiunii de creanță, toate drepturile creditorului bugetar.

- În situația în care plata prețului cesiunii se face într-o perioadă mai mare de 30 de zile de la data încheierii contractului de cesiune, se datorează dobânzi potrivit prezentului cod.

- Dacă cesionarul nu plătește creditorului bugetar, la termenele prevăzute în contract, prețul cesiunii, contractul de cesiune reprezintă titlu executoriu pentru creditorul bugetar, iar creanța acestuia este o creanță bugetară ce poate fi recuperată potrivit prezentului cod.

- În situația în care există mai mulți ofertanți care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1), cesiunea de creanță se va realiza ca urmare a unei proceduri competitive organizate de către creditorul bugetar bazate pe criteriul celui mai mare preț al cesiunii oferit și pe al celui mai scurt termen de plată a prețului cesiunii. 

Selecarea cesionarului

- Procedura privind demararea selecției cesionarului se realizează de către organul fiscal, prin serviciul/biroul juridic, prin publicarea unui anunț privind invitația de participare la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanțelor bugetare, pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

- Termenul de depunere a ofertelor este de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet potrivit alin. (1). Modelul ofertei este cel prevăzut în anexa nr. 4 la ordin. 

Încheiere a contractului de cesiune

- Organul fiscal emite un acord de principiu, prin care se stabilește nivelul garanției ce trebuie constituită, în funcție de informațiile menționate în ofertă.

Valoarea garanțiilor trebuie să acopere:

● cuantumul creanțelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanțe, precum și valoarea dobânzilor aferente prețului cesiunii calculată potrivit Codului de procedură fiscală, în situația în care plata prețului cesiunii se face într-o perioadă mai mare de 30 de zile de la data încheierii contractului de cesiune. Dobânda se calculează pentru fiecare sumă achitată de la data încheierii contractului de cesiune până la termenul/termenele de plată stabilit/stabilite conform acestuia;

● cuantumul creanțelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanțe, în situația în care plata prețului cesiunii se face într-o perioadă de până la 30 de zile inclusiv de la data încheierii contractului de cesiune.

- În termen de 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu, ofertantul declarat câștigător trebuie să constituie garanția stabilită conform acordului de principiu. La cererea temeinic justificată a ofertantului, organul fiscal poate aproba prelungirea acestui termen cu cel mult 30 de zile.

- Nu se mai emite acord de principiu în situația în care ofertantul plătește prețul cesiunii până la data încheierii contractului de cesiune.

- La data încheierii contractului de cesiune, organul fiscal predă cesionarului titlurile de creanță/titlurile executorii în care sunt individualizate creanțele bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanțe, precum și actele de executare emise pentru recuperarea acestora și păstrează la dosarul fiscal al debitorului copii conforme cu originalul ale acestor documente.

- Garanțiile pot consta în:

●  mijloace bănești consemnate pe numele ofertantului declarat câștigător la dispoziția organului fiscal la o unitate a Trezoreriei Statului;

● scrisoare de garanție/poliță de asigurare de garanție potrivit art. 211 din Codul de procedură fiscală;

● instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor proprietate a ofertantului declarat câștigător;

● încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal pentru executarea prețului cesiunii pentru care există un acord de principiu, având ca obiect bunuri proprietate a unei terțe persoane.


Ai nevoie de O.U.G. nr. 88/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu