24 Aprilie, 2019

Cum se calculează dobânda la obligaţiile contractuale?

În condiţiile în care de la 1 octombrie Banca Naţională a României (BNR) a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară la 3% pe an — faţă de nivelul anterior de 3,25% –, în acest articol vă prezentăm cum să aplicaţi această măsură la stabilirea dobânzilor la obligaţiile contractuale.

Potrivit dispoziţiilor din Legea nr. 72/2013, în raporturile dintre profesionişti, creanţa constând în preţul bunurilor livrate sau tariful serviciilor prestate produce dobânzi penalizatoare în cazul în care:

- creditorul, inclusiv subcontractaţii acestuia, şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale;

- creditorul nu a primit suma datorată la scadenţă, cu excepţia cazului în care debitorului nu îi este imputabilă întârzierea.

Dobânda penalizatoare curge de la scadenţă până la momentul plăţii, în condiţiile dispoziţiilor art. 1535 din Codul civil. Dacă termenul de plată nu a fost prevăzut în contract, dobânda penalizatoare curge de la următoarele termene:

- după 30 de zile calendaristice de la data primirii de către debitor a facturii sau a oricărei altei asemenea cereri echivalente de plată;

- dacă data primirii facturii ori a unei cereri echivalente de plată este incertă sau anterioară primirii bunurilor sau prestării serviciilor, după 30 de zile calendaristice de la recepţia mărfurilor sau prestarea serviciilor;

- dacă legea sau contractul stabileşte o procedură de recepţie ori de verificare, permiţând certificarea conformităţii mărfurilor sau serviciilor, iar debitorul a primit factura ori cererea echivalentă de plată la data recepţiei sau verificării ori anterior acestei date, după 30 de zile calendaristice de la această dată. Procedura de recepţie sau verificare nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data recepţiei bunurilor sau prestării serviciilor. Prin excepţie, părţile pot stipula în contract un termen mai mare de 30 de zile calendaristice, sub rezerva ca această clauză să nu fie abuzivă.

Cum se calculează dobânzile pentru obligaţii băneşti

Dacă părţile nu au stabilit nivelul dobânzii pentru plata cu întârziere, se va aplica dobânda legală penalizatoare, calculată potrivit dispoziţiilor din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar. Rata de referinţă a dobânzii legale în vigoare în prima zi calendaristică a semestrului se aplică pe întregul semestru.

Conform actului normativ la care se face trimitere, rata dobânzii legale remuneratorii (datorată de debitorul obligaţiei şi calculată pentru perioada anterioară împlinirii termenului scadenţei obligaţiei) se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR, care este rata dobânzii de politică monetară stabilită prin hotărâre a Consiliului de administraţie al BNR.

Rata dobânzii legale penalizatoare se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă plus patru puncte procentuale.

În raporturile dintre profesionişti şi între aceştia şi autorităţile contractante, dobânda legală penalizatoare se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă plus opt puncte procentuale.

În raporturile juridice cu element de extraneitate, atunci când legea română este aplicabilă şi când s-a stipulat plata în monedă străină, dobânda legală este de 6% pe an.

Dobânda şi termenul contractual de plată

În raporturile dintre profesionişti, termenul de plată a obligaţiilor contractuale nu poate fi mai mare de 60 de zile calendaristice. Prin excepţie, părţile pot stipula în contract un termen de plată mai mare, sub rezerva ca această clauză să nu fie abuzivă.

Părţile pot conveni efectuarea plăţii în mod eşalonat, în acest caz, dobânzile penalizatoare şi celelalte despăgubiri prevăzute de Legea nr. 72/2013 se calculează prin raportare la suma scadentă.

Părţile nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii. Orice clauză prin care se stipulează un termen de emitere/primire a facturii este lovită de nulitate absolută.

Dobânda la contracte între profesionişti şi autorităţi contractante

Autorităţile contractante execută obligaţia de plată a sumelor de bani rezultând din contractele încheiate cu profesionişti cel târziu la:

- 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii sau a oricărei alte cereri echivalente de plată;

- 30 de zile calendaristice de la data recepţiei bunurilor sau prestării serviciilor, dacă data primirii facturii ori a unei cereri echivalente de plată este incertă sau anterioară recepţiei bunurilor sau prestării serviciilor;

- 30 de zile calendaristice de la recepţie sau verificare, dacă prin lege sau prin contract se stabileşte o procedură de recepţie ori de verificare pentru certificarea conformităţii mărfurilor sau serviciilor, iar autoritatea contractantă a primit factura ori cererea echivalentă de plată la data recepţiei sau verificării ori anterior acestei date. Procedura de recepţie sau verificare nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data primirii bunurilor sau prestării serviciilor. Prin excepţie, în cazuri justificate în mod obiectiv de natura sau caracteristicile contractului, procedura de recepţie sau verificare poate avea o durată mai mare de 30 de zile calendaristice, dacă sunt stabilite expres în contract şi în documentaţia achiziţiei atât termenul de recepţie, cât şi motivele obiective, sub rezerva ca această clauză să nu fie abuzivă.

Părţile nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii. Orice clauză prin care se stipulează un termen de emitere/primire a facturii este lovită de nulitate absolută.

În cazul instituţiilor publice din domeniul sănătăţii şi entităţilor publice care furnizează servicii medicale de sănătate, termenul legal de plată pentru obligaţiile băneşti rezultând din contracte încheiate cu profesionişti este de cel mult 60 de zile calendaristice, care se calculează într-una dintre cele trei situaţii prezentate mai sus.

Termenele de plată stabilite în contract pentru executarea obligaţiilor autorităţilor contractante nu pot fi mai mari decât termenele pe care le-am arătat. În mod excepţional, părţile pot stipula un termen de plată de maximum 60 de zile calendaristice, dacă acesta este stabilit expres în contract şi în documentaţia achiziţiei şi este obiectiv justificat, ţinând cont de natura sau caracteristicile specifice ale contractului, sub rezerva ca această clauză să nu fie abuzivă.

Părţile pot conveni efectuarea plăţii în mod eşalonat, în acest caz, dobânzile penalizatoare şi celelalte despăgubiri prevăzute de prezenta lege se calculează prin raportare la suma scadentă.

Dobânda penalizatoare. În raporturile dintre autorităţile contractante şi profesionişti, creanţa de plată constând în preţul bunurilor livrate sau tariful serviciilor prestate produce dobânzi penalizatoare dacă creditorul, inclusiv subcontractaţii acestuia, şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale, fără a primi suma datorată la scadenţă, cu excepţia cazului în care debitorului nu îi este imputabilă întârzierea.

Dobânda penalizatoare pentru plata cu întârziere curge de la termenul stipulat în contract sau, în cazul în care nu a fost stipulat în contract, de la expirarea termenelor arătate mai sus, în condiţiile dispoziţiilor art. 1535 din Codul civil.

Reglementări legale în materie:

- Legea nr. 72/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 182/2013, privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante

- Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 607/2011, privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar. Ordonanţa a fost aprobată prin Legea nr. 43/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 183/2012. Ordonanţa a suferit modificări prin O.U.G. nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, declarată neconstituţională prin Decizia CCR nr. 447/2013, în vigoare de la 1 noiembrie 2013, data publicării în Monitorul Oficial nr. 674/2013.

Foto:
Free Images

(P) Aveţi nevoie de legislatie actualizată la zi? Acum puteţi cumpăra 3 produse Lege5 plătind un singur abonament!  Utilizaţi cel mai performant soft de documentare legislativă din România de pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile sau în Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    octombrie 21 2016

    Am cumprat imobil drept litigus nu am prezentat la process din motive ca imobilul va fi castigat cu avocatul parte care mi a vendut si a fost asa cum am dorit acum parte care mi a vendut are pretenții , a fost declarat de catre parte care pierdut defentive contestația in anulare , si revizuire , eu care nu am participat la recures ce sansa am si ce drept am de asupra imobilul

Scrie un comentariu