Citiţi mai jos despre scutiri sau reduceri de taxă, dar şi despre recunoaşterea, de către statul român, la instanţele internaţionale, a “existenţei unei încălcări a dreptului de acces la o instanţă”.

Regimul taxelor judiciare de timbru este reglementat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 392/2013, act normativ pus în aplicare prin Ordinul nr. 1918/2013/65/2014 al MFP şi MDRAP, publicat în Monitorul Oficial nr. 68/2014, prin care a fost aprobată Procedura de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru.

Scutiri reglementate prin lege

Într-o primă categorie de scutiri se înscriu cererile pentru exercitarea unei căi de atac, ordinare şi extraordinare, împotriva hotărârii judecătoreşti prin care a fost soluţionată o acţiune sau cerere scutită, potrivit legii, de taxă judiciară de timbru.

Sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, ordinare şi extraordinare, referitoare la:

 • stabilirea şi plata pensiilor, precum şi alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale;
 • stabilirea şi plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin, a ajutorului social, a alocaţiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi a altor forme de protecţie socială prevăzute de lege;
 • obligaţiile legale şi contractuale de întreţinere, inclusiv acţiunile în constatarea nulităţii, în anularea, rezoluţiunea sau rezilierea contractului de întreţinere;
 • stabilirea şi acordarea despăgubirilor decurgând din condamnarea sau luarea unei măsuri preventive pe nedrept;
 • adopţie, ocrotirea minorilor, tutelă, curatelă, interdicţie judecătorească, asistenţa persoanelor cu tulburări psihice, precum şi la exercitarea de către autoritatea tutelară a atribuţiilor ce îi revin;
 • protecţia drepturilor consumatorilor, atunci când persoanele fizice şi asociaţiile pentru protecţia consumatorilor au calitatea de reclamant împotriva operatorilor economici care au prejudiciat drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor;
 • valorificarea drepturilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie;
 • exercitarea drepturilor electorale;
 • cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru prejudiciile materiale şi morale decurgând din acestea;
 • stabilirea şi acordarea despăgubirilor civile pentru pretinse încălcări ale drepturilor prevăzute la art. 2 şi 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994, cu modificările ulterioare;
 • drepturile şi interesele legitime pretinse de foştii deţinuţi şi persecutaţi pentru motive politice în perioada regimului comunist din România;
 • orice alte acţiuni, cereri sau acte de procedură pentru care se prevăd, prin legi speciale, scutiri de taxă judiciară de timbru.

Sunt, de asemenea, scutite de taxa judiciară de timbru cererile, acţiunile şi căile de atac formulate de către prefect sau primar pentru anularea actelor juridice făcute ori emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ATENŢIE! Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile pentru dizolvarea societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Restituirea sau reducerea taxelor prin cerere adresată instanţei

Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, reclamantul poate face cerere de reexaminare, la aceeaşi instanţă, în termen de 3 zile de la data comunicării taxei datorate.  Instanţa poate dispune restituirea taxei de timbru total ori, după caz, proporţional cu reducerea sumei contestate.

Persoanele fizice pot beneficia de scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Instanţa acordă persoanelor juridice, la cerere, facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti, în următoarele situaţii:

 • cuantumul taxei reprezintă mai mult de 10% din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate;
 • plata integrală a taxei nu este posibilă deoarece persoana juridică se află în curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, în condiţiile legii, indisponibilizate.

În mod excepţional, instanţa poate acorda persoanelor juridice reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în alte cazuri în care apreciază, faţă de datele referitoare la situaţia economico-financiară a persoanei juridice, că plata taxei de timbru, la valoarea datorată, ar fi de natură să afecteze în mod semnificativ activitatea curentă a persoanei juridice.

Situaţii în care statul român a recunoscut “existenţei unei încălcări a dreptului de acces la o instanţă”

Recent, o societate română a adresat la CEDO o cererea având ca obiect pretinsa încălcare a dreptului reclamantei de acces la o instanţă pe motiv că acţiunea acesteia a fost respinsă pe motivul neachitării taxei de timbru şi întrucât cererea sa de scutire la plata taxei de timbru a fost respinsă de instanţă. Reclamantul a invocat, în acest sens, art. 6 § 1 din Convenţia privind drepturile omului, dispoziţii care prevăd că “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil […] a cauzei sale, de către o instanţă […], care va hotărî […] asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil […]”

După eşecul încercărilor de a se ajunge la o soluţionare pe cale amiabilă, prin scrisoare adresată CEDO, Guvernul a informat Curtea cu privire la propunerea de a formula o declaraţie unilaterală în vederea soluţionării litigiului. Prin scrisoarea formulată, Guvernul declară, pe calea acestei declaraţii unilaterale, că recunoaşte existenţa unei încălcări a dreptului de acces la o instanţă.

Guvernul este pregătit să plătească reclamantei, ca reparaţie echitabilă, o anumită sumă destinată acoperirii tuturor prejudiciilor şi cheltuielilor de judecată şi care nu va fi supusă niciunor taxe care ar putea fi aplicabile. Guvernul se angajează ca suma să fie plătită în lei româneşti în contul personal al reclamantei în decurs de trei luni de la data notificării deciziei; în caz de neplată, Guvernul se obligă să plătească, de la expirarea termenului menţionat şi până la momentul plăţii, o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană în timpul acestei perioade, majorată cu trei puncte procentuale.

În consecinţă, Guvernul a solicitat Curţii să constate examinarea cererii reclamanţilor ca nemaifiind justificată şi să scoată cererea de pe rol, în conformitate cu art. 37 § 1 lit. c) din Convenţie.

Ţinând seama de natura celor admise în declaraţia Guvernului, precum şi de sumele compensaţiilor propuse – care sunt în concordanţă cu sumele acordate în cauze similare – Curtea a considerat că nu se mai justifică continuarea examinării cererii.

Curtea admis scoaterea de pe rol a cererii, prin Decizia cu privire la Cererea nr. 41.688/07 introdusă de Societatea Comercială “A” – S.R.L. împotriva României din 01.10.2013, publicată în Monitorul oficial nr. 802/2014. În decizia amintită găsiţi trimiteri la jurisprudenţa CEDO, inclusiv referitor la alte cauze în care au fost implicaţi reclamanţi români, pe motive de aceeaşi natură.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

4 COMENTARII

 1. Titlul nu este corect. Nu este vorba in acest articol de cum poti sa ‘scapi’ de achitarea taxei judiciare de timbru. Articolul este o insiuruire a cauzelor scutite prin lege de taxa de timbru si in continuare a tipurilor de cereri de reducere sau reexaminare a taxei de timbru pt PF si PJ.
  Schemecheria asta cu titlul e veche si provoaca pierdere de timp cititorului.

 2. Am fost nevoita sa renunt la chemarea in garantie a OCPI-ului (care a emis extras autentic la vanzare, in conditiile in care avea doua carti funciare pt acelas imobil si doi proprietari ) pt a nu plati taxa timbru stabilita de 30774,52 lei in esalonare, la prima instanta am spus ca este prea mare si nu ne permitem. Culmea , s-a admis renuntarea la proces OCPI dar nu se mai poate anula taxa si in prezent o platesc , fara sa beneficiez de serviciile de prestare a serviciilor de judecata. Daca poate cineva sa ma ajute, va rog mult.

 3. pentru partajul imobilului in zona B la periferia orasului cu vechime de 50 ani, de la mine pensionar handicapat de 84 ani, se pretinde o taxa de timbru judiciar de 25.700, o socotesc inadmisibil si eronata.

 4. Judecatoria a fixat o taxa de timbru lunara de 800 lei si ulterior si-a declarat necompetenta in favoarea Tribunalului,care a considerat actiunea inadmisibila. Cum pot recupera taxa?
  Multumesc!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here