26 Aprilie, 2019

Cum pot fi angajaţi străinii ca lucrători stagiari sau sezonieri?

Iată câteva dintre obligaţiile angajatorului privind angajarea străinilor ca lucrători stagiari sau sezonieri, astfel cum au fost reglementate prin Ordonanţa nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Lucrători stagiari

Prin reglementarea amintită, este considerat lucrător stagiar străinul încadrat în muncă pe teritoriul României în baza avizului de angajare, pentru efectuarea unui stagiu cu durată determinată în scopul obţinerii unei calificări profesionale sau îmbunătăţirii pregătirii profesionale, precum şi al îmbunătăţirii cunoştinţelor lingvistice şi culturale.

Avizul de angajare pentru lucrătorii stagiari se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări exclusiv angajatorului persoană juridică în vederea încadrării în muncă a unui străin pentru efectuarea unui stagiu cu durată determinată în scopul obţinerii unei calificări profesionale sau îmbunătăţirii pregătirii profesionale, precum şi al îmbunătăţirii cunoştinţelor lingvistice şi culturale. Durata stagiului nu poate fi prelungită.

În vederea obţinerii avizului de angajare pentru lucrătorii stagiari, angajatorul trebuie să demonstreze că a depus diligenţe pentru încadrarea în muncă în vederea efectuării stagiului a unui cetăţean român, a unui cetăţean al altui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, a unui cetăţean al Confederaţiei Elveţiene sau a unui străin titular al dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României. În acest scop, angajatorul trebuie să prezinte:

- dovada publicării într-un cotidian de largă circulaţie din România a cel puţin unui anunţ pentru încadrarea în muncă în vederea efectuării stagiului;

- copia procesului-verbal întocmit de angajator cu privire la selecţia realizată pentru încadrarea în muncă în vederea efectuării stagiului.

Angajatorul îşi demonstrează intenţia de a încadra în muncă un străin pentru efectuarea unui stagiu cu durată determinată prin prezentarea în copie a ofertei ferme de angajare şi a contractului de stagiu încheiat sau care urmează să se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă.

Străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze în muncă trebuie să nu aibă antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României şi, de asemenea, să îndeplinească condiţiile de studii sau calificare profesională pentru efectuarea stagiului. Persoana în cauză trebuie să pună la dispoziţie:

- CV-ul său;

- copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obţinută în afara sistemului de învăţământ, traduse şi legalizate în condiţiile legii;

- copiile documentelor care atestă obţinerea în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene a calificării profesionale necesare efectuării stagiului, traduse şi legalizate în condiţiile legii, atunci când este cazul.

Lucrători sezonieri

Ordonanţa nr. 25/2014 are în vedere, ca lucrător sezonier, străinul încadrat în muncă pe teritoriul României într-un sector în care activitatea se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor, cu contract individual de muncă pe durată determinată care nu poate depăşi şase luni într-un interval de 12 luni, încheiat cu un angajator în baza avizului de angajare.

Inspectoratul General pentru Imigrări este instituţia care poate elibera angajatorului avizul de angajare, acesta din urmă trebuind să îndeplinească o serie de condiţii speciale. Astfel, el va pune la dispoziţia Inspectoratului copia ofertei ferme de angajare prin care face dovada intenţiei de a încadra în muncă un străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată determinată care nu poate depăşi şase luni într-un interval de 12 luni.

Străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant trebuie, la rândul său, să îndeplinească condiţiile de pregătire profesională, experienţă în activitate sau autorizare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă. În acest scop, lui i se cere documentul de autorizare prevăzut de lege, atunci când este cazul, precum şi CV-ul, la care se ataşează, atunci când este cazul, unul dintre următoarele documente:

- atestatul de recunoaştere a studiilor necesare ocupării locului de muncă vacant, eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu, sau diploma de studii eliberată de instituţii de învăţământ acreditate în România;

- copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obţinută în afara sistemului de învăţământ sau, după caz, care atestă experienţa profesională, traduse şi legalizate în condiţiile legii;

- copiile documentelor care atestă obţinerea în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene a calificării profesionale necesare ocupării locului de muncă vacant, traduse şi legalizate în condiţiile legii, atunci când este cazul.

Cererea pentru eliberarea avizului de angajare se depune de către angajator/beneficiarul prestării de servicii la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări în a cărei rază de competenţă îşi are sediul angajatorul/beneficiarul prestării de servicii. Documentaţia necesară obţinerii avizului de angajare/detaşare poate fi depusă de orice persoană care are calitatea de reprezentant al angajatorului/beneficiarului prestării de servicii, în condiţiile legii.

Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia. În cazurile în care pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor de obţinere a avizului de angajare sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile. Cererea de eliberare a avizului de angajare formulată de angajatorul unui posesor de Carte albastră a Uniunii Europene obţinută într-un alt stat membru se soluţionează în termen de 15 zile de la data primirii.

Refuzul eliberării avizului de angajare se comunică în scris angajatorului/beneficiarului prestării de servicii împreună cu motivele care au stat la baza acestei decizii, de către Inspectoratul General pentru Imigrări, prin formaţiunile sale teritoriale. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de Ordonanţa nr. 25/2014, precum şi epuizarea contingentului anual pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă, constituie motive de refuz de eliberare a avizului.

Refuzul eliberării avizului de angajare/detaşare poate fi contestat în contencios administrativ, la curtea de apel în a cărei rază de competenţă se află formaţiunea teritorială care a dispus această măsură.

Foto:
Free Images

(P) Aveţi nevoie de legislatie actualizată la zi? Acum puteţi cumpăra 3 produse Lege5 plătind un singur abonament!  Utilizaţi cel mai performant soft de documentare legislativă din România de pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile sau în Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu