19 Ianuarie, 2018

Cum ne ajută/execută executorul judecătoresc

Legea privind executorii judecătoreşti a fost republicată, recent, în Monitorul oficial nr. 738 din 20 octombrie a.c. Republicarea a fost făcută în temneiul Legii nr. 151 din 2011 pentru aprobarea O.U.G.nr. 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti.

Legea tratează despre: competenţa executorilor judecătoreşti, organizarea activităţii acestora (birourile şi camera executorilor şi Camera Naţională a Executorilor judecătoreşti), drepturi şi îndatoriri, desfăşurarea activităţii executorilor judecătoreşti.

Profităm de acest moment penru a reaminti ce face executorul judecătoresc în raporturile cu petenţii.

Executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

- punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;

- notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;

- comunicarea actelor de procedură;

- recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;

- aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească;

- constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;

- întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă;

- întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;

- orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui.

Executarea silită şi celelalte acte care sunt de competenţa executorului judecătoresc se îndeplinesc la cerere, dacă legea nu dispune altfel. În îndeplinirea atribuţiilor lor executorii judecătoreşti întocmesc procese-verbale, dacă prin lege nu se dispune altfel. Un exemplar al proceselor-verbale întocmite rămâne la executor, iar celelalte exemplare se comunică instanţei de executare şi celor interesaţi, după caz.

La cerere, în termen de cel mult 5 zile, executorul va elibera copii de pe actele întocmite în îndeplinirea atribuţiilor sale oricărei persoane care justifică un interes.

Actele privind executarea silită se îndeplinesc la sediul biroului executorului judecătoresc, în timpul programului de lucru afişat în mod corespunzător sau la locul efectuării executării. În cazul în care întocmirea unui act nu suferă amânare din motive obiective, acesta va putea fi îndeplinit şi în afara programului de lucru.

Refuzul executorului judecătoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silită se motivează, dacă părţile stăruie în cererea de îndeplinire a actului, în termen de cel mult 5 zile de la data refuzului. În cazul refuzului nejustificat de întocmire a unui act partea interesată poate introduce plângere în termen de 5 zile de la data la care a luat cunoştinţă de acest refuz la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul biroul executorului judecătoresc.

Actele îndeplinite de executorii judecătoreşti, care prezintă erori materiale sau omisiuni vădite, vor fi îndreptate sau completate de către aceştia, la cerere sau din oficiu, cu citarea părţilor, dacă lucrările cuprind date care fac posibilă îndreptarea greşelilor sau completarea omisiunilor. Cererea de îndreptare a erorii materiale sau de completare se va soluţiona de urgenţă. Despre îndreptarea sau completarea efectuată se face menţiune pe toate exemplarele actului.

La cererea părţii de a i se elibera un duplicat al actului original biroul executorului judecătoresc care a întocmit acel act va elibera duplicatul în termen de cel mult 5 zile. În textul duplicatului se reproduce, cuvânt cu cuvânt, cuprinsul actului. În locul semnăturilor originale se menţionează numele şi prenumele fiecărui semnatar. Duplicatul are aceeaşi forţă probantă ca şi originalul.

În cazul în care se urmăreşte recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe, raporturile dintre executorul judecătoresc şi client sunt supuse, prin asemănare, regulilor mandatului. Remiterea de către client a înscrisului original constatator al creanţei constituie mandat de încasare a acesteia.

Cei interesaţi sau vătămaţi prin actele de executare pot formula contestaţie la executare, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

Arhiva activităţii executorilor judecătoreşti este proprietatea statului, se păstrează, se conservă şi se predă în condiţiile legii.

Executorii judecătoreşti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale şi maximale. În cazul executării silite a creanţelor având ca obiect plata unei sume de bani, onorariile maxime sunt următoarele:

- pentru creanţele în valoare de până la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 10% din suma reprezentând valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;

- pentru creanţele în valoare de peste 50.000 lei, dar până la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus un procent de până la 3% din suma care depăşeşte 50.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;

- pentru creanţele în valoare de peste 80.000 lei, dar până la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus un procent de până la 2% din suma care depăşeşte 80.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;

- pentru creanţele în valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus un procent de până la 1% din suma care depăşeşte 100.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    Florin
    ianuarie 6 2018

    Am o hatarare judecatoreasca prin care am castigat impotriva firmei care nu m-a platit timp de 6 luni salariul.Tribunalul a hotarat si suma pe care trebuie sa o primesc de la firma la care am lucrat , dar patroana m-a apelat telefonic si mi-a comunicat ca nu imi va da banii cuveniti .Ce cai de atac am pentru a pune in practica hotararea tribunalului si pentru a recupera suma reprezentand salarii neachitate ?

Scrie un comentariu