20 Noiembrie, 2019

Cum dovedim dreptul la scutire de TVA pentru operaţiuni intracomunitare

În practica legată de beneficiul dreptului la scutire de TVA pentru operaţiunile intracomunitare, s-a pus problema de a şti ce se întâmplă dacă cumpărătorul nu este identificat în scopuri de TVA: îi revine vânzătorului obligaţia de a proba autenticitatea semnăturii persoanei care achiziţionează bunurile?

Vedeţi ce soluţie a dat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), în cauza C‑492/13, ca răspuns la întrebările preliminare ce i-au fost adresate de instanţele bulgare.

Cererea de decizie preliminară priveşte interpretarea articolului 138 alineatul (1) şi a articolului 139 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun de TVA, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2010/88/UE a Consiliului („Directiva TVA”).

Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Traum EOOD (denumită în continuare „Traum”), pe de o parte, şi directorul Direcţiei „Contestaţii şi practică în materie de impozite şi asigurări sociale” pentru orașul Varna a Administraţiei Centrale a Agenţiei Veniturilor Bugetare  (denumit în continuare „Direktor”), pe de altă parte, cu privire la o decizie rectificativă prin care societăţii Traum i s‑a refuzat acordarea unei scutiri de taxa pe valoarea adăugată  pentru o operaţiune pe care Traum a calificat‑o drept livrare intracomunitară de bunuri.

Litigiul principal şi întrebările preliminare

În 2009, Traum a desfăşurat o activitate de construcţii generale de clădiri şi lucrări de inginerie civilă. În declaraţia sa de TVA aferentă, Traum a menţionat efectuarea unor livrări intracomunitare de port‑lame și semifabricate, scutite de TVA, societăţii Evangelos gaitadzis, cu sediul în Grecia, prezentând două facturi care conţineau numărul grec de înregistrare în scopuri de TVA al societăţii Evangelos gaitadzis, procese‑verbale de livrare, avize internaţionale de expediţie şi o confirmare de recepţie a mărfii semnată.

După efectuarea unei verificări în baza de date electronică a sistemului de schimb de informaţii privind TVA-ul (VIES), administraţia financiară bulgară a emis o decizie de compensare şi de restituire în privinţa Traum. În decizia menţionată, ea arăta că dintr‑o verificare în baza de date VIES a rezultat că societatea Evangelos gaitadzis era înregistrată în scopuri de TVA şi dispunea de un număr de TVA valabil începând de la 15 noiembrie 2005. În schimb, societatea Evangelos gaitadzis nu a declarat achiziţia intracomunitară şi nici nu a achitat TVA în Grecia.

Cu ocazia unui control fiscal ulterior, administraţia financiară bulgară a consultat din nou baza de date VIES şi a constatat cu această ocazie că societatea Evangelos gaitadzis nu mai era înregistrată în scopuri de TVA începând de la 15 ianuarie 2006. În consecinţă, administraţia menţionată a emis o decizie rectificativă în privinţa Traum, prin care a supus TVA‑ului operaţiunile de vânzare către societatea Evangelos gaitadzis, pentru motivul că această societate nu era înregistrată în scopuri de TVA în alt stat membru, astfel încât condiţia scutirii de această taxă care depinde de calitatea de persoană impozabilă a celui care achiziţionează bunurile nu era îndeplinită.

Formulând o acţiune administrativă împotriva acestei decizii rectificative la Direktor, Traum a prezentat cu această ocazie decizia de compensare şi de restituire emisă de administraţia financiară bulgară, care arăta faptul că societatea Evangelos gaitadzis dispunea de un număr de înregistrare în scopuri de TVA valabil la momentul operaţiunii.

Prin decizia din 5 august 2011, Direktor a confirmat decizia rectificativă în temeiul lipsei dovezii privind transportul bunurilor în afara teritoriului bulgar şi al lipsei confirmării scrise a recepţiei mărfii din partea persoanei care a achiziţionat bunurile. Direktor susţinea că bonul de recepţie a mărfii în discuţie şi procesele‑verbale de recepţie prezentate nu conţineau nici informaţii privind adresa exactă de recepţie a acestei mărfi, nici identitatea, funcţia şi puterea de reprezentare a persoanei care a recepționat‑o în cadrul societăţii Evangelos gaitadzis, astfel încât aceste documente nu aveau valoare probatorie.

În susţinerea acţiunii formulate la Tribunalul Administrativ din Varna împotriva acestei decizii emise de Direktor, Traum arată că a prezentat administraţiei financiare bulgare toate documentele impuse atât de ZDDS, cât şi de regulamentul de aplicare a ZDDS, care dovedeau existenţa unei livrări intracomunitare. În plus, ea susţine că a efectuat operațiunile în discuție cu bună‑credinţă, după ce a verificat numărul de înregistrare în scopuri de TVA al societății Evangelos gaitadzis în baza de date VIES înainte de încheierea operaţiunilor în cauză.

Tribunalul Administrativ a hotărât să suspende judecarea cauzei şi să adreseze Curţii următoarele întrebări preliminare:

“1) Condiţia prealabilă pentru scutirea de TVA în conformitate cu articolul 138 alineatul (1) din Directiva TVA este îndeplinită şi nu este aplicabilă excep
ția prevăzută la articolul 139 alineatul (1) al doilea paragraf din această directivă într‑un caz precum cel din cauza principală, în care după efectuarea livrării s‑a stabilit că faptul că persoana care a achiziţionat bunurile nu are calitatea de «persoană înregistrată în scopuri de TVA» a fost indicat în baza de date VIES după efectuarea livrării sau înscrierea tardivă a calităţii de «persoană care nu mai este înregistrată în scopuri de TVA» rezultă din informaţiile adunate de administraţia financiară bulgară, iar reclamanta afirmă că a acţionat cu diligenţa necesară, adresând, în cadrul acestei baze de date, cereri de informaţii din acest sistem, care nu sunt probate cu înscrisuri?

2) Principiile neutralităţii fiscale, proporţionalităţii şi protecţiei încrederii legitime sunt încălcate în cazul unei practici administrative şi al unei jurisprudenţe conform cărora vânzătorul – expeditorul conform contractului de transport – are obligaţia de a stabili autenticitatea semnăturii beneficiarului şi dacă aceasta provine de la o persoană care reprezintă societatea beneficiară, de la unul dintre angajaţii acestei societăţi având o funcţie corespunzătoare sau de la o persoană autorizată?

3) Într‑o situaţie precum cea din speţă, dispoziţia articolului 138 alineatul (1) din Directiva TVA are efect direct, iar instanţa naţională poate să aplice această dispoziţie în mod direct?”

Prin decizia Curţii s-au formulat următoarele răspunsuri:

1) Articolul 138 alineatul (1) şi articolul 139 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva  TVA trebuie interpretate în sensul că se opun ca, în împrejurări precum cele în discuţie în litigiul principal, administraţia financiară dintr‑un stat membru să refuze beneficiul dreptului la scutirea de TVA pentru o livrare intracomunitară pentru motivul că persoana care a achiziţionat bunurile nu era identificată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în alt stat membru şi că furnizorul nu a demonstrat nici autenticitatea semnăturii care figurează pe documentele prezentate în susţinerea declaraţiei sale de livrare pretins scutită, nici puterea de reprezentare a persoanei care a semnat aceste documente în numele persoanei care a achiziţionat bunurile, în condiţiile în care dovezile justificative ale dreptului de scutire prezentate de furnizor în susţinerea declaraţiei sale erau conforme cu lista documentelor care trebuie prezentate respectivei administraţii, stabilită de dreptul naţional, şi au fost acceptate iniţial de aceasta ca dovezi justificative, aspect a cărui verificare este de competenţa instanţei de trimitere.

2) Articolul 138 alineatul (1) din Directiva TVA trebuie interpretat în sensul că are efect direct, astfel încât poate fi invocat de persoanele impozabile în faţa instanţelor naţionale împotriva statului în vederea obţinerii unei scutiri de TVA pentru o livrare intracomunitară.

Foto:
Stock Vault

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu