17 August, 2017

Cu ce se ocupă practicienii în insolvenţă?

Modificări şi completări privind, printre altele, atribuţiile practicienilor în insolvenţă au fost introduse prin legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă. Legea de aprobare nr. 222/2012 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 796/2012 şi este în vigoare de la 30 noiembrie a.c.

Potrivit completărilor aduse de legea de aprobare, practicienii în insolvenţă compatibili, autorizaţi în condiţiile legii, pot îndeplini, pe tot teritoriul României, calitatea de administrator judiciar, lichidator, conciliator, precum şi orice altă calitate prevăzută de lege. Îndeplinirea acestor calităţi se face prin preluarea funcţiei şi exercitarea atribuţiilor specifice în condiţiile legii şi ale actului de numire ori a hotărârii de desemnare.

Administratorul judiciar este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat să exercite atribuţiile prevăzute de lege sau stabilite de instanţa de judecată, în procedura insolvenţei, în perioada de observaţie şi pe durata procedurii de reorganizare.

Lichidatorul este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment, atât în procedura generală, cât şi în procedura simplificată, şi să exercite atribuţiile prevăzute de lege sau pe cele stabilite de instanţa de judecată.

Atribuţii ale practicienilor în insolvenţă. Legea nr. 222/2012 precizează atribuţiile pentru conciliator, practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat, desemnat să exercite atribuţiile prevăzute de lege sau cele stabilite de instanţa de judecată, în cadrul procedurii de concordat preventiv.

Prin acelaşi act normativ se precizează şi calitatea de mandatar ad-hoc îndeplinită de practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat să exercite atribuţiile prevăzute de lege sau cele stabilite de instanţa de judecată, în cadrul mandatului ad-hoc.

În ce priveşte formele de exercitare a profesiei,  legea de aprobare permite practicarea profesiei în cabinete individuale (nu mai este permisă organizarea în cabinete asociate!), societăţi profesionale cu răspundere limitată (SPRL) şi întreprinderi unipersonale cu răspundere limitată sau pot avea calitatea de colaboratori ori angajaţi ai uneia dintre formele de exercitare a profesiei.

Tot ca noutate, legea prevede că practicienii în insolvenţă cu studii juridice beneficiază de vechime în specialitate.

În ce priveşte întreprinderea unipersonală cu răspundere limitată (IPURL), Legea nr. 222 stabileşte că această formă de organizare se acceptă în mod excepţional, fie prin actul de voinţă al unui singur practician în insolvenţă compatibil, fie ca urmare a decesului, incompatibilităţii, retragerii sau excluderii unuia ori mai multor asociaţi dintr-o SPRL, situaţii care au ca efect reducerea asociaţilor la unul singur, dacă acest din urmă asociat optează pentru organizarea activităţii sale sub forma IPURL.

O persoană care a optat să îşi exercite profesia ca asociat unic într-o IPURL nu mai poate avea calitatea de asociat în altă IPURL. O întreprindere unipersonală cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă IPURL şi nu poate constitui filiale.

Decăderea din dreptul de practică. O dispoziţie din actul normativ de bază a fost modificată şi prevede, astfel, că este nedemnă de a fi practician în insolvenţă persoana condamnată prin hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei, inclusiv orice infracţiune de corupţie, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care determină incapacitatea legală de a dobândi sau deţine calitatea de fondator, administrator, membru în consiliul de supraveghere, membru al directoratului ori director al unei societăţi comerciale şi de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare. Nedemnitatea se constată de Consiliul naţional de conducere al UNPIR, la sesizarea oricărei persoane sau din oficiu.

Compatibilităţi acceptate. Exercitarea profesiei de practician în insolvenţă este compatibilă cu:

- activităţi şi funcţii didactice în învăţământul superior juridic sau economic;

- (în forma modificată prin Legea nr. 222/2012) calitatea de avocat, expert contabil, evaluator, auditor financiar, arbitru, mediator ori expert tehnic judiciar, care lucrează în interiorul profesiei.

Scutiri de taxe. Să mai notăm, în final, o dispoziţie introdusă prin acelaşi act de aprobare – Legea nr. 222/2012 – potrivit căreia pentru procedurile prevăzute de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, practicienii în insolvenţă sunt scutiţi de la plata taxelor privind operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Birou Carte Funciară.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    Cristi
    mai 2 2017

    Sunt scutiti de taxe chiar daca solicita servicii la ONRC in alta calitate decat cea de practician in insolventa, spre ex. evaluator?

Scrie un comentariu