19 Februarie, 2018

Corectarea declaraţiilor fiscale

Aprobată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 144/2012, Procedura de îndreptare a erorilor cuprinse în declaraţiile fiscale în cazul depunerii de către contribuabili a unei declaraţii rectificative pune în aplicare dispoziţiile articolului 84 din Codul de procedură fiscală referitoare la corectarea declaraţiilor fiscale.

OPANAF nr.144 a fost publicat în Monitorul oficial nr. 137 din 29 februarie a.c.

Potrivit art.84 Cod proc. fiscală, declaraţiile fiscale pot fi corectate de către contribuabil, din proprie iniţiativă, pe perioada termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale. Declaraţiile fiscale pot fi corectate ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia iniţială, prin depunerea unei declaraţii rectificative.

În cazul taxei pe valoarea adăugată, corectarea erorilor din deconturile de taxă se realizează potrivit prevederilor Codului fiscal. Erorile materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată se corectează potrivit procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Declaraţiile fiscale nu pot fi depuse şi nu pot fi corectate după anularea rezervei verificării ulterioare, cu excepţia situaţiilor în care corecţia se datorează îndeplinirii sau neîndeplinirii unei condiţii prevăzute de lege care impune corectarea bazei de impunere şi/sau a impozitului aferent.

Prin erori se înţelege erori cu privire la cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, bunurile şi veniturile impozabile, precum şi alte elemente ale bazei de impunere.

În situaţia în care în timpul inspecţiei fiscale contribuabilul depune sau corectează declaraţiile fiscale aferente perioadelor şi impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri ce fac obiectul inspecţiei fiscale, acestea nu vor fi luate în considerare de organul fiscal.

Procedura aprobată prin OPANAF nr.144/2012 se aplică în situaţia în care contribuabilul corectează declaraţiile fiscale, prin depunerea la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale a declaraţiilor fiscale rectificative cu suplimentarea/diminuarea obligaţiei fiscale iniţial declarate.

Declaraţiile fiscale rectificative ajung la compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori, însoţite de Nota de corecţie, urmând ca aici să se efectueze corectarea evidenţei fiscale. Pentru aceasta, compartimentul verifică în evidenţele fiscale înregistrarea sumelor rezultate în urma prelucrării titlurilor de creanţă.

● Dacă rectificarea presupune o diminuare de obligaţie fiscală, dobânzile şi penalităţile de întârziere se datorează numai pentru suma rezultată după corectare sau modificare, începând cu ziua imediat următoare scadenţei obligaţiei fiscale şi până la data stingerii acesteia inclusiv.

Diferenţele de obligaţii fiscale accesorii stabilite în urma recalculării obligaţiilor fiscale accesorii ca urmare a reanalizării stingerilor apar în Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale accesorii stabilite în urma îndreptării erorilor cuprinse în declaraţiile fiscale în cazul depunerii de către contribuabili a unei declaraţii rectificative, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură, decizie ce constituie titlu de creanţă.

Dupa avizare şi semnare, decizia se comunică de către organul fiscal contribuabilului, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Compensarea obligaţiilor. Dacă, după îndreptarea erorilor şi efectuarea operaţiunii de corecţie în evidenţa fiscală, rezultă sume achitate în plus aferente obligaţiei fiscale rectificate, compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori poate constata compensarea, din oficiu sau la cerere, cu alte obligaţii fiscale neachitate. Pentru obligaţiile fiscale născute anterior datei la care a fost depusă declaraţia fiscală rectificativă, data stingerii prin compensare este data depunerii la organul fiscal a declaraţiei fiscale rectificative; pentru obligaţiile fiscale născute ulterior datei la care a fost depusă declaraţia fiscală rectificativă, data stingerii prin compensare este, pentru fiecare obligaţie fiscală, scadenţa acesteia.

● Dacă este cazul de suplimentare a obligaţiilor fiscale, obligaţiile fiscale accesorii se datorează şi se calculează începând cu ziua imediat următoare scadenţei obligaţiei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv, prin orice modalitate de stingere prevăzută de lege.

Aşa cum prevede art.111 Cod proc. fiscală, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale şi pentru obligaţiile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plată se stabileşte în funcţie de data comunicării acestora, astfel:

- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

În anexa la ordin este prezentat modelul Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale accesorii stabilite în urma îndreptării erorilor cuprinse în declaraţiile fiscale în cazul depunerii de către contribuabili a unei declaraţii rectificative.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu