Cooperativele agricole funcţionează după reglementări noi

Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 a suferit din nou modificări şi completări, cele mai recente fiind aduse de Legea nr. 164/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 564 din 26.07.2016. 

Constituire pe tipuri de cooperative

Cooperativele agricole de gradul 1 sunt constituite din persoane fizice, persoane fizice autorizate, la care legea de modificare adaugă şi întreprinderi individuale şi/sau întreprinderi familiale.

Cooperativele agricole de gradul 2 sunt constituite din persoane juridice şi persoane fizice, din persoane fizice autorizate, fiind adăugate şi aici întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. Aceste organizaţii sunt constituite pentru integrarea pe orizontală şi pe verticală a activităţii economice desfăşurate.

Cooperativa agricolă cuprinde entităţi juridice pe domenii şi ramuri de activitate, fiind adăugate:

 • cooperative agricole care pot organiza integrarea producţiei agricole primare rezultate din exploataţiile membrilor cu procesarea şi/sau cu comercializarea, precum şi utilizarea în comun a utilajelor şi construcţiilor care aparţin cooperativelor;
 • cooperative agricole pentru asistenţă mutuală şi asigurare agricolă.

Societatea cooperativă agricolă va putea derula toate operaţiunile în cadrul aceleiaşi societăţi cooperative, mai puţin pe cele de asistenţă mutuală şi asigurare agricolă.

De asemenea, au fost redefinite calitatea de membru fondator şi cea de membru cooperator acţionar, fiind totodată introduse definiţii noi pentru membru cooperator asociat,  societate cooperativă agricolă şi unitatea tehnico-economică (aceasta din urmă fiind unitate de sine stătătoare ce presupune utilizarea forţei de muncă şi a mijloacelor de producţie în interesul cooperativei).

Cooperativa agricolă de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole, silvice, piscicole şi a efectivelor de animale poate primi drept de folosinţă asupra bunurilor membrilor cooperatori, în baza acordului scris dat de către aceştia şi conform statutului cooperativei. Cooperativa agricolă de acest tip este asimilată unui fermier, producător agricol, persoană juridică, a cărei dimensiune reprezintă cumulul dimensiunilor exploataţiilor membrilor cooperatori, aferente producţiei valorificate prin cooperativa agricolă, şi a exploataţiei cooperativei, după caz.

În cazul accesării fondurilor de la bugetul de stat sau a fondurilor europene, destinate schemelor de plăţi directe, ajutoarelor naţionale tranzitorii şi măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, de către cooperativele agricole, fondurile pot fi distribuite în mod corespunzător membrilor cooperatori, acestea nefiind purtătoare de impozit. 

Capitalul social

În cazul cooperativelor agricole pentru administrarea şi gestionarea terenurilor agricole, bunurile care se aduc în folosinţă în cooperativa agricolă, precum şi terenurile de orice fel rămân în proprietatea membrilor cooperatori.

În cazul cooperativei agricole de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole, silvice, piscicole şi a efectivelor de animale;, totalitatea terenurilor şi efectivelor de animale a căror producţie este valorificată prin cooperativa agricolă şi a bunurilor acesteia se asimilează unei unităţi tehnico-economice, conform statutului cooperativei. Terenurile şi animalele membrilor cu care participă aceştia în cooperativa agricolă trebuie identificate într-o anexă la statut.

Majorarea capitalului social sau reducerea acestuia, precum şi primirea de noi membri cooperatori se fac pe baza hotărârii adunării generale şi se vor înregistra în registrul Majorarea sau reducerea capitalului social, dacă este mai mare de 10%, se afişează la sediul cooperativei agricole. Majorarea sau reducerea poate fi operată numai după 30 de zile de la data afişării.

Raporturile patrimoniale dintre cooperativă şi membrul cooperator sunt concretizate prin obligaţia membrului cooperator de a depune părţile sociale şi/sau aporturi în natură.

Raporturile de muncă, în cazul membrilor cooperatori asociaţi la muncă şi capital, sunt stabilite în temeiul contractului individual de muncă sau al convenţiei individuale de muncă, după caz, încheiat/încheiată cu cooperativa agricolă al cărei membru este.

Prestările de servicii efectuate de cooperativa agricolă către propriii membri cooperatori nu vor fi considerate acte de vânzare

Mijloacele financiare ale cooperativelor agricole

Din profitul brut, cooperativa repartizează anual minimum 5% la fondul de rezervă legală, până la atingerea nivelului de 20% din capitalul social vărsat.

Profitul net se repartizează în cotele aprobate de adunarea generală, conform prevederilor legale în vigoare. 

Uniunile de ramură ale cooperativelor agricole

Cooperativele agricole asociate în uniunile de ramură pot constitui federaţii, fie de asistenţă mutuală, fie de marketing, acestea din urmă asigurând – prin redefinirea dată de legea de modificare – aprovizionarea cooperativelor agricole cu inputuri şi valorificarea produselor agricole ale acestora prin vânzare ca atare, semiprelucrate sau prelucrate. 

Sprijinul statului pentru cooperativele agricole

În noua redactare a Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, astfel cum a fost recent modificată prin Legea nr. 164/2016, statul sprijină activitatea cooperativelor agricole, având în vedere următoarele măsuri:

 • scutirea de la plata impozitului agricol a cooperativelor agricole pentru primii 5 ani de la constituire;
 • scutirea de la plata impozitului pe profit pe primii 5 ani a cooperativelor agricole care procesează produsele agricole;
 • scutirea de la plata impozitului pe profit pentru 5 ani a cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. b)-e), care au o cifră de afaceri anuală netă de până la 2.000.000 euro, echivalent în lei, cu excepţia cooperativelor care procesează produse agricole. Această prevedere intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării legii de modificare şi vizează: cooperative agricole de achiziţii şi vânzări, cooperative agricole de procesare a produselor agricole, care asigură produse tipice, de marcă, cu prezenţă permanentă; cooperative agricole manufacturiere şi de mică industrie în agricultură,  cooperative agricole de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole, silvice, piscicole şi a efectivelor de animale;
 • scutirea membrilor de la plata impozitului pe venituri în cazul persoanelor juridice microîntreprinderi şi de la plata impozitului pe norma de venit în cazul persoanelor fizice, respectiv persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, pentru producţia valorificată prin/către cooperativa agricolă;
 • în cazul cooperativelor microîntreprinderi, acestea plătesc impozit pe profit şi sunt scutite de la plata impozitului pe venituri;
 • scutirea de la impozitul pe proprietate a bunurilor imobile ale membrilor cooperatori aferente producţiei valorificate prin cooperativa agricolă;
 • scutirea membrilor cooperativelor de la plata impozitului pe arendă în cazul terenurilor luate în arendă de către cooperative de la aceştia;
 • accesul la subvenţii şi la fondurile publice, precum şi la fonduri externe, prevăzute în programul de susţinere a agriculturii României;
 • scutirea de la plata taxelor vamale pentru importurile de tractoare, maşini şi utilaje agricole, echipamente de irigat şi alte asemenea echipamente utilizate de cooperativele agricole.
 • recunoaşterea şi asimilarea cooperativelor agricole de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale ca grupuri de producători, pentru a beneficia de toate drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Formele de sprijin financiar de la bugetul de stat sau din fonduri europene se acordă cooperativelor agricole care nu şi-au fragmentat exploataţiile, respectiv nu au constituit exploataţii din fragmentări după intrarea în vigoare a Legii nr. 164/2016.

Ai nevoie de Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu