24 Martie, 2018

Contul în care se înregistrează amortizarea nedeductibilă pentru un autoturism

Întrebare: Bună ziua! Un autoturism care are amortizarea lunară 1.900 lei, începând cu 01.02.2013 conform O.G.8/2013 va avea amortizare deductibilă doar 1.500 lei. Diferenţa de 400 lei  pe ce cont este corect să o înregistrez în contabilitatea firmei?

Răspuns:

1. Tratamentul contabil al amortizării este detaliat la punctele 110 – 112 din OMFP nr. 3055/2009

* Conform punctului 68 din OMFP nr. 3055/2009, amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economică reprezintă alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga durată de utilizare economică. Valoarea amortizabilă este reprezentată de cost sau altă valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluată).

Prin durata de utilizare economică se înţelege durata de viaţă utilă, aceasta reprezentând: perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate sau numărul unităţilor produse sau al unor unităţi similare ce se estimează că vor fi obţinute de entitate prin folosirea activului respectiv.

* Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor. Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcţiune şi până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizării imobilizărilor corporale sunt avute în vedere duratele de utilizare economică şi condiţiile de utilizare a acestora.

În cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, în funcţie de politica contabilă adoptată, entitatea înregistrează în contabilitate o cheltuială cu amortizarea sau o cheltuială corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată. O modificare semnificativă a condiţiilor de utilizare sau învechirea unei imobilizări corporale poate justifica revizuirea duratei de amortizare.

De asemenea, în cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, folosirea lor fiind întreruptă pe o perioadă îndelungată, poate fi justificată revizuirea duratei de amortizare. În cazuri excepţionale, durata de amortizare stabilită iniţial se poate modifica, această reestimare conducând la o nouă cheltuială cu amortizarea pe perioada rămasă de utilizare. (baza legală: punctele 110 din OMFP nr. 3055/2009)

* Amortizarea imobilizărilor corporale concesionate, închiriate sau în locaţie de gestiune se calculează şi se înregistrează în contabilitate de către entitatea care le are în proprietate. Se supun, de asemenea, amortizării investiţiile efectuate la imobilizările corporale luate cu chirie, pe durata contractului de închiriere. La expirarea contractului de închiriere, valoarea investiţiilor efectuate şi a amortizării corespunzătoare se cedează proprietarului imobilizării.

În funcţie de clauzele cuprinse în contractul de închiriere, transferul poate reprezenta o vânzare de active sau o altă modalitate de cedare. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor se efectuează conform prezentelor reglementări. (baza legală: punctele 111 din OMFP nr. 3055/2009).

* Entităţile amortizează imobilizările corporale utilizând unul din următoarele regimuri de amortizare:

- amortizarea liniară realizată prin includerea uniformă în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proporţional cu numărul de ani ai duratei de utilizare economică a acestora;

- amortizarea degresivă, care constă în multiplicarea cotelor de amortizare liniară cu un anumit coeficient, caz în care poate fi avută în vedere legislaţia în vigoare;

- amortizarea accelerată, care constă în includerea, în primul an de funcţionare, în cheltuielile de exploatare a unei amortizări de până la 50% din valoarea de intrare a imobilizării. Amortizările anuale pentru exerciţiile financiare următoare sunt calculate la valoarea rămasă de amortizat, după regimul liniar, prin raportare la numărul de ani de utilizare rămaşi. Deoarece amortizarea calculată trebuie să fie corelată cu modul de utilizare a activului şi, întrucât în cazuri rare o imobilizare corporală se consumă în primul an în procent de până la 50%, rezultă că metoda de amortizare accelerată este mai puţin utilizată în scopuri contabile;

- amortizare calculată pe unitate de produs sau serviciu, atunci când natura imobilizării justifică utilizarea unei asemenea metode de amortizare. (baza legală: punctele 112 alin. 1 din OMFP nr. 3055/2009)

* Metoda de amortizare folosită de o societate:

- trebuie să reflecte modul în care beneficiile economice viitoare ale unui activ se aşteptă să fie consumate de entitate;

- se aplică de o manieră consecventă pentru toate activele de aceeaşi natură şi având condiţii de utilizare identice, în funcţie de politica contabilă adoptată;

- se poate modifica doar atunci când aceasta este determinată de o eroare în estimarea modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizări corporale. (baza legală: punctele 112 alin. 2 – alin. 4 din OMFP nr. 3055/2009)

* Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuială. (baza legală: punctele 112 alin. 5 din OMFP nr. 3055/2009)

2. Tratamentul fiscal al amortizării este detaliat prin prevederile 24 din Codul fiscal

* Cheltuielile aferente achiziţionării, producerii, construirii, asamblării, instalării sau îmbunătăţirii mijloacelor fixe amortizabile se recuperează din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizării potrivit prevederilor 24 din Codul fiscal. Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporală care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

- este deţinut şi utilizat în producţia, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau în scopuri administrative;

- are o valoare fiscală mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, la data intrării în patrimoniul contribuabilului;

- are o durată normală de utilizare mai mare de un an.

* Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe amortizabile:

- investiţiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, locaţie de gestiune, asociere în participaţiune şi altele asemenea (conform cu punctul 15. din Ordonanţă nr. 8/2013 începând cu 01.02.2013);

- mijloacele fixe puse în funcţiune parţial, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca imobilizare corporală; acestea se cuprind în grupele în care urmează a se înregistra, la valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor;

- investiţiile efectuate pentru descopertă în vederea valorificării de substanţe minerale utile, precum şi pentru lucrările de deschidere şi pregătire a extracţiei în subteran şi la suprafaţă;

- investiţiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate în scopul îmbunătăţirii parametrilor tehnici iniţiali şi care conduc la obţinerea de beneficii economice viitoare, prin majorarea valorii mijlocului fix;

- investiţiile efectuate din surse proprii, concretizate în bunuri noi, de natura celor aparţinând domeniului public, precum şi în dezvoltări şi modernizări ale bunurilor aflate în proprietate publică;

- amenajările de terenuri;

- activele biologice, înregistrate de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară (conform cu punctul 16. din Ordonanţă nr. 8/2013 începând cu 01.02.2013).

* Nu reprezintă active amortizabile:

- terenurile, inclusiv cele împădurite;

- tablourile şi operele de artă;

- fondul comercial;

- lacurile, bălţile şi iazurile care nu sunt rezultatul unei investiţii;

- bunurile din domeniul public finanţate din surse bugetare;

- orice mijloc fix care nu îşi pierde valoarea în timp datorită folosirii, potrivit normelor;

- casele de odihnă proprii, locuinţele de protocol, navele, aeronavele, vasele de croazieră, altele decât cele utilizate în scopul realizării veniturilor;

- imobilizările necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată, încadrate astfel potrivit reglementărilor contabile (conform cu punctul 17. din Ordonanţă nr. 8/2013 începând cu 01.02.2013).

* Cheltuielile aferente achiziţionării de brevete, drepturi de autor, licenţe, mărci de comerţ sau fabrică şi alte imobilizări necorporale recunoscute din punct de vedere contabil, cu excepţia cheltuielilor de constituire, a fondului comercial, a imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată, încadrate astfel potrivit reglementărilor contabile, precum şi cheltuielile de dezvoltare care din punct de vedere contabil reprezintă imobilizări necorporale, se recuperează prin intermediul deducerilor de amortizare liniară pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, după caz.

Cheltuielile aferente achiziţionării sau producerii programelor informatice se recuperează prin intermediul deducerilor de amortizare liniară pe o perioadă de 3 ani. Pentru brevetele de invenţie se poate utiliza şi metoda de amortizare degresivă sau accelerată.

* Conform dispoziţiilor de la punctul 19. din Ordonanţă nr. 8/2013 începând cu 01.02.2013, pentru mijloacele de transport persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, din categoria M1, cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, în limita a 1.500 lei/lună. Aceste reguli se aplică inclusiv pentru mijloacele de transport persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, achiziţionate/produse anterior datei de 1 februarie 2013, pentru cheltuielile cu amortizarea stabilite în baza valorii fiscale rămase neamortizate la această dată.

3. În concluzie, în cazul prezentat de dvs, cheltuielile cu amortizarea se înregistrează în contul contabil 6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor”, iar la nivelul lui creaţi analitice separate pentru partea deductibilă şi partea nedeductibilă. Utilizând această practică veţi putea avea controlul sumelor deductibile şi nedeductibile, gestionând cu uşurinţă partea de amortizare la calcul impozitului pe profit.

Exemplu:

6811. „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor”

6811.01. „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor – deductibile”

6811.02 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor – nedeductibile”

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Un comentariu

  • Răspunde
    marilena
    august 19 2015

    buna ziua!
    am un mijloc de transport cu valoare de intrare 209.018 lei amortizare deductibila 33.000 lei si amortizare nedeductibila fiscal 43.639 lei .Care este valoarea de vanzare corecta ?

Scrie un comentariu