7 Decembrie, 2019

Controlul intern şi controlul preventiv la achiziţii publice va avea reguli noi!

Un recent proiect de lege propune modificări la OG nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată în Monitorul oficial nr. 799/2003. Proiectul de lege a fost postat pe site-ul MFP în data de 16 august. 

Ordonanţa reglementează controlul intern/managerial, inclusiv controlul financiar preventiv la entităţile publice, cu privire la utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public.

MFP, ca iniţiator al proiectului de lege, consideră că modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 va conduce la îmbunătăţirea controlului financiar preventiv în general, şi al achiziţiilor publice în special, prin  angajarea şi cheltuirea banilor publici cu asigurarea legalităţii, regularităţii şi economicităţii, contribuind astfel la realizarea condiţionalităţii ex-ante privind achiziţiile publice. Principiile există şi în forma actuală a ordonanţei, aşa că rămâne să vedem ce anume va aduce nou legea propusă. 

Incompatibilităţi şi conflicte de interese

În Expunerea de motive ce însoţeşte proiectul de lege se arată că actul normativ în vigoare nu conţine prevederi referitoare la regimul incompatibilităţilor specifice  şi al conflictelor de interese aplicabile persoanelor desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu, indiferent de regimul juridic aplicabil acestora, precum şi cu privire la  asigurarea independenţei lor decizionale în exercitarea controlului.

Soluţia aleasă a fost extinderea regimului juridic al incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese prevăzute pentru funcţionarii publici, astfel cum sunt reglementate acestea în Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, asupra tuturor categoriilor de persoane desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu la entităţile publice. 

Desemnarea inspectorilor

Se cere o mai mare răspundere din partea conducătorilor entităţilor publice cu privire la desemnarea unor persoane competente care să exercite această formă de control, astfel încât persoanele respective să contribuie la eliminarea neregulilor şi disfuncţionalităţilor în ceea ce priveşte angajarea şi plata cheltuielilor publice, din care o parte semnificativă revine achiziţiilor publice.

Se propun prevederi cu privire la desemnarea persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu şi încetarea calităţii de persoană desemnată. În acest fel se elimină şi suprapunerea peste prevederile Legii nr. 188/1999 şi ale Legii nr. 53/2003 având în vedere faptul că activitatea de control financiar preventiv propriu reprezintă o atribuţie stabilită în sarcina unui salariat, prin fişa postului şi nu o funcţie publică distinctă. 

Răspunderea conducătorilor de instituţii publice

Art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 reglementează numai obligaţia persoanelor care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public, de a realiza o bună gestiune financiară prin asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public. Propunerile urmează să prevadă că aceeaşi obligaţie este obligatorie şi pentru conducătorii entităţilor publice care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public, respectiv de a asigura o bună gestiune financiară prin asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în desfăşurarea activităţii.  

Răspunderea inspectorilor nu va mai fi “în raport de culpa lor”

În scopul clarificării răspunderii persoanelor care exercită controlul financiar preventiv, a fost eliminată din textul iniţial sintagma “în raport de culpa lor”. Este vorba despre reglementarea din ordonanţă privind răspunderea persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu pentru legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, după caz, în privinţa operaţiunilor pentru care au acordat viza de control financiar preventiv propriu. 

Actele de control

Potrivit art. 22 din Ordonanţă, actele de control întocmite de inspecţia economico-financiară a MFP consemnează existenţa la nivelul instituţiilor publice a unor încălcări ale prevederilor legale, dintre care unele cu privire la achiziţiile publice realizate din fonduri comunitare, care determină corecţii financiare substanţiale. Unele dintre instituţiile publice controlate obstrucţionează activitatea de inspecţie economico-financiară, prin invocarea unor reglementări insuficiente şi neunitare ale cadrului legal de efectuare a inspecţiilor. Această situaţie determină necesitatea armonizării prevederilor legale cu privire la inspecţie şi la soluţionarea plângerilor prealabile şi a contestaţiilor, în raport cu cerinţele  actelor normative aplicabile.  

Contestarea procesului-verbal de inspecţie

Ordonanţa prevede că împotriva procesului-verbal de inspecţie se poate formula contestaţie în termen de 15 zile lucrătoare. Modificarea tipului actului emis de persoanele desemnate să efectueze inspecţia la instituţiile publice impune modificarea prevederilor referitoare la soluţionarea plângerilor prealabile formulate împotriva acestora, în acord cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 care prevede că, împotriva actelor administrative se poate formula plângere în termen de 30 de zile de la data comunicării actului. 

Ai nevoie de Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu