Hotărârea Guvernului nr. 1151/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 808 din 3.12.2012, a aprobat noi Norme metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune. Prin actul de aprobare a fost, totodată, abrogată H.G. nr. 720/1991, cu precizarea tranzitorie că acţiunile de control financiar de gestiune nefinalizate până la 3 decembrie a.c. se continuă potrivit Normelor în vigoare la data iniţierii lor.

Inspecţia economico-financiară este reglementată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare. Activitatea de control financiar de gestiune se organizează în cadrul următorilor operatori  economici:

– regiile autonome, înfiinţate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;

– companiile şi societăţile naţionale, precum şi societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic;

– societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deţine o participaţie majoritară;

– societăţile comerciale şi regiile autonome la care persoanele juridice de la lit. a)-c) deţin direct sau indirect o participaţie majoritară;

– institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, altele decât cele care funcţionează ca instituţii publice.

Controlul financiar de gestiune are, în principal, următoarele obiective:

– asigurarea integrităţii patrimoniului operatorului economic, precum şi a bunurilor din domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale aflate în administrarea, în concesiunea sau în închirierea acestora;

– respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne, incidente activităţii economico-financiare a operatorului economic;

– creşterea eficienţei în utilizarea resurselor alocate.

Personalul desemnat să exercite controlul financiar de gestiune are, în principal, următoarele atribuţii:

– verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la existenţa, integritatea, păstrarea şi utilizarea mijloacelor şi resurselor, deţinute cu orice titlu, şi modul de reflectare a acestora în evidenţa contabilă;

– verifică respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului economic şi a proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli ale subunităţilor din structura acestuia;

– verifică respectarea prevederilor legale în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului economic şi al subunităţilor din structura acestuia, urmărind: realizarea veniturilor şi încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate; gradul de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor şi de obţinere a rezultatului; realizarea indicatorilor economico-financiari specifici activităţii, la nivelul operatorului economic şi al subunităţilor acestuia; realizarea programului de investiţii şi încadrarea în sursele aprobate; respectarea programelor de reducere a arieratelor şi a stocurilor; respectarea prevederilor legale şi/sau a reglementărilor interne în efectuarea achiziţiilor; utilizarea conform destinaţiilor legale a sumelor acordate de la bugetul general consolidat;

– verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

– verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la încasările şi plăţile în lei şi valută, de orice natură, în numerar sau prin virament;

– verifică respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor economico-financiare;

– verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulaţia, păstrarea şi arhivarea documentelor primare, contabile şi a celor tehnico-operative;

– elaborează analize economico-financiare pentru conducerea operatorului economic în scopul fundamentării deciziilor şi a îmbunătăţirii performanţelor.

Controlul financiar de gestiune – preventiv şi operativ – se organizează la operatorul economic pentru controlul gestiunilor proprii, precum şi la subunităţile din structura acestuia, prin control general (verificare a tuturor operaţiunilor din cadrul obiectivelor stabilite conform legii pentru întreaga perioadă supusă controlului) sau control parţial (verificarea uneia sau a mai multor operaţiuni din cadrul obiectivelor stabilite pentru perioada controlată).

Activitatea de control financiar de gestiune se desfăşoară în baza unor programe de activitate anuale, trimestriale şi lunare, întocmite de către personalul cu atribuţii de control financiar de gestiune şi aprobate de conducătorul operatorului economic. Programele de activitate se elaborează, în principal, pe baza următoarelor criterii:

– solicitarea conducerii operatorului economic;

– rezultatele analizei de risc cu privire la activităţile specifice şi impactul financiar al acestora;

– rezultatele controalelor anterioare;

– perioada de la precedenta verificare de aceeaşi natură şi cu aceleaşi obiective şi până la împlinirea termenului de prescripţie.

Realizarea controlului financiar de gestiune. Conducătorul operatorului economic prin proceduri interne stabileşte:

– modul de întocmire şi realizare a programului de activitate;

– durata efectuării unei acţiuni de control;

– tipurile de acte de control, circuitul şi modul de evidenţă a acestora;

– desemnarea persoanelor responsabile pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite, persoană care participă la şedinţele consiliului de administraţie, atunci când se dezbat probleme financiare, contabile şi de control financiar de gestiune.

Conducătorul operatorului economic asigură, trimestrial sau ori de câte ori se impune, informarea consiliului de administraţie cu privire la exercitarea şi rezultatele controlului financiar de gestiune.

Controlul financiar de gestiune se efectuează de către persoane cu studii superioare economice şi cu o vechime efectivă în domeniu de minimum doi ani. Prin excepţie, personalul cu studii medii şi cel cu studii superioare economice şi cu vechime efectivă mai mică de doi ani, încadrat cu atribuţii de control financiar de gestiune la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi desfăşoară în continuare activitatea.

Începând cu data intrării în vigoare a Normelor metodologice, pentru exercitarea controlului financiar de gestiune pot fi încadrate doar persoane care au studii superioare economice.

ATENŢIE! În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acestor norme metodologice, conducătorii operatorilor economici sunt obligaţi să elaboreze proceduri şi să asigure organizarea şi exercitarea controlului financiar de gestiune.

2 COMENTARII

  1. buna ziua! am o intrebare legata de activitatea CFG. cui ii este direct subordonata persoana care atributii de cfg intr-o societate? este normal sa faca parte din personalul biroului audit si subordonat sefului de audit? unde este specificata aceasta ierarhie. va multumesc

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here