20 Februarie, 2018

Contribuţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

De curând a fost republicată pentru a doua oară Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Republicarea în Monitorul Oficial nr. 251/2014 s-a făcut în temeiul Legii nr. 187/2012 — dată pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

Mai jos puteţi citi despre modificările ce ţin de aspecte penale, precum şi chestiuni legate de contribuţiile datorate în temeiul acestei legi.

Modificările privind răspunderea juridică

La acest capitol, actul normativ prevede că încălcarea dispoziţiilor legii atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, potrivit legii.

Potrivit art. 100 din lege, fapta persoanei care utilizează sumele destinate asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale în alte scopuri decât cele prevăzute de lege constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la şase luni la doi ani sau cu amendă.

Legea nr. 187/2012 a dispus abrogarea articolului 101, care prevedea că furnizarea de informaţii false la stabilirea contribuţiilor datorate sau a prestaţiilor cuvenite potrivit prezentei legi constituie infracţiunea de fals intelectual şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac prin proces-verbal de către personalul împuternicit din cadrul CNPAS sau de către autorităţile publice abilitate potrivit legii. Prin aceeaşi lege de punere în aplicare a Codului penal s-a abrogat dispoziţia care prevedea că, în caz de constatare a unei situaţii care se încadrează la art. 100 şi 101 — pe care le-am menţionat deja –,  persoanele împuternicite din cadrul CNPAS sau de către autorităţile publice abilitate vor sesiza de îndată organele de urmărire penală competente, potrivit legii.

Contribuţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Conform legii, datorează contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, pe de o parte, angajatorii pentru:

- persoanele care desfăşoară activităţi pe baza unui contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia, precum şi funcţionarii publici;

-
persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor care desfăşoară activităţi pe baza unui contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia, precum şi cu ale funcţionarilor publici;

-
şomerii, pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii.

Pe cale de excepţie, angajatorii nu datorează contribuţii pentru ucenici, elevi şi studenţi, pe toată durata efectuării practicii profesionale. Facem această precizare întrucât categoria de ucenici, elevi şi studenţi apare în lista de la art. 5 la care se face trimitere, dar exceptarea este prevăzută expres prin art. 80 alin. (3) din lege.

Contribuţiile sunt datorate şi pentru angajaţii români care prestează muncă în străinătate din dispoziţia angajatorilor români.

Contribuţia pentru şomeri. Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în cazul şomerilor, se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se datorează pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii şi se stabileşte în cotă de 1% aplicată asupra cuantumului drepturilor acordate pe perioada respectivă.

Contribuţia se stabileşte astfel încât să acopere costul prestaţiilor şi serviciilor pentru cazurile asigurate, cheltuielile pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, precum şi cheltuielile administrative.

Contribuţiile se stabilesc în funcţie de tarife şi clase de risc.

Tariful de risc se determină pentru fiecare sector de activitate în funcţie de riscul de accidentare şi de îmbolnăvire profesională din cadrul sectorului respectiv. În cadrul tarifelor de risc, diferenţierea pe categorii de activităţi se realizează prin clase de risc.

Tarifele şi clasele de risc se stabilesc potrivit normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, elaborate de CNPP şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Tarifele şi clasele de risc se revizuiesc o dată la patru ani.

Pentru prima perioadă de funcţionare a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, tarifele şi clasele de risc se pot modifica şi la un interval de timp mai scurt de patru ani, dar numai o singură dată.

Încadrarea în clasele de risc se face de către asigurător, corespunzător activităţii principale desfăşurate în fiecare unitate. Se consideră activitate principală activitatea cu numărul cel mai mare de angajaţi.

Clasa de risc şi cota de contribuţie datorată se comunică de către asigurător angajatorului anual sau ori de câte ori este nevoie.

Asigurătorul are dreptul de a verifica, prin serviciile proprii de control, datele comunicate de angajator pentru încadrarea în clasele de risc.

În cazul reorganizării judiciare sau al falimentului angajatorului, sumele datorate de acesta pentru asigurare vor fi recuperate potrivit legii.

Neplata contribuţiei de asigurare de către asiguraţii prevăzuţi la art. 6 la termenul stabilit atrage neacordarea drepturilor la prestaţii şi servicii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Contribuţia datorată în cazul contractului individual de asigurare. Se pot asigura în condiţiile legii, pe bază de contract individual de asigurare, persoanele care se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:

- asociat unic, asociaţi, comanditari sau acţionari;
- comanditaţi, administratori sau manageri;
- membri ai asociaţiei familiale;
- persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente;
- persoane angajate în instituţii internaţionale;
- proprietari de bunuri şi/sau arendaşi de suprafeţe agricole şi forestiere;
- persoane care desfăşoară activităţi agricole în cadrul gospodăriilor individuale sau activităţi private în domeniul forestier;
- membri ai societăţilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultură;
- alte persoane interesate, care îşi desfăşoară activitatea pe baza altor raporturi juridice decât cele menţionate anterior.

Pentru cei care îşi fac contract individual de asigurare, contribuţia este unică, în valoare de 1%, aplicată asupra venitului lunar asigurat, indiferent de activitatea prestată.

Baza lunară de calcul pentru aceste contribuţii o reprezintă venitul lunar prevăzut în contractul individual de asigurare, care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară.

Neplata contribuţiei de asigurare de către asiguraţii cu contract individual de asigurare, pe o perioadă de trei luni consecutive constituie pentru asigurător motiv de reziliere de drept a contractului individual de asigurare.

Majorări sau reduceri ale cotelor contribuţiilor. Asigurătorul poate să aprobe anual majorări sau reduceri ale cotelor contribuţiilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Nivelul majorării sau al reducerii cotelor se stabileşte în principal după următoarele criterii:

- numărul accidentelor de muncă şi al bolilor profesionale pe o perioadă de referinţă;
- gravitatea consecinţelor accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
- volumul cheltuielilor pentru prestaţii şi servicii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
- existenţa locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite sau speciale.

——————————(P)——————————

Lege5
 vă oferă posibilitatea – prin funcţia “Urmărire modificări” – de a vedea rapid ce acte normative se modifică. Pe lângă lista documentelor mai importante care vor suferi modificări, aveţi la dispoziţie şi lista cu documentele favorite (alese personal de fiecare utilizator).

De asemenea, în Lege5 există şi posibilitatea de a evidenţia modificările la nivel de paragraf.

Aflaţi mai multe despre Lege5 de AICI.

urm_mod

Foto: StockVault.net

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu