21 Februarie, 2018

Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică

Pentru aceste categorii de persoane, obligaţiile contributive obligatorii sunt prevăzute în Art. 29621  şi următoarele din Codul civil. Dispoziţiile aplicabile au suferit modificări prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 621 din 29 august 2012. Actul normativ este în vigoare de la 1 septembrie, dată de la care se aplică şi modificările pe care le semnalăm în cele ce urmează.

Contribuabili

Ca regulă generală, au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii şi la cel de asigurări sociale de sănătate, următoarele persoane:

- întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;

- membrii întreprinderii familiale;

- persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;

- persoanele care realizează venituri din profesii libere;

- persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;

- persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţi de natura celor prevăzute la art. 52 alin. (1), respectiv:  venituri din drepturi de proprietate intelectuală; venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent.

Fac excepţie veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil obţinute de contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie; venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu generează o persoană juridică.

- persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e), respectiv persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică; în acest caz, impozitul datorat de persoana fizică se calculează, se reţine şi se varsă de către persoana juridică română.

- persoanele care realizează venituri din activităţile agricole prevăzute la art. 71 lit. a)-c), respectiv: cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor; exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea.

- persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţile agricole prevăzute la art. 71 lit. d), respectiv valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare.

ATENŢIE. Dispoziţiile care urmează au fost modificate prin O.G. nr. 15/2012 şi sunt în vigoare de la 1 septembrie a.c. NU datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile obţinute – ca urmare a încadrării în una sau mai multe dintre situaţiile de mai sus:

- persoanele care sunt asigurate în sistemul public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I lit. a)-c), (respectiv: persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari; funcţionarii publici; cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale), pct. II (respectiv persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I), III (persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii) şi V (cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat ) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii;

- persoanele care au calitatea de pensionari.

Baza de calcul

ATENŢIE. Dispoziţiile care urmează au fost modificate prin O.G. nr. 15/2012 şi sunt în vigoare de la 1 septembrie a.c.

● Pentru persoanele prevăzute la art. 29621 alin. (1) lit. f) – persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţi de natura celor prevăzute la art. 52 alin. (1) şi din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e) – şi h) – persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţile agricole prevăzute la art. 71 lit. d) –, baza de calcul al contribuţiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractul încheiat între părţi, diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă prevăzută la art. 50, venitul din asociere, valoarea comisioanelor sau onorariile stabilite potrivit legii în cazul expertizelor tehnice judiciare şi extrajudiciare.

Art. 50 la care se face referire, prevede că la stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală, din venitul brut se scade o cheltuială deductibilă egală cu 20% din venitul brut, precum şi contribuţiile sociale obligatorii plătite; în cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrări de artă monumentală, din venitul brut se deduce o cheltuială deductibilă egală cu 25% din venitul brut, precum şi contribuţiile sociale obligatorii plătite.

● Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut în legea bugetului asigurărilor sociale de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a)-c), respectiv cele care obţin venituri din:

- drepturi de proprietate intelectuală;

- activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent. Fac excepţie veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil obţinute de contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie;

- activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară.

Plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale

ATENŢIE. Dispoziţiile care urmează au fost adăugate prin O.G. nr. 15/2012 şi sunt în vigoare de la 1 septembrie a.c.

● Plătitorii de venit calculează, reţin şi virează contribuţiile sociale numai pentru persoanele fizice care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 29621 alin. (1) lit. f) şi h), altele decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistrate fiscal potrivit legislaţiei în materie. Cu menţiunea că detalieri găsiţi în prima parte a acestui material, reluăm şi aici, pentru uşurarea lecturii, categoriile prevăzute la art. art. 29621 alin. (1) lit. f) şi h), respectiv:

- persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţi de natura celor prevăzute la art. 52 alin. (1) şi din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e);

- persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţile agricole prevăzute la art. 71 lit. d).

● Prin excepţie de la prevederile de mai sus, plătitorii de venit calculează, reţin şi virează contribuţiile sociale pentru persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de agent.

Plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale

ATENŢIE. Dispoziţiile care urmează au fost modificate prin O.G. nr. 15/2012 şi sunt în vigoare de la 1 septembrie a.c.

● Pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 52 alin. (1) lit. a)-c), obligaţiile reprezentând contribuţia individuală de asigurări sociale se calculează prin aplicarea cotei de contribuţie asupra veniturilor prevăzute la art. 29622, se reţin şi se virează de către plătitorul de venit, acestea fiind obligaţii finale. Persoanele prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a)-c), sunt cele care obţin venituri din:

- drepturi de proprietate intelectuală;

- activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent. Fac excepţie veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil obţinute de contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie;

- activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară.

● Pentru contribuabilii care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 29621 alin. (1) lit. f) şi h), obligaţiile reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei de contribuţie asupra veniturilor prevăzute la art. 29622, se reţin şi se virează de către plătitorul de venit, iar încadrarea în plafoanele prevăzute la art. 29622 alin. (5) şi (6) se face de către organul fiscal, anual, după depunerea declaraţiilor informative de către plătitorii de venit. Categoriile prevăzute la art. art. 29621 alin. (1) lit. f) şi h) cuprind:

- persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţi de natura celor prevăzute la art. 52 alin. (1) şi din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e);

- persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu