21 Septembrie, 2019

Contribuţia facultativă pentru pensii şi contractul de asigurare socială

Materialul de mai jos vă prezintă unele precizări legale privind contractul de asigurare socială. Întrebări apărute recent pe Forumul LegeStart ne-au determinat să reluăm această temă. 

Reglementări legale

Regimul pensiilor publice este reglementat de Legea nr. 263/2010, în vigoare de la 1 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Legea stabileşte cadrul general al accesului la pensie, pe principiul contributivităţii, fiind prevăzut şi un  regim derogatoriu, pe baza contractului de asigurare socială.

Cadrul de aplicare pentru această facilitate, a contractului de asigurare socială, a fost reglementat prin Legea nr. 186/2016, publicată în Monitorul oficial nr. 842/2016, astfel cum a fost modificată de OUG nr. 32/2017, în vigoare de la 24.04.2017, data publicării în Monitorul oficial nr. 288/2017.   

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Codul fiscal, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuției de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia.

Orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială, în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă și, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

ATENŢIE: Nu pot apela această formă de completare a contribuţiilor persoanele care, prin efectul legii nr. 263/2010, aveau obligaţia să se asigure în sistemul public de pensii.

Contract de asigurare socială este, aşadar, un contract încheiat voluntar între persoane fizice și casele teritoriale de pensii în scopul asigurării în sistemul public de pensii, în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă sau în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie. 

Ce prevede legea specială?

• Perioadele pentru care se poate efectua plata contribuției de asigurări sociale sunt cele anterioare datei la care sunt îndeplinite condițiile, prevăzute de lege, privind vârsta standard de pensionare.

• Perioadele pentru care, în condițiile prevăzute de Legea nr. 186/2916, persoanele în drept achită contribuția de asigurări sociale se consideră stagiu de cotizare în sistemul public de pensii.

• Fiind o lege specială, a existat, iniţial un termen care, ulterior, prin ordonanţa de modificare a fost prelungit, astfel că, în forma actuală, legea păprevede că persoanele interesate pot încheia un contract de asigurare socială, până la data de 31 decembrie 2018, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

• Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, și casa teritorială de pensii din raza teritorială de domiciliu ori reședință a persoanei interesate.

• Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuției de asigurări sociale sunt cele care se încadrează în intervalul de timp cuprins între data încheierii contractului de asigurare socială potrivit prezentei legi și ultimii 5 ani anteriori acestei date.

• Cota de calcul: Contribuția de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuției de asigurări sociale pentru condiții normale de muncă, reglementată de legislația în vigoare pentru fiecare lună/dintre lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plății în vederea considerării stagiului de cotizare în sistemul public de pensii.

• Baza lunară de calcul o constituie cel puțin valoarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, reglementat de legislația în vigoare pentru fiecare lună/dintre lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plății contribuției de asigurări sociale. Baza lunară de calcul astfel luată în calcul nu poate fi mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Valoarea câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat  este cea prevăzută în actele normative în vigoare la acea dată.

• Cota de contribuție de asigurări sociale care se utilizează la calculul contribuției de asigurări sociale datorate este cea prevăzută în actele normative în vigoare la acea dată.

• Plata contribuției de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare, până la data de 31 decembrie 2018.

• Suma cu titlu de contribuție de asigurări sociale astfel calculată se actualizează cu indicele de inflație publicat în luna în care se face plata contribuției față de luna pentru care aceasta se datorează, pe baza datelor comunicate de Institutul Național de Statistică.

• Plata contribuției de asigurări sociale se efectuează prin mandat poștal sau prin orice alt mijloc de plată prevăzut de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei interesate.

• Baza lunară de calcul la care se achită contribuția de asigurări sociale se folosește la calculul punctajului lunar utilizat, potrivit legii, la stabilirea cuantumului pensiei din sistemul public de pensii. 

Prevederi din Legea nr. 263/2010

Reamintim şi unele dispoziţii, de principiu, din legea privind sistemul unitar de pensii publice

• Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă și produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.

• Contractul de asigurare socială se reziliază din inițiativa casei teritoriale de pensii, în cazul neplății contribuției de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive.

• Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială poate fi modificat, din inițiativa asiguratului, prin încheierea unui act adițional la contractul de asigurare socială.

• Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială în baza căruia se calculează contribuția de asigurări sociale se modifică, din inițiativa asiguratorului, respectiv a casei teritoriale de pensii, prin notificarea asiguratului, ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege.

• Plata contribuției de asigurări sociale se face lunar de către titulari sau, în numele lor, de către orice altă persoană, în contul casei teritoriale de pensii la care sunt asigurați, în baza contractului de asigurare.

• Plata contribuției de asigurări sociale se poate face și anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni.

• Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata. Colectarea contribuțiilor de asigurări sociale se realizează de CNPP, prin casele teritoriale de pensii.

• Plata cu întârziere a contribuției de asigurări sociale generează obligația de plată a unor dobânzi și penalități de întârziere, conform reglementărilor legale în materie. Cota dobânzilor și penalităților de întârziere este cea stabilită prin Codul de procedură fiscală. Calculul dobânzilor și penalităților de întârziere se efectuează de către casa teritorială de pensii, competentă conform legii. Dobânzile și penalitățile de întârziere datorate se încasează de către casa teritorială de pensii competentă.

• Contractul de asigurare socială poate fi reziliat la inițiativa oricăreia dintre părți, conform clauzelor prevăzute în contract. În cazul rezilierii contractului de asigurare socială, contribuțiile de asigurări sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului de pensie. 

Formularul de contract

În anexa la Legea nr. 186/2016 găsiţi şi formularul pentru Contractul de asigurare socială care se încheie de persoana interesată cu casa de pensii publice competentă, redând în continuare conţinutul acestuia :

CASA NAȚIONALA DE PENSII PUBLICE

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII . . . . . . . . . ./CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ

Nr. . . . . . . . . . . din ziua . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .

Încheiat între

Casa Teritorială de Pensii . . . . . . . . . ., denumită în continuare Casa, reprezentată prin directorul executiv, în calitate de asigurător, cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., oficiul poștal . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . /sectorul . . . . . . . . . ., și

Titular contract . . . . . . . . . ., (numele și prenumele) CNP . . . . . . . . . ., sex (M/F) . . . . . . . . . ., data nașterii . . . . . . . . . . (an/lună/zi), actul de identitate: . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., adresa: localitatea: . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., oficiul poștal . . . . . . . . . ., județul/sectorul: . . . . . . . . . ., telefonul: . . . . . . . . . .

[ ] reprezentat prin mandatar . . . . . . . . . ., (numele și prenumele) CNP . . . . . . . . . ., actul de identitate: . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .

Art. 1.

Obiectul prezentului contract de asigurare socială este asigurarea în sistemul public de pensii solicitată de asigurat sau de mandatar.

Art. 2.

(1) Perioada de asigurare și venitul asigurat sunt:

a) anul 2011, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei;

b) anul 2012, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei;

c) anul 2013, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei;

d) anul 2014, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei;

e) anul 2015, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei;

f) anul 2016, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei;

g) anul 2017, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei.

h) anul 2018, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei.

(2) Cota de contribuție de asigurări sociale pentru condiții normale de muncă este cea prevăzută în actele normative în vigoare în perioada pentru care se încheie asigurarea, potrivit alin. (1).

(3) Totalul cuantumului contribuției de asigurări sociale este de . . . . . . . . . . lei.

(4) Suma totală prevăzută la alin. (3), reprezentând cuantumul contribuției de asigurări sociale, se actualizează cu indicele de inflație publicat în luna în care se face plata, față de luna pentru care aceasta se datorează, pe baza datelor comunicate de Institutul Național de Statistică.

(5) Plata contribuției se efectuează:

a) integral, într-o singură tranșă – până la data de 31 decembrie 2018;

b) în tranșe lunare – până la data de 31 decembrie 2018.

(6) Contul în care se plătește contribuția de asigurări sociale, deschis la Trezoreria Statului pe seama Casei, este . . . . . . . . . . .

(7) Plata contribuției de asigurări sociale se poate face și în numerar, la casieria Casei, sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.

Art. 3.

Obligațiile Casei sunt următoarele:

a) plata pensiei cuvenite în sistemul public de pensii;

b) certificarea stagiului de cotizare, a punctajului anual și a punctajului cumulat pentru perioada de cotizare.

Art. 4.

Obligațiile asiguratului sunt următoarele:

a) achitarea contribuției de asigurări sociale în cuantumul și în modul stabilite la art. 2;

b) înștiințarea Casei asupra modificărilor survenite în termenii prezentului contract de asigurare socială;

c) prezentarea asiguratului la sediul Casei atunci când este solicitat, respectând termenul prevăzut în invitație.

Art. 5. Clauze:

(1) Stagiul de cotizare se constituie din însumarea lunilor pentru care s-a achitat contribuția de asigurări sociale.

(2) Prezentul contract de asigurare socială intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante și înregistrarea acestuia la Casă.

(3)2 Durata contractului expiră la data de 31 decembrie 2018, cu menținerea efectelor dobândite în temeiul acestuia.

(4) În caz de forță majoră, părțile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract de asigurare socială. Cazul de forță majoră se dovedește de partea care o invocă.

Art. 6.

Litigiile în legătură cu executarea prezentului contract de asigurare socială, nesoluționate între părți pe cale amiabilă, sunt de competența secțiilor de asigurări sociale, completelor specializate pentru asigurări sociale de la nivelul tribunalelor și curților de apel sau, după caz, se soluționează de instanțele competente potrivit legii.

Asigurător, . . . . . . . . . .                                 Asigurat, . . . . . . . . . .

Ai nevoie de Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu