20 Ianuarie, 2018

Contribuabilii sistemelor de asigurări sociale

a) Persoanele fizice rezidente, care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi dependente, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte:

* persoanele fizice cu domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României,

* străinii şi apatrizii cu drepturi legale de şedere şi de muncă pe teritoriul României şi care, potrivit legislaţiei specifice sistemelor de asigurări sociale au obligaţia plăţii contribuţiilor sociale obligatorii. (art. 5 alin. (2,) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, art. 211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii)

b) persoanele fizice nerezidente care realizează veniturile prevăzute la lit. a), cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte.(Acordurile şi Convenţiile la care România este parte,  Regulamentul CE nr. 883/2004 şi Regulamentul CE nr. 987/2009)

c) persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială, şi pentru care, potrivit art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, există obligaţia plăţii contribuţiei individuale de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj;

d) pensionarii cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei;

NOTĂ! Contribuabilii prevăzuţi la pct. c) şi d) au fost preluaţi în Codul fiscal doar cu titlu enumerativ, ca temei legal de cuprindere a acestora în declaraţia nr. 112, veniturile acestora, până la data de 30.06.2012 fiind în sfera de competenţă a caselor de asigurări sociale.

e) persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, atât pe perioada în care persoanele prevăzute la lit. a) şi b) desfăşoară activitate, cât şi pe perioada în care acestea beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;

NOTĂ! Se includ şi contribuabilii nerezidenţi – angajatori,  pentru care se aplică prevederile instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte privind obligaţia plăţii în România a contribuţiilor sociale obligatorii pentru salariaţii acestora .

ATENŢIE! Potrivit art. 21 din Regulamentul 937/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului:

  • Un angajator care își are sediul social sau reprezentanţa în afara statului membru competent este obligat să respecte toate obligaţiile stabilite de legislaţia aplicabilă angajaţilor săi, mai ales obligaţia de a achita cotizaţiile prevăzute în acea legislaţie, ca și când sediul său social sau reprezentanţa sa s-ar afla în statul membru competent.
  • Angajatorul care nu are o reprezentanţă în statul membru a cărui legislaţie este aplicabilă poate cădea de acord cu angajatul ca acesta din urmă să poată îndeplini obligaţiile angajatorului în numele său în ceea ce privește plata cotizaţiilor, fără a aduce atingere obligaţiilor de bază ale angajatorului. Angajatorul face cunoscută o astfel de înţelegere instituţiei competente din respectivul stat membru
  • Contribuabilii nerezidenţi, stabiliţi în spaţiul comunitar, care au dreptul de a se înregistra direct în România, au obligaţia de a depune formularul 090.  (instrucţiunile se regăsesc pe site-ul ANAF)

Prin entitate asimilată angajatorului, plătitor de venituri din activităţi dependente, se înţelege orice entitate care nu are calitatea de persoană fizică sau juridică şi care, potrivit legii, are dreptul să folosească personal angajat, cum ar fi: cabinete, birouri, societăţi civile profesionale, înfiinţate potrivit prevederilor legale.  De exemplu: cabinete înfiinţate potrivit  Legii nr. 51/1995 privind profesia de avocat, republicată, Ordonanţei Guvernului nr.124/1998, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată.

f) instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi, după caz, suportă, potrivit prevederilor legale, contribuţii sociale obligatorii, în numele asiguratului, respectiv pentru:

* şomeri;

* persoanele care beneficiază de diverse indemnizaţii (creştere copil, creştere copil cu handicap 3-7 ani);

* persoanele care beneficiază de ajutor social;

* pensionarii cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei;

* persoanele preluate în plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă datorată unui accident de muncă sau unei boli profesionale

* persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv

* străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii;

* personalul monahal al cultelor recunoscute, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse;

* personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, pentru soţul/soţia care însoţeşte personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, în anumite condiţii.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu