21 Februarie, 2018

Contribuabili inactivi sau reactivaţi

Un recent proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală propune modificarea şi completarea OPANAF nr.3347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art.781 alin.(1) din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

■ Prin Ordonanţa Guvernului nr.29/2011, au fost aduse modificări Codului de procedură fiscală prin introducerea, după art.78, a unui nou articol, articolul 781 referitor la Registrul contribuabililor inactivi sau reactivaţi, prin care au fost aduse modificări reglementărilor aplicabile pentru declararea contribuabililor inactivi.

Potrivit noilor prevederi, declararea contribuabililor inactivi, precum şi reactivarea acestora se fac de către organul fiscal, prin decizie, emisă conform competenţelor şi procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF, care se comunică contribuabilului.

Totodată, contribuabilii declaraţi inactivi se reactivează dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

- îşi îndeplinesc toate obligaţiile declarative prevăzute de lege (condiţia se consideră îndeplinită şi în cazul în care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organele fiscale);

- îşi îndeplinesc toate obligaţiile de plată;

- funcţionează la domiciliul fiscal declarat, conform constatărilor organelor fiscale.

Potrivit alineatului (5) al aceluiaşi articol 781, pe cale de excepţie, contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, contribuabilii care au intrat în faliment sau contribuabilii pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare se reactivează de organul fiscal, la cererea acestora, după îndeplinirea obligaţiilor declarative.

O altă precizare a aceluiaşi articol se referă la faptul că, ori de câte ori se constată că un contribuabil a fost declarat inactiv din eroare, organul fiscal emitent anulează decizia de declarare a contribuabilului ca inactiv, cu efect pentru viitor şi pentru trecut.

În ce priveşte Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, acesta se organizează la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, este public şi se afişează pe site-ul instituţiei. Decizia de declarare în inactivitate/reactivare, emisă de organul fiscal, produce efecte faţă de terţi de la data înscrierii în registrul menţionat.

■ Având în vedere modificările legislative menţionate, a fost elaborat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art.781 alin.(1) din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, care reglementează fluxurile aplicabile atât pentru declararea de către organele fiscale a contribuabililor inactivi, potrivit condiţiilor prevăzute la art. 781 alin.(1) lit.a) din Codul de procedură fiscală, cât şi cele pentru îndreptarea erorilor materiale şi pentru reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi.

Prin proiectul de ordin se propun următoarele:

- întocmirea şi comunicarea, de către compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat contribuabilul, pe baza documentaţiei transmise de organul de inspecţie fiscală competent, a deciziilor privind inactivarea, reactivarea şi îndreptarea erorilor materiale în cazul contribuabililor declaraţi inactivi potrivit condiţiilor prevăzute la art.781 alin.(1) lit.b) sau c) din Codul de procedură fiscală;

- depunerea cererilor de reactivare sau de îndreptare a erorilor materiale, de către contribuabili, la organele fiscale în a căror evidenţă aceştia sunt înregistraţi, inclusiv în cazul contribuabililor declaraţi inactivi potrivit art. 781 alin.(1) lit.b) sau c) din Codul de procedură fiscală.

Prin propunerile formulate în baza proiectului de ordin, ANAF consideră că se va asigura o gestiune unitară a contribuabililor declaraţi inactivi, la nivelul organelor fiscale în a căror evidenţă aceştia sunt înregistraţi, Administraţia venind astfel în sprijinul contribuabililor care depun cereri de reactivare sau de îndreptare a erorilor materiale.

*

Potrivit art.781 alin.1), contribuabilii persoane juridice sau orice entităţi fără personalitate juridică se declară inactivi dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a) nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;

b) se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

c) organele fiscale au constatat că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Contribuabililor găsiţi în una din aceste situaţii le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal, potrivit cărora:

● (11) Autorităţile fiscale nu vor lua în considerare o tranzacţie efectuată de un contribuabil declarat inactiv, cu excepţia livrărilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită.

● (12) De asemenea, nu sunt luate în considerare de autorităţile fiscale tranzacţiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită. ATENŢIE: Cele două alineate noi au fost introduse în Codul fiscal prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, cu precizarea că au intrat în vigoare la 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Decizia de declarare în inactivitate/reactivare produce efecte faţă de terţi de la data înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu