Recent, Parlamentul a prelungit la trei ani – faţă de doi ani, cât se prevedea până acum – dreptul de a constata contravenţiile şi de a aplica amenzile prevăzute la art. 26 din legea privind autorizarea executării lucrărilor în construcţii.
Prelungirea perioadei de prescripţie a fost aprobată prin Legea nr. 82/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 469/2014 şi este în vigoare din 29 iunie 2014.
Citiţi mai jos ce fapte constituie contravenţii la Legea nr. 50/1991, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit art. 26 din lege, constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:
a) executarea sau desfiinţarea, totală ori parţială, fără autorizaţie, de către investitor şi executant, a următoarelor lucrări (cu precizarea că aceste reglementări au fost modificate prin Legea nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014):
– lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 11 (lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor);
– împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă şi agrement, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;   
– lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executării lucrărilor, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) – autorizarea pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor, în 30 de zile de la depunerea documentaţiei – şi (13) – în situaţia în care apar modificări pentru care este necesară emiterea unei autorizaţii de construire distinctă pentru organizarea executării lucrărilor, aceasta se emite numai dacă autoritatea competentă pentru protecţia mediului constată că modificările aduse se înscriu în limitele actului administrativ emis anterior. În caz contrar, autoritatea competentă pentru protecţia mediului reface evaluarea efectelor lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor şi emite un nou act administrativ;
– lucrări de construcţii cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, copertine şi pergole situate pe căile şi spaţiile publice, anexe gospodăreşti, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan;
cimitire – noi şi extinderi;
b) executarea sau desfiinţarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei şi a proiectului tehnic, a lucrărilor de mai sus, precum şi continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizaţii de construire, de către investitor şi executant, în situaţia în care în timpul executării lucrărilor şi numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora.   
c) aprobarea furnizării de utilităţi urbane, ca urmare a executării de lucrări de branşamente şi racorduri la reţele pentru construcţii noi neautorizate;
d) menţinerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizaţie sau după terminarea lucrărilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri faţă de cele prevăzute în autorizaţie a construcţiilor, lucrărilor şi amenajărilor cu caracter provizoriu;
e) neaducerea terenului la starea iniţială de către investitor, după terminarea lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. c) – lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, branşamente şi racorduri la reţele de utilităţi, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente –, precum şi nerealizarea lucrărilor de curăţare, amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului şi/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuţiei, o dată cu încheierea lucrărilor de bază;
e1) neîndeplinirea obligaţiei de repunere în starea anterioară a terenurilor care au făcut obiectul contractelor de închiriere de către titularii de licenţe/permise/autorizaţii, prevăzuţi la art. 71 alin. (1) lit. b), la desfiinţarea acestora. Obligaţia se aplică la contractele de închiriere încheiate, în condiţiile legii, de către titularii de licenţe/permise/autorizaţii cu proprietarii terenurilor din perimetrele de exploatare constituie titluri pentru emiterea autorizaţiei de construire, dacă respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrărilor de construcţii pe aceste terenuri.   
f) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate;
g) neanunţarea datei începerii lucrărilor de construcţii autorizate, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8), reglementare potrivit căreia investitorul are obligaţia să înştiinţeze autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire, precum şi inspectoratul teritorial în construcţii asupra datei la care vor începe lucrările autorizate. În caz contrar, dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor fără înştiinţare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizaţiei, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei.  
h) neemiterea certificatelor de urbanism în termenul de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, precum şi emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu conţin lista cuprinzând avizele şi acordurile legale necesare în raport cu obiectivul de investiţii, sau eliberarea acestora condiţionat de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism sau a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării, cu depăşirea termenului legal, sau refuzul nejustificat ori condiţionarea furnizării informaţiilor de interes public. Potrivit art. 6 alin. (1) din lege, certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile:
fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;
stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului;
stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;
încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării.
h1) neemiterea autorizaţiilor de construire în termenul de cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
i) emiterea de autorizaţii de construire/desfiinţare:
– în lipsa unui drept real asupra imobilului, care să confere dreptul de a solicita autorizaţia de construire/desfiinţare;
– în lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;
– în baza unor documentaţii incomplete sau elaborate în neconcordanţă cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale conţinutului-cadru al documentaţiei tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care nu conţin avizele şi acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;
– în lipsa expertizei tehnice privind punerea în siguranţă a întregii construcţii, în cazul lucrărilor de consolidare;
– în baza altor documente decât cele cerute prin prezenta lege;
j) neorganizarea şi neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii de către compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene şi al primăriilor, în unităţile lor administrativ-teritoriale, precum şi neurmărirea modului de îndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii;
k) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii la controlul anterior;

l) refuzul nejustificat sau obstrucţionarea sub orice formă a accesului persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor juridice la documentele prevăzute la art. 34 alin. (7). Textul de trimitre prevede că accesul persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor juridice la arhivele cuprinzând documentaţiile elaborate pentru realizarea investiţiilor de orice fel, a elementelor de infrastructură, de gospodărie comunală, precum şi a lucrărilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism – studii şi proiecte de sistematizare elaborate înainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare sau a altor instituţii ale statului, precum şi la documentaţiile de urbanism elaborate ulterior acestora şi gestionate de administraţiile publice locale, în vederea întocmirii documentaţiilor tehnice, este neîngrădit şi se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, municipal, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

––––––––––––(P)––––––––––––

Lege5
 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.
Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.
Aflaţi mai multe despre Lege5 – care este disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile – de AICI.

comentarii

1 COMENTARIU

 1. Bună ziua!

  Sunt locatarul unui apartament dintr-un bloc de pe Ion
  Mihalache nr.125 bl.7, și din luna mai a anului trecut
  un grup de zilieri plătiți de un individ cu numele de
  Cristian Hagea, au executat niște lucrări de-a
  dreptul îngrozitoare în interiorul fostului Nemira ( și
  până în ziua de azi aceștia continuă), aceștia găurind
  ore întregi zi de zi de luni până sâmbătă de
  dimineața până seara cauzănd o poluare fonică de nesuportat.

  Acest individ nu a venit să ne ceară permisiunea
  pentru aceste lucrări nebunești care ne-au stresat pe noi
  locatarii. Acești zilieri au extras tone de moloz din
  clădire pe motivul că ar „schimba șapa”. Din cauza
  lucrărilor au apărut crăpături pe suprafața
  exterioară
  a clădirii.
  De asemenea aceștia în urmă cu câteva luni au
  extras
  FIER BETON din fostul Nemira, aceștia încărcândul
  într-o dubiță .
  De asemenea ce este mai anormal este faptul că cei de
  la Poliția locală, în urma unui e-mail trimis de mine,
  mi-au răspuns că aceștia NU AU NEVOIE DE AUTORIZAȚIE
  pentru lucrările acestea distructive și fără folos.Chiar și cei de la
  inspectoratul de stat pentru construcții mi-au trimis
  un mesaj prin care îmi comunică faptul că aceștia nu
  au nevoie de autorizație pentru lucrările acestea
  nebunești!

  Prin urmare , acest escroc cu numele de Cristian Hagea i-a
  mituit pe cei de la poliția locală și pe cei de la
  inspectoratul de stat în construcții. Și din câte
  am înțeles aceștia au de gând să continue aceste lucrări
  până în toamnă!!!

  De aceea vă scriu dumneavoastră pentru a ne veni în
  ajutor, să stabiliți de unde are acest individ
  fonduri
  pentru a achiziționa fostul Nemira( care din câte am
  înțeles ar fi fost în jur de 780.000 de euro) pentru
  4 apartamente în același bloc și pentru a plăti un
  grup de zilieri pentru a lucra timp de un AN DE ZILE și cel mai
  important
  să le opriți această activitate ilegală și
  periculoasă.

  Cu stimă,
  Ion Andronache

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here